Izbori 2005.
Rodna statistika rezultata izbora u Splitsko dalmatinskoj �upaniji

 

Predstavni�ko tijelo

% �ena 2001

% �ena 2005

�upanija

7,8%

7,8%

Gradska vije�a (16)

8,44%

12,88%

Op�inska vije�a(38)

7,94%

8,71%

Gradska vije�a bez �ena: Imotski, Vrgorac, Vrlika

- prosje�no 2,21 �ena u gradskim vije�ima

- najvi�e �ena ima u gradovima Omi�u, 5/19 � 26,31% i Splitu, 6/25 � 24% (dva put vi�e nego na proteklim izborima)

Op�ine bez �ena u Op�inskim vije�ima: Brela, Cista Provo, Dugi Rat, Dugopolje, Lokvi�i�i, Lovre�, Mu�, Postira, Prgomet, Primorski Dolac, Prolo�ac,Runovi�i, Selca, Su�uraj, Zmijavci. Ukupno 15 od 36 op�ina (podaci za dvije op�ine i dva grada nisu nam jo� dostupni). U prosjeku to je 0,91% �ena u op�inskim vije�ima. To zna�i da je 41,66% op�ina u kojima nema niti jedne �ene uvije�ima. 2001. takvih op�ina je bilo 44,73%.

U op�inama Ba�ka Voda 22%, Okrug 20% i Gradac 20% �ena.

Pa neka se javi tko ima "bolje" rezultate od Splitsko-dalmatinske �upanije!!

 

Mirjana i Domine