Izjava za javnost
povodom tragi�nog slu�aja smrti mlade �ene � �rtve trgovanja �enama

PETRA � Mre�a nevladinih organizacija Hrvatske za
Prevenciju i Eliminaciju TRgovanja �enamA i djecom
Zagreb, 23.11.2004.g.

U posljednja dva tjedna pomno smo pratile medijsku pra�inu koja se podigla zbog tragi�ne smrti mlade �ene iz Ukrajine, koja je kao �rtva trgovanja ljudima preminula u bolnici u Mostaru. Za spomenuti slu�aj su, zahvaljuju�i objavljivanju imena (pa �ak i slike), uspjeli saznati i ukrajinski mediji, �ime su se patnje njezine obitelji samo pove�ale.
Sve pojedinosti oko tog slu�aja ve� su dobro poznate javnosti, jer se ime i lik bespotrebno i bezobzirno povla�io po medijima, dok su bezbrojni mu�ki likovi koji su je iskori�tavali (a vjerojatno i zarazili) pro�li neka�njeno i ostali anonimni.
Sasvim suprotno, umjesto da se razmatra na�in kako za�titi �rtvu, sada je najve�i problem kako za�tititi one koji su je iskori�tavali i kako �di�i na noge sve epidemiolo�ke slu�be�. Nitko ne govori o za�titi �rtava (aktualnih ili potencijalnih), osim da u hrvatskoj postoji �tajno i sigurno skloni�te u kojem rade nevladine organizacije�, a kamoli o uzrocima zbog kojih su �ene prisiljene prodavati svoje tijelo.
Kao jedini na�in primjerenog pisanja o tom i takvim slu�ajevima u na�im tiskovinama mo�emo navesti jedino �lanak Heni Erceg (Feral od 12.11.2004.g.) pod naslovom ��rtva�, koji odi�e istinskom brigom i suosje�anjem za tu mladu �enu. Heni proziva one koji su pravi uzrok problema: mu�karce koji su �uvjereni da im ve� sam spol daje za pravo da te curice tretiraju kao svaku drugu robu......Sve dok u goli u�itak ne potpadnu i bolesti opasne i po njihov vlastiti �ivot� .
Pod krinkom brige za �ene, u javnosti se sve vi�e pri�a o legalizaciji prostitucije kao dobrom na�inu za�tite �ena (a znamo da je osigurana zdravstvena za�tita �enama ionako nedostatna i te�ko dostupna, kao i prava iz radnog odnosa), dok su pravi razlozi koji stoje iza toga interesi mu�karaca da legaliziraju unosni biznis, za�tite sebe od mogu�e zaraze, te i dalje ostaju neka�njeni za ovaj tip nasilja protiv �ena.
Hrvatskim du�nosnicima i javnim osobama koje zagovaraju legalizaciju prostitucije, kao i cijeloj javnosti, �eljele bismo ovim povodom postaviti neka pitanja koja ih mo�da navedu na promi�ljanje za �to se to u stvari zala�u:

� Da li �e i mu�karci koji kupuju (ili kane kupovati) seksualne usluge, morati prije te �legalizirane transakcije� donijeti lije�ni�ku potvrdu (po mogu�nosti ne stariju od pet dana) da ne boluju od zaraznih bolesti?
� Ho�e li u prostoriji u kojoj se ta �usluga� pru�a biti kamere ili tjelohranitelj, kako bi se trenuta�no sprije�ilo nasilje i povre�ivanje �djelatnice� na radnom mjestu (s obzirom da prema svjetskim istra�ivanjima 80% �ena koje se bave prostitucijom pretrpi razli�ite vrste ozlje�ivanja od strane korisnika i/ili svodnika)?
� Ako registriranjem �ena koje se time � svojom voljom bave� dr�ava �dobiva kontrolu�, da li �e postojati i �registar� korisnika (kako bi se na�lo i procesuiralo onog tko je eventualno prenio zaraznu bolest ili na drugi na�in ugrozio zdravlje �ene)?
� Trebaju li mediji, kao instrumenti mo�i, prestati ogla�avati eksploatatorsku industriju seksa i staviti se u slu�bu za�tite �rtava te industrije (sustavno raditi na raskrinkavanju svodnika i trgovaca ljudskim bi�ima, ali i mo�nika koji misle da pla�aju�i za �seksualnu uslugu� smiju �initi sve �to im se prohtije)?
� Da li je potrebno da se desi ovakva tragi�na smrt kako bi se javnost zainteresirala za patnje �ena i djece koje se prodaje i eksploatira zbog profita industrije seksa?

PETRA Mre�a nevladinih organizacija koje se bave prevencijom i eliminacijom trgovanja �enama i djecom, poziva naj�iru javnost da podr�i na�e zahtjeve (sukladno zahtjevima CATW - Internacionalne koalicije protiv trgovanja �enama) koje tako�er podupire �enska mre�a Hrvatske, sastavljena od pedesetak �enskih nevladinih organizacija.

MI �ELIMO:

Obustaviti svako ( pa i prekr�ajno) ka�njavanje �ena u prostituciji, jer su one �rtve, a ne po�initeljice kriminalnog pona�anja.

� Kriminalizirati (osim svodnika i trgovaca ljudima) i one mu�karce koji vrbuju, kupuju i eksploatiraju �ene i djecu, kao i bilo koga tko poti�e i promovira seksualnu eksploataciju.

� Odbaciti dr�avnu politiku i praksu kojom se �ene usmjeravaju u uvjete seksualne eksploatacije.

� Osigurati edukaciju i mogu�nosti zapo�ljavanja kako bi se unaprijedio status �ena i njihova pozicija u dru�tvu, te time smanjila potreba da se one odaju prostituciji kako
bi pre�ivjele.

� Sprije�iti "legalizaciju prostitucije" kojoj je kona�ni cilj jedino legalizacija unosnog biznisa i industrije seksualne eksploatacije �ena.

Pozivom na besplatnu SOS liniju protiv trgovanja �enama 0800 77 99 mo�ete se informirati o problemu, te na�inima kako �ete se mo�i priklju�iti kampanji za suzbijanje trgovanja �enama koju mre�a PETRA planira zapo�eti po�etkom slijede�e godine.