Zaklju�ci Konferencije o gradnji mostova izme�u manjina i lokalne vlasti odr�ane 27. i 28.9.2005. u Pakracu

Manjine i mediji
-sudionici radne grupe tra�e da se na osnovu �lanka 15. Ustava RH i �lanka 18. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina:
- da se podupre vo�enje posebnih emisija nacionalnih manjina u elektroni�kim medijima na lokalnoj i regionalnoj razini
- tra�imo od lokalne i regionalne samouprave da, kao predstavnike svih gra�ana/gra�anki, javno osude svaki govor mr�nje u medijima s tog podru�ja

Dodatno obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina
- isti�emo va�nost prava na dodatno obrazovanje pripadnika nacionalnih manjina, te tra�imo analizu potreba lokalnih zajedinica, kao osnovu o�uvanja nacionalnog identiteta, te jednog od preduvjeta ozbiljnijeg povratka prognanika, izbjeglica i raseljenih osoba
- apeliramo na manjinske udruge i Vije�a nacionalnih manjina da u razgovoru sa roditeljima upoznaju iste sa zakonskim mogu�nostima obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina, te da se ispitaju stvarne potrebe na terenu
- tra�imo od ravnatelja svih osnovnih i srednjih �kola provo�enje ankete za roditelje, kako bi im se omogu�io odabir �eljenog modela obrazovanja i izbora religijskog odgoja (vjeronauk)
- potrebno je upoznati roditelje putem roditeljskih sastanaka o zakonskoj mogu�nosti podu�avanja materinjeg jezika i vlastite kulture

Povratak izbjeglica
- potrebno je provoditi mehanizme monitoringa u suradnji sa Vije�em nacionalnih manjina i nevladinim organizacijama
- potreba funkcioniranja Gradskog ureda za besplatnu pravnu pomo�, koja bi bila dostupna svim gra�anima
- dostupnost informacijama svima kroz trajnu zajedni�ku edukaciju, i to ve�inskih i manjinskih naroda, jedinica lokalne uprave i samouprave i drugih relevantnih institucija

Suradnja izme�u manjina i lokalne vlasti
- tra�imo da se predstavnicima Vije�a nacionalnih manjina omogu�i prisustvovanje sjednicama lokalnih institucija (jedinice lokalne uprave i samouprave), kako bi se na taj na�in uspostavio kvalitetan dijalog
- tra�imo po�tivanje i provo�enje Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina, a posebno �lanka 20. stavka 7., a ti�e se uskla�enosti sa eventualnim promjenama registiriranim u posljednjim promjenama registriranim u posljednjem potvr�enom popisu bira�a te jedinice