NE komercijalizaciji javne televizije zbog nameta!
Izjava protiv politi�kog discipliniranja medija
�enska mre�a Hrvatske prosvjeduje protiv pritisaka
na slobodu medija i neovisnost javne televizije

�enska mre�a Hrvatske prosvjeduje protiv niza pritisaka na slobodu medija i neovisnost javne televizije. Smatramo da su saborska rasprava o ure�iva�koj politici HTV-a za koju Sabor nije nadle�an, odluka Vije�a HRT-a kojom tra�e odgovornost Denisa Latina te financijski pritisak na HRT nalogom za naplatu PDV-a instrumentarij discipliniranja i nametanja autocenzure.

Rje�enje Ministarstva financija o obvezi pla�anja poreza na dodanu vrijednost HRT-a zastra�uju�e koincidira sa javnom hajkom na Denisa Latina zbog posljednje emisije �Latinica� i neugodno podsje�a na poku�aje gu�enja slobode tiska porezom na �und i ostalim nametima kojima su trebali biti u�utkani kriti�ari tu�manizma devedesetih godina.

Podsje�amo da je sloboda medija uvjet postojanja i razvijanja civilnog dru�tva, te da su sve vrijednosti civilnog dru�tva ugro�ene postojanjem i najmanje sumnje da najvi�e politi�ko tijelo RH kani utjecati na ure�iva�ku politiku pojedinih medija.

Financijsko discipliniranje javne televizije kao sagledivu posljedicu najavljuje dalje komercijaliziranje programskih sadr�aja, mada bi javna televizija trebala biti slobodna od utjecaja tr�i�ta i hrvatskoj publici ponuditi informativne, obrazovne i kulturne sadr�aje koji ne moraju izdr�ati komercijalnu utakmicu.

Saglediva je posljedica ovakve cenzorske financijske politike i ve�i broj golih i polugolih �enskih tijela na javnoj televiziji, senzacionalisti�kih prikaza kuhinja, spava�ih soba i donjeg rublja poznatih i nepoznatih �ena i smanjenje ionako malog javnog prostora u kojemu je mogu� prikaz ravnopravosti spolova, politika jednakih mogu�nosti ili djelovanje aktivistkinja za �enska ljudska prava.

Tra�imo dosljedno po�tovanje autorskih sloboda i prava na slobodu javne rije�i za medije i onda kada se rezultat te slobode ne svi�a vladaju�oj stranci. Insistiramo na slobodi i pluralizmu za javnu televiziju!

Bojana Genov, koordinatorica
U Malom Lo�inju, 15. prosinca 2005.