Pismo dr�avnim du�nosnicima u povodu dvadesetpetogodi�njice dono�enja Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije �ena

Uskoro �e biti sve�ano obilje�ena dvadesetpetogodi�njica dono�enja Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije �ena. Nadamo se da �ete, autoritetom visoke du�nosti koju obna�ate i Va�im osobnim, doprinijeti ovoj zna�ajnoj obljetnici i realizaciji �enskih ljudskih prava.
Ponukane �injenicom da je Republika Hrvatska potpisnica ove Konvencije i saznanjem da nije dovoljno da se za ravnopravnost spolova zauzimaju samo �ene, upu�ujemo Vam nekoliko pitanja:

- Znate li na �to Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije �ena obvezuje dr�ave potpisnice?
- Znate li da su u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti zanimanja profesor i direktor samo mu�koga roda, a �ista�ica, sobarica i pralja samo �enskoga, usprkos �injenici da ovu zastarjelu podjelu uloga �ivot svakodnevno demantira, a ustavno na�elo ravnopravnosti spolova �ini protuzakonitom?
- Znate li da su u svim politi�kim strankama �ene podzastupljene u �lanstvu, tijelima stranke te na kandidacijskim listama, mada su veoma zainteresirane za sudjelovanje u ure�enju �ivota u zajednici?
- Znate li da se u �kolskim ud�benicima za u�enje materinjega jezika �ene pojavljuju vi�estruko manje no mu�karci, te da su u njima mu�karci prikazani uvijek djelatnima, a �ene dekorativnima i pasivnima?
- Znate li za �injenicu da je �ena na upravlja�kim mjestima u gospodarstvu samo 6%, mada su uspje�nije u procesu obrazovanja od mu�karaca?
- Znate li da je samo 4% ukupnoga vlasni�tva uknji�eno na �ene?
- Znate li da �ene primaju manju prosje�nu mirovinu od mu�karaca, mada svi pokazatelji tvrde za sudjeluju s vi�e rada u stvaranju nacionalnoga dohotka?
- Znate li da se u telefonskom imeniku nalaze prete�no mu�ka imena?
- Znate li da je svaka tre�a �ena �rtva nasilja nekog mu�karca?
- Znate li da je dru�tvo koje izrabljuje �enin rad, umanjuje joj ljudsko dostojanstvo i opasno je za njenu sigurnost i zdravlje nepravedno, necivilizirano i nedemokratsko?

�to ste vi poduzeli da na�e dru�tvo bude druga�ije?

Odgovore na ova pitanja ne treba poslati nama. Molimo Vas da odgovorite sebi.
Molimo Vas da nama odgovorite na sljede�e:
�to �ete poduzeti ubudu�e?
Biste li imali vremena, uvjerenja i volje da budete inicijator i promotor kampanje za o�ivotvorenje ustavnog na�ela ravnopravnosti spolova?
O tome o�ekujemo Va�e javno o�itovanje.