Izvje�taj o provo�enju projekta �Realizacije politike jednakih mogu�nosti�

U sklopu programa �enska ljudska prava 2003. CESI je zapo�eo sa novim projektom pod nazivom �Realizacije politike jednakih mogu�nosti�. Razlozi za zapo�injanje ovog projekta su vi�estruki. U 2003. do�lo je do zna�ajnih pomaka na podru�ju ja�anja mehanizama za ostvarenje rodne/spolne ravnopravnosti. U srpnju 2003. donesen je Zakon o ravnopravnosti spolova. Prema odredbama Zakona ustanovljene su institucija pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. U 2004. otvoren je i Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH.

No samo postojanje pravnog okvira i institucija, iako va�no, nije dovoljno za postizanje stvarnog napretka na podru�ju ravnopravnosti spolova. Brojne nevladine udruge, koje ve� dugi niz godina djeluju na pobolj�anju polo�aja �ena, ukazuju na konkretne probleme i potrebe te ujedno i upozoravaju na problemati�na podru�ja. Samo postojanje institucionalnih mehanizama nije dovoljno bez aktivnosti koje �e dovesti do razumijevanja i rje�avanja problema. Kako u praksi ostvariti i posti�i ravnopravnost je zadatak koji smo mi u CESI u suradnji i partnerstvu s Uredom za ravnopravnost spolova poku�ale ostvariti i doprinijeti ovim projektom.

Projekt �Realizacija politike jednakih mogu�nosti� ima za cilj unaprijediti uvjete za postizanje rodne ravnopravnosti osiguranjem provedbe rodno osvije�tene politike na lokalnoj razini i educiranjem i osna�ivanjem pojedinki i pojedinaca kako bi one / oni postali aktivni promicatelji politike ravnopravnosti spolova u svojim zajednicama i na radnim mjestima. Tako�er, jedan od va�nih ciljeva ovog projekta je �to uspje�nije povezati civilni sektor i politi�ke aktere u provedbi rodno osvije�tene politike.

Aktivnosti
U sklopu edukacijskog dijela projekta organizirale smo ukupno �etiri seminara, dva modula za dvije grupe polaznica i polaznika pod nazivom "Provo�enje rodno osvije�tene politike - I i II dio", koji su se odr�ali u �ibeniku od 3. � 5. rujna 2004. i u Petr�anima kod Zadra od 12. � 14. studenog 2004. za �lanove povjerenstava s podru�ja Istarske, Primorsko � goranske, Zadarske, �ibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrova�ko-neretvanske �upanije, u Sisku od 10. � 12. rujna 2004. i u Osijeku od 3. � 5. prosinca 2004. za podru�je Karlova�ke, Vukovarsko-srijemske, Osje�ko-baranjske, Me�imurske, Brodsko-posavske, Bjelovarsko-bilogorske, Krapinsko-zagorske, Po�e�ko-slavonske, Zagreba�ke, Vara�dinske, Sisa�ko-moslava�ke, Koprivni�ko-kri�eva�ke i Viroviti�ko-podravske �upanije.

Gradovi u kojima smo organizirale seminare su izabrani zato �to do tada nisu imali �upanijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova ili su povjerenstva tek u procesu osnivanja, stoga smo �eljele u tim zajednicama potaknuti temu rodne ravnopravnosti.

Zbog �eljenog naglaska na razvitku, promociji i provedbi suradnje sektora (nevladinog i politi�kog) u seminare smo uklju�ile �lanice i �lanove �upanijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova, koordinatorice i koordinatore za ravnopravnost spolova iz tijela dr�avne uprave i predstavnice nevladinih organizacija koje rade na promicanju ravnopravnosti spolova u svojim zajednicama.

Teme seminara bile su osnova za upoznavanje i razumijevanje rodno osvije�tene politike, Zakona o ravnopravnosti spolova te provedbu Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova. Sudionice i sudionici su imali priliku �uti predavanja, izlaganja i sudjelovati u radionicama s temama kao �to su osnovni pojmovi i koncepti rodne ravnopravnosti, nacionalni mehanizmi za postizanje ravnopravnosti spolova, institucionalni mehanizmi na lokalnoj razini, financiranje �upanijskih povjerenstava, �ene i mo�, participacija �ena u politici, �ene na tr�i�tu rada, o vidljivost ili nevidljivost �ena u dru�tvenom i politi�kom �ivotu, o ravnopravnosti spolova i integracijskoj politici Hrvatske te planiranje programa rada povjerenstava u suradnji s udrugama.

Rezultati
Po zavr�etku svakog seminara doneseni su i prihva�eni zaklju�ci koji su poslani svim u�esnicama / u�esnicima i osobno �upanima. Zaklju�ci se odnose na rad �upanijskih povjerenstava, na suradnju NVO-a i �upanijskih povjerenstava te na pojedine akcije i koordinaciju rada povjerenstava, NVO-a i Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH.

Jedan od najva�nijih rezultata koji je ostvaren, tj. potaknut organizacijom i provo�enjem seminara je osnivanje novih �upanijskih povjerenstava, tako da ih je do sada osnovano u 19 �upanija, od postoje�e 21. Jo� se �eka osnivanje povjerenstva u Bjelovarsko-bilogorskoj �upaniji i Zagreba�koj �upaniji.

Rezultati provedbe projekta su svakako ve�a i bolja informiranost o mogu�nostima rada svakog povjerenstva, o mehanizmima provedbe rodno osvije�tene politike na institucionalnoj razini i o mogu�im zajedni�kim projektima lokalnih povjerenstava i NVO-a u svrhu promocije �enskih ljudskih prava i pitanja rodne ravnopravnosti. Tako�er, pri osnivanju �upanijskih povjerenstava, nakon odr�anih seminara, u sastav povjerenstava uklju�ivane su i �ene iz NVO-a te nezavisne stru�njakinje i stru�njaci koji rade na promociji ravnopravnosti spolova u svojim gradovima.

Odaziv u�esnica i u�esnika na seminare pokazao je da su potreba i interes za pitanje provedbe ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini, uistinu velike. Na seminarima je sudjelovalo ukupno 126 osoba.

Kao predava�ice i predava� na seminaru sudjelovali su:

Bojana Genov, koordinatorica �enske mre�e Hrvatske,
Katarina Ivankovi� Kne�evi�, vi�a savjetnica u Uredu za ravnopravnost spolova Vlade RH,
Erma Ivo�, profesorica na Sveu�ili�tu u Zadru,
Nada Kerovec, stru�na suradnica u Uredu za ravnopravnost spolova Vlade RH,
Gordana Luka� � Koritnik, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova,
Biserka Mom�inovi�, koordinatorica Centra za gra�anske inicijative Pore� i �lanica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Istarske �upanije,
Mladenka Morovi�, vi�a savjetnica u uredu Pravobraniteljice,
Gordana Sobol, predsjednica Saborskog odbora za ravnopravnost spolova,
Helena �timac Radin, predstojnica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH,
Inga Tomi� Koludrovi�, profesorica na Sveu�ili�tu u Zadru,
Sanja Cesar, predsjednica CESI - ja,
Maja Dubljevi�, suradnica na projektu CESI-ja,
Anamarija Gospo�i�, voditeljica projekta CESI-ja,
Amir Hod�i�, stru�ni suradnik CESI-ja,
Gordana Obradovi� - Dragi�i�, stru�na suradnica na projektu CESI-ja.