Zahtjev za pokretanje ispitivanja ustavnosti i zakonitosti Nacionalne klasifikacije zanimanja

�enska mre�a Hrvatske
Mali Lo�inj
Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova
Zagreb

Molim da pokrenete ispitivanje ustavnosti i zakonitosti Nacionalne klasifikacije zanimanja koju je Dr�avni zavod za statistiku odredio temeljem �l. 12. i 13. Zakona o dr�avnoj statistici i koja je va�e�a od 1.1.1999. godine.
Smatramo da se kori�tenjem Nacionalne klasifikacije zanimanja radi kr�i ustavno na�elo ravnopravnosti spolova i Zakon o ravnopravnosti spolova, te da je u nju ugra�ena dru�tvena predrasuda prema �enama kao manje vrijednom spolu, �to se o�ituje selektivnom upotrebom imenica �enskog i mu�kog roda.


Namjena ove nomenklature je: �Nacionalna klasifikacija zanimanja je norma za sve korisnike kada iskazuju podatke o zanimanjima� (3.3.1. Cilj projektne zada�e NKZ); �............. sredstvo je za sustavno prikupljanje, obradu i prikazivanje informacija o zanimanjima, prikladno sredstvo za upotrebu u slu�bi zapo�ljavanja, sustavu obrazovanja, profesionalnoj orijentaciji i sl. te u dr�avnoj statistici, ostalim statisti�kim istra�ivanjima, znanosti itd.� ( 2. Uvod NKZ).


Zanimanja su u klasifikaciji razvrstana u rodove, vrste, podvrste i skupine, kojih su nazivi istaknuti imenicama u prvom lici mno�ine, te unutar njih pojedina�na zanimanja, nabrojana u prvom licu jednine.
Sve su ove skupine zanimanja navedene u mu�kom rodu, izuzev sljede�ih:


3231 MEDICINSKE SESTRE
3232 PRIMALJE
4115 TAJNICE
5111 ZRAKOPLOVNE DOMA�ICE I BROSKI POSLU�ITELJI
5121 DOMA�ICE I SRODNA ZANIMANJA
7436 �IVA�I, VEZILJE I SRODNA ZANIMANJA
9131 KU�NE POMO�NICE
9133 PRALJE I GLA�ARICE

Imenicama isklju�ivo �enskoga roda iskazana su sljede�a zanimanja:

3232.11.4 primalja
4115.11.4 tajnica
sekretarica re�ije
sekretarica
5111.11.4 doma�ica zrakoplova
5111.12.4 voditeljica u kabini zrakoplova
5111.13. zemaljska doma�ica
5111.14.4 brodska sobarica
5111.11.4 stjuardesa
5111.12.4 starija zrakoplovna doma�ica
5121.14.2 hotelska sobarica
5131.11.2 paziteljica djece
dadilja
5149.11.4 hostesa
5149.32.2 gatara
6130.22.3 seljakinja, doma�ica seoskog turizma
7436.15.3 vezilja
9131.11.1 ku�na pomo�nica
�ista�ica, sprema�ica
9133.11.1 pralja
9133.12.1 gla�arica

Samo sljede�a zanimanja imaju dubletu; iskazana su imenicama u �enskoj i u mu�koj ina�ici:


3231.11.4 medicinska sestra i medicinski tehni�ar
5123.11.2 servirka i poslu�itelj jela i pi�a
5132.11.2 bolni�ar i babica
5132.12.1 sobarica, mladi� sobe

Nedvojbeno je da na�inom na koji je ova klasifikacija zanimanja provedena hrvatsko dru�tvo oda�ilje poruku koja su zanimanja dru�tveno po�eljna za �ene: slabo pla�eni poslovi opslu�ivanja drugih, za koje se smatra da su biolo�kim �rijebom predodre�eni za �ene, i koji su u privatnoj sferi uglavnom ve� prevaljeni na �ene.
Kako je ova klasifikacija �sredstvo za upotrebu u slu�bi zapo�ljavanja�, te se sa svojom osebujnom upotrebom imenica mu�kog i �enskog roda koristi u natje�ajima za zapo�ljavanje, onda slu�i za dalju reprodukciju stereotipa o �enskim i mu�kim zanimanjima, te poti�e diskriminaciju �ena prilikom zapo�ljavanja.
Tako�er ova klasifikacija odri�e dostojanstvo �enama koje ostvare ve�i stupanj obrazovanja, te dobiju diplome za zanimanja iskazana u mu�kom rodu i potom na takav na�in budu oslovljavane cijeli svoj profesionalni vijek.
Ovakav na�in iskazivanja zanimanja implicira kako je norma uspje�nosti mu�ka, te je tako�er u suprotnosti sa hrvatskim jezi�nim standardom, koji poznaje i nala�e upotrebu imenica i u �enskom i u mu�kom obliku.
Mada bi se kod upotrebe nekih naziva zanimanja moglo opravdati kako se radi samo o savjesnoj upotrebi jezi�ne govorne tradicije (izraz primalja nema mu�ku ina�icu), upotreba rije�i tajnik i tajnica pokazuje da se radi o namjernoj diskriminaciji �ena.
Imenice tajnik i tajnica pripadaju korpusu hrvatskoga jezika u istom zna�enju (Vladimir Ani�, Rje�nik hrvatskoga jezika, Novi liber 1998: �tajnik, tajnica, onaj koji vodi i objedinjava administrativne poslove�). Njihova upotreba pak u Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja je krajnje diskriminativna, te se imenica u isklju�ivo mu�koj ina�ici koristi ovako:


1121. TAJNICI HRVATSKOG DR�AVNOG SABORA, VLADE I NJIHOVIH RADNIH TIJELA


Tajnici domova Hrvatskog dr�avnog sabora, Vlade i njihovih radnih tijela obavljaju organizacijske i stru�no-administrativne poslove tijela u kojima obna�aju tu du�nost. Organiziraju i nadgledaju pripremu materijala za sjednice, prijem i otpremu po�te, sura�uju s drugim tijelima i slu�bama, poma�u u formuliranju zaklju�aka, brinu o pridr�avanju propisane procedure, vode zapisnik ili brinu o zapisniku sjednica, dostavljaju zaklju�ke sjednica tijelima kojima su namijenjeni; uz suglasnost ili po nalogu predsjednika obavljaju i druge srodne poslove.
Ti poslovi uklju�uju:


a) slanje poziva za sjednice s pripadaju�im materijalima;
b) prijem i otpremu po�te;
c) davanje zadataka i nadgled stru�nih i tehni�kih slu�bi pri obavljanju poslova za tijelo;
d) vo�enje odgovaraju�ih evidencija;
e) vo�enje ili nadgled vo�enja zapisnika ili prijepisa zvu�ne snimke sjednice;
f) pomo� i konzultacije s predsjednikom tijela;
g) brigu o pridr�avanju odredbi poslovnika tijela;
h) suradnja s predstavnicima relevantnih tijela;
i) ostali organizacijski i administrativni srodni poslovi.

U toj su skupini zanimanja:
1121.11.0 tajnik Hrvatskog dr�avnog sabora
1121.21.0 tajnik Vlade
1121.31.0 tajnik radnog tijela Hrvatskog dr�avnog sabora
1121.41.0 tajnik radnog tijela Vlade�

Imenica tajnica se pak u isklju�ivo �enskoj ina�ici koristi za bitno reduciran obim poslova, koji tra�e manje znanja, ubuhva�aju manje nadle�nosti i vlastite inicijative, te su slijedom toga manje pla�eni i dru�tveno vrednovani:


4115. TAJNICE
Tajnice se koriste pisa�im strojevima i ra�unalima za obradu teksta za kontrolu i prijepis korespondencije i ostalih spisa, prate primljenu i odaslanu po�tu, ispituju zahtjeve za skupove i sastanke, bilje�e i provjeravaju odlaske i druga odobrena prava osoblja, organiziraju i nadgledaju sustav urud�biranja (arhiviranja).
Ti poslovi uklju�uju:


a) provjeru i prijepis korespondencije, koncepata i izvje��a iz diktata ili pisanih bilje�ki u skladu s uredskim standardima, pomo�u pisa�eg stroja ili ra�unala za obradu teksta;
b) pra�enje primljene i odaslane po�te;
c) pregled, bilje�enje i raspore�ivanje po�te i spisa;
d) ispitivanje zahtjeva za sastanke i pomaganje u njihovu organiziranju;
e) provjeru i bilje�enje odlazaka i drugih odobrenih prava osoblja;
f) organiziranje i nadgledanje sustava urud�biranja (arhiviranja);
g) obavljanje rutinske korespondencije na vlastitu inicijativu;
h) srodne poslove;
i) nadgled ostalih suradnika.


U toj su skupini zanimanja:


4115.11.4 tajnica


Slijedom izne�enoga �enska mre�a Hrvatske tra�i da se Nacionalna klasifikacija zanimanja uskladi sa Ustavom RH i Zakonom o ravnopravnosti spolova na na�in da sva zanimanja, kako ona nabrojana pojedina�no, tako i njihovi rodovi, vrste, podvrste i skupine, budu iskazani �enskom i mu�kom ina�icom naziva zanimanja. Tako�er tra�imo da se �kolske ustanove obve�u da na zahtjev sa�ine prijepis dosada�nje isprave o stjecanju obrazovanja za neko zanimanje na na�in da se ono �enama iska�e u �enskom rodu.

U Malom Lo�inju, 21. studenog 2004.

Bojana Genov
koordinatorica