Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izboru �lanova predstavni�kih tijela jedinica lokalne i podru�ne (regionalne) samouprave

I OSNOVA ZA DONO�ENJE ZAKONA

Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije �ena Ujedinjenih naroda, 1979:

Poglavlja o �enama u procesu dono�enja odluka Pekin�ke platforme i Pekinga 5+ Ujedinjenih naroda, 1995. i 2000.,

Preporuka Odbora ministara �lanicama Vije�a Europe o uravnote�enom sudjelovanju �ena i mu�karaca u politi�kom i javnom odlu�ivanju, 2003.,

Ustav Republike Hrvatske �l. 80

Nacionalna politika o promicanju ravnopravnosti spolova RH, 2001.,

Zakon o ravnopravnosti spolova RH, 2003.,

II OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM, TE POSLJEDICE KOJE �E DONO�ENJEM ZAKONA PROISTE�I

Sabor Republike Hrvatske je 4. prosinca 2001. godine donio Nacionalnu politiku za promicanje ravnopravnosti spolova, s programom provedbe nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine" , broj 112/01). Njome se na temeljima Pekin�ke platforme za djelovanje i zavr�nih dokumenata Posebnog zasjedanja Op�e skup�tine Peking+5 �eli promicati ravnopravnost spolova u privatnom i javnom �ivotu.

Hrvatski sabor je u cilju promicanja Nacionalne politike za ravnopravnost spolova u Republici Hrvatskoj donio Zakon o ravnopravnosti spolova ("Narodne novine", broj 116/03) i Uredbu o Uredu za ravnopravnost spolova ("Narodne novine", broj 18/04) kojima su u�injeni odre�eni, sasvim konkretni pomaci u realizaciji Nacionalne politike na nacionalnom nivou.

Me�utim, pokazalo se da je te�ko uspostaviti ravnopravnost spolova na nacionalnoj razini ukoliko se o ravnopravnosti spolova ne vodi briga u tijelima lokalne samouprave i tijelima podru�ne (regionalne) samouprave.

Nevladine udruge u u svom dugogodi�njem djelovanju, te prate�i inozemna iskustva, do�le do saznanja kako, unato� tome �to postoji na�elno verbalno opredjeljenje za promicanje ravnopravnosti spolova, bez kogentnih pravnih odredbi kojima se ta ravnopravnost uvodi u kreiranje i provo�enje politike, ta ravnopravnost je te�ko ostvariva ili uglavnom nije ostvarena.

To�kom 8. Programa provedbe Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova ("Narodne novine", broj 112/01) u Republici Hrvatskoj definirani su zadaci koji imaju za cilj pove�anje broja �ena na svim razinama politi�kog odlu�ivanja uklju�uju�i Hrvatski sabor i Vladu Republike Hrvatske, ali i predstavni�ka tijela jedinica lokalne i podru�ne (regionalne) samouprave, jer su trenutno �ene podzastupljeni spol.

Upravo ovo potonje smisao je i svrha izmjena koje se predla�u Izmjenama i dopunama Zakona o izboru �lanova predstavni�kih tijela jedinica lokalne i podru�ne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, ostvarivanje ve�e ravnopravnosti spolova u lokalnoj i podru�noj (regionalnoj) politici.

Obrazlo�enje uz �lanke

�lankom 1.

Predla�e se da se prilikom zamjene �lana predstavni�kog tijela po�tuje redoslijed neizabranih kandidata prema strana�koj listi odnosno prema nezavisnoj listi, �to se predla�e i za koalicijske liste dviju ili vi�e stranaka ili nazavisnih kandidata.

Ova odredba uvodi se kako se ne bi zloupotrebljavala odredba �lanka 2. ovih Izmjena i dopuna Zakona o izboru �lanova predstavni�kih tijela jedinica lokalne i podru�ne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj.

�lanakom 2.

Kako bi se osigurala pojednaka zastupljenost oba spola u odlu�ivanju na lokalnoj i podru�noj (regionalnoj) razini predla�e se da na kandidatskim listama najmanje 40% kandidata �ine osobe istoga spola, odnosno da se kandidati i kandidatkinje ravnopravno izmjenjuju na kandidatskim listama.

III POTREBNA SREDSTVA ZA PROVO�ENJE ZAK ONA

Za provedbu ovog Zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva.

IV TEKST NACRTA AKTA

Tekst nacrta Izmjena i dopuna Zakona o izboru �lanova predstavni�kih tijela jedinica lokalne i podru�ne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj �ini sastavni dio ovog prijedloga.

PRIJEDLOG

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORU �LANOVA PREDSTAVNI�KIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRU�NE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

�lanak 1.

U Zakonu o izboru �lanova predstavni�kih tijela jedinica lokalne i podru�ne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj 33/01, 10/02, 155/02, 45/03 i 43/04) mijenja se �l. 8 st. 2. i 3. koji glase:

"�lana predstavni�kog tijela izabranog na strana�koj ili nezavisnoj listi zamjenjuje neizabrani kandidat s doti�ne liste s koje je izabran �lan, po redu, po�ev�i od prvog neizabranog kandidata.

�lana predstavni�kog tijela izabranog na koalicijskoj listi dviju ili vi�e politi�kih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s doti�ne liste s koje je izabran i �lan po�ev�i od prvog neizabranog kandidata doti�ne stranke."

�lanak 2.

U �l. 11. dodaje se novi stav 4 koji glasi:

"Prilikom sastavljanja liste predlagatelj je du�an voditi ra�una da kandidatska lista sadr�i najmanje 40% osoba istoga spola uz naizmjeni�no navo�enje imena kandidata i kandidatkinja od prvog mjesta do kraja kandidatske liste."

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

�kandidacijske liste za izbor �lanova predstavni�kih tijela koje nisu sastavljene sukladno na�elu ravnopravnosti spolova propisanom u stavku 4. ovog �lanka, nadle�no izborno povjerenstvo utvrdit �e nepravovaljanima.�

�lanak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave u "Narodnim novinama".