Otvoreno pismo �enske mre�e, Iskoraka i Kontre upu�eno Ministarstvu znanosti, obrazovanja i �porta u vezi spolne edukacije u �kolama.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i �porta

Kabinet ministra

9. velja�e 2005.

Po�tovani,

obra�amo vam se sa zahtjevom da hitno ocijenite program spolne edukacije �Ljudska seksualnost i kvaliteta �ivljenja� te da ono isto tijelo koje je poslalo program na doradu razmotri dora�en program i izda suglasnost za uvo�enje programa u obrazovni sustav.

Budu�i da su autori programa zahtjev za suglasnost uz dora�en program poslali Ministarstvu tijekom sije�nja, tra�imo da ono isto tijelo koje je poslalo program na doradu razmotri isti i izda suglasnost za njegovo uvo�enje u obrazovni sustav. �Ljudska seksualnost i kvaliteta �ivljenja� predla�e seksualnu edukaciju kao formalnu, sustavnu i sveobuhvatnu �kolsku obrazovnu aktivnost koja se bavi �irim konceptom ljudske seksualnosti.

Izra�avamo duboku zabrinutost zbog izre�enog stava Ministarstva da seksualna edukacija ne�e biti zaseban predmet, ve� �e sadr�aj biti ugra�en u ve� postoje�e odgojne i obrazovne sadr�aje. Uva�avaju�i potrebu multidisciplinarnog pristupa, ostajemo na stanovi�tu da je kvalitetnije rje�enje i mogu�e vrednovanje samo zasebnog programa koji provode stru�njaci razli�itih profila, odnosno stru�no educirani i motivirani nastavnici. Isto tako tra�imo da dr�ava preuzme odgovornost za odgoj i obrazovanje djece u javnom sustavu �kolstva na na�in da nadle�no ministarstvo izabere program koji je baziran na znanstvenim spoznajama, ljudskim pravima i na�elu ravnopravnosti spolova te koji je efikasan u prevenciji spolno prenosivih bolesti, ne�eljenih trudno�a i nasilja u vezama. Odlu�no se protivimo svaljivanju odgovornosti na roditelje mogu�no��u da oni sami, bez pravog uvida i vo�eni ideologizacijom ovoga problema, odlu�uju izme�u konkurentskih programa. U tom kontekstu �elimo izraziti nezadovoljstvo namjerom da se fakultativnim programima razli�itih okvira odgovornost dr�ave za kvalitetnu seksualnu edukaciju prebaci sa dr�ave na roditelje, jer se na taj na�in mogu provoditi i programi niske kvalitete, a ne postoje niti mehanizmi sustavne evaluacije. Da je seksualna edukacija primarno odgovornost dr�ave proizlazi i iz Konvencije o pravima djeteta, �l. 29., st. 1.d) pa je svako postupanje kojim se odgovornost za ispunjenje tog djela Konvencije prebacuje na razinu odgovornosti roditelja (ili mi�ljenja javnosti) istovremeno i kr�enje te odredbe.

Napominjemo da je potreba za izradom i provedbom programa sustavne spolne edukacije uvr�tena kao dio strategije Nacionalne politike za promicanjem jednakosti, Nacionalnog programa djelovanja za mlade te Nacionalne obiteljske politike i da je predlo�eni program �Ljudska seksualnost i kvaliteta �ivljenja� sukladan tim dokumentima. Stoga tra�imo hitnu reakciju Ministarstva u ocjeni toga programa.

Tako�er tra�imo da javnu raspravu na web stranicama u�ini smislenom objavljivanjem sadr�aja o kojima se diskutira (Teen Star, MEMOAIDS i Ljudska seksualnost i kvaliteta �ivljenja). Napominjemo da je javna rasprava korisna i da svjedo�i o otvorenosti za mi�ljenje javnosti, ali da ovakva rasprava ne smije utjecati na odluku Ministarstva o primjeni programa koji zadovoljava stru�nim i zakonskim kriterijima te nije dogmatski ni na koji na�in.

Srda�no,

Bojana Genov, v.r. koordinatorica �enske mre�e

Kristijan Gr�an, v.r. predstavnik Iskoraka

Sanja Juras, v.r. koordinatorica Kontre