Izbori 2005.
Rodna statistika rezultata izbora u Istarskoj �upaniji

Izborni rezultati 15. 05. 2005. analizirani po spolu,
u usporedbi s prethodnim lokalnim izborima

Rezultati su bolji od prija�njih�
ali su daleko od paritetne demokracije i podjednakog sudjelovanja �ena i mu�karaca u predstavni�kim tijelima�

�ene u predstavni�kim tijelima (%):

Predstavni�ko tijelo
1997.
2001.
2005.
Skup�tina Istarske �upanije
7,5%
19,5%
26,8%
Gradska vije�a (10 gradova)
10%
17,6%
21%
Op�inska vije�a (29 op�ina)
4,7%
9,4%
13,9%

Vije�a bez �ena su u op�inama:
Bale
Gra�i��e
Kr�an
Lani��e
Li�njan
Sv. Petar u �umi
Tinjan

- 8 op�inskih vije�a imati �e samo jednu 1 �enu - vije�nicu!

- u op�ini Fa�ana � izabrano je 46% �ena!

U gradovima:
- najmanje �ena je izabrano u Pazinu (7,6%)
- najvi�e �ena je izabrano: Novigrad ( 40%), Buje (33%)

U Skup�tinu Istarske �upanije izabrano je
11 �ena od 41 vije�nika /vije�nice (26,8%)
- s liste IDS-a u Skup�tinu je izabrano
9 �ena (od 20 osvojenih mandata) ili 45%

 

Centar za gra�anske inicijative Pore�
Pore�, Partizanska 2
052 452 696, 452 746, E-mail: cgiporec@zamir.net