Diskriminacija �ena na tr�i�tu rada u Hrvatskoj

U organizaciji web portala www.posao.hr 6. travnja je odr�ana tribina "�ene i zapo�ljavanje" koja je imala za cilj upozoriti javnost na sve probleme, pote�ko�e i nepravilnosti s kojima se susre�u �ene u Hrvatskoj prilikom zapo�ljavanja i tijekom radnog procesa. U tribinu "�ene i zapo�ljavanje" se, kao pokrovitelj, uklju�ilo i Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetni�tva RH.

O problemima kao �to su nemogu�nost dobivanja posla koja se bazira na spolnoj diskriminaciji, mobbing, nemogu�nost napredovanja na vi�e pozicije, nejednake pla�e u odnosu na mu�ke kolege, nepovjerenje u sposobnosti �ena te diskriminacija pri zapo�ljavanju vezana uz obiteljski status, raspravljale su sudionice; predstavnice Sabora, Vlade, Sindikata i �enskih udruga.

"U Hrvatskoj smo uspje�ni u dono�enju zakona, ali smo jo� uspje�niji u njihovom neprovo�enju, odnosno nepo�tivanju. Taj problem u Hrvatskoj prepoznao je Odbor UN-a za uklanjanje svih oblika diskriminacije prema �enama (CEDAW), te je u svojim zaklju�nim komentarima i izrazio svoju zabrinutost zbog znatne podzastupljenosti �ena u tijelima lokalne samouprave u Hrvatskoj, zatim polo�aja �ena na tr�i�tu rada �to se o�ituje u te�ko iskorjenjivoj i sna�noj vertikalnoj i horizontalnoj segregaciji, razlikama izme�u pla�a �ena i mu�karaca te prevladavaju�em udjelu �ena u djelatnostima s niskim primanjima" istakla je Ljubica Brdari�, �lanica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora.

Prema podacima Hrvatskog Zavoda za zapo�ljavanje u velja�i 2005. bilo je registrirano 330.183 nezaposlene osobe, a od tog broja 58% �ine �ene. U komunikaciji sa korisnicama web portala www.posao.hr te saznanjima iz medija i statistikama na dr�avnoj razini, na web portalu Posao.hr primije�eno je kako su �ene ugro�ena populacija na tr�i�tu rada, gledano sa mnogih aspekata: zapo�ljavanja, napredovanja i ravnopravnosti prava i pla�a.

Vera Babi�, dr�avna tajnica za rad, naglasila je kako su nepovoljni demografski trendovi smanjili stanovni�tvo radne dobi, te dodala: "Na jednoj strani je manjak radnih mjesta i nezaposlenost, na drugoj je dugotrajna zaposlenost � vi�e od �etvrtine zaposlenih na istim je poslovima vi�e od 20 godina. U razvijenim zemljama i ve�ini tranzicijskih zemalja 20-40% zaposlenih ne ostaje na istom poslu dulje od 10 godina".

Roditeljstvo suprotno utje�e na �ene i mu�karce u svijetu rada: �to �ena ima vi�e djece, to je manje uklju�ena u svijet rada. Za mu�karce vrijedi suprotno: vi�e djece zna�i i njihovu ve�u uklju�enost na tr�i�te rada. Bo�ica �ili�, predsjednica �enske sekcije Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, izjavila je kako su �enske stope nezaposlenosti u svim dobnim skupinama ve�e od mu�kih, a prema njihovim iskustvima, �ene se na razgovorima za posao odbijaju s rije�ima kako imaju previ�e kvalifikacija i previ�e iskustva za navedeno radno mjesto.

Web portal www.posao.hr pokrenuo je inicijativu �Od 40 do 50� kojom motivira poslodavce na zapo�ljavanje �ena u dobi od 40 do 50 godina te osigurava 50% popusta na informati�ke i knjigovodstvene te�ajeve �Infokatedre� za �ene koje su uklju�ene u inicijativu. Tako�er, postoje i razni dr�avni poticaji za zapo�ljavanje, no osnovni problem za�tite �ena u radnom procesu je neprovo�enje i nepo�tivanje Zakona o radu i Zakona o ravnopravnosti spolova.

Iako �ene �ine 52% ukupnog stanovni�tva Hrvatske, 30% u poduzetni�kim te 6% menad�erskim poslovima u Hrvatskoj, jo� su uvijek slabije pla�ene od mu�karaca i �ine ve�inu me�u slu�benicima, te �alterskim i trgova�kim zanimanjima. Vesna Pea�inovi� iz Hrvatskog zavoda za zapo�ljavanje na tribini je prikazala udio nezaposlenih �ena prema dobi i obrazovanju te dodala kako su �ene kao poduzetnice u Hrvatskoj prisutne u samo dvije djelatnosti: financijskom posredovanju gdje �ine oko 60% svih vlasnika tvrtki ove djelatnosti te u ostalim dru�tvenim, socijalnim i osobnim uslu�nim djelatnostima gdje �ine oko 78% vlasnika.

Bojana Genov, koordinatorica �enske mre�e Hrvatske, upozorila je na diskriminaciju koja nastaje prilikom ogla�avanja slobodnih radnih mjesta jer poslodavci pri izboru kandidata za ogla�ena radna mjesta daju prednost mu�karcima, iako je Zakonom o ravnopravnosti spolova (�lanak 13.) takvo �to zabranjeno. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Gordana Luka� Koritnik iznijela je svoja iskustva u svakodnevnom radu sa �enama - poslodavci im u razgovoru prije zapo�ljavanja postavljaju diskriminiraju�a pitanja u odnosu na trudno�u, obiteljski i bra�ni status (posebno broj i godine djece), a �esto im otvoreno stavljaju do znanja da zbog navedenih okolnosti nisu po�eljne kandidatkinje za posao.

Tribini "�ene i zapo�ljavanje" prisustvovali su predstavnici brojnih �enskih udruga, medija i udruga nazaposlenih, a ova je tribina samo jedan od projekata web portala www.posao.hr kojim se poma�e ugro�enim populacijama na tr�i�tu rada u svrhu smanjenja nezaposlenosti. Medijski pokrovitelj doga�anja bio je mjese�nik Croatiabiz.