Izbori 2005.
Komentar kandidacijskih lista u Primorsko goranskoj �upaniji
U �upanijskim skup�tinama i vije�ima gradova i op�ina ne�e biti vi�e �ena nego dosad, pokazuju rezultati statisti�ke obrade u�e��a �ena na kandidacijskim listama u Primorsko � goranskoj �upaniji.

Jedna od uzornijih i demokratskijih �upanija pala je na ispitu rodne ravnopravnosti.

Od ukupnog broja kandidata na listama oko 25% je �ena. Kad bi se ovaj broj preslikao u sastav skup�tina i vije�a, gra�ani RH se ne bi di�ili paritetnom demokracijom, ali bismo bilje�ili pomake u skladu sa deklariranom politikom Vlade RH i preporukama Vije�a ministara EU.

Taj se broj ipak ne�e preslikati na sastav tijela lokalne samouprave, jer u�e��e �ena na prva tri mjesta kandidacijskih lista varira od 0,94 % do 5,06% (sa izuzetkom ARS, koja je svojevrsni fenomen izbora u regiji). �ene jo� uvijek dekoriraju kandidacijske liste i krase njihove zadnje tre�ine, sa kojih mjesta nemaju �anse do�i na mjesta odlu�ivanja, pa makar se nalazile na listama kod bira�a najuspje�nijih stranaka. �ak 19 lista nemaju niti jednu �enu, 30 lista ima jednu �enu, a 48 lista tek dvije. Ve�ina tih �ena samo popravljaju statistiku uz posljednje redne brojeve kandidacijskih lista.

Hrvatske politi�ke stranke ne po�tuju zakone koje su sami donijeli (namjerno neoperativne i deklarativne). �lanak 15. Zakona o izboru �lanova predstavni�kih tijela jedinica lokalne i podru�ne (regionalne) samouprave odre�uje da predlagatelji lista moraju voditi ra�una o na�elu ravnopravnosti spolova. Ovaj proklamatorni �lanak zakona po kojem je te�ko suditi i osuditi ipak ima svima jasno zna�enje. On tra�i od politi�kih stranaka da za mjesta odlu�ivanja kandidiraju pristojan broj �ena. �to je to pristojan broj, nitko nije definirao, ali svi slo�no zaziru od definiranja.

Statisti�ka analiza u�e��a �ena na kandidacijskim listama pokazuje da nema velikih razlika izme�u politi�kih opcija te da one stranke koje pri�u o ravnopravnosti spolova politi�ki redovito eksploatiraju (SDP i HNS) ne odska�u puno od poznatih mizoginih im konkurenata. Nema razlike niti me�u starim i mladim generacijama, pa Hrvatska stranka umirovljenika i Akcija mladih imaju otprilike isti postotak �ena na listama, sa ve�om vjerojatno��u umirovljenica pred mladim �enama da do�u na mjesto na kojem �e donositi odluke o lokalnoj zajednici.

Primorsko goranska �upanija iznjedrila je samo jedno iznena�enje ovih izbora. Autonomna regionalna stranka � ARS � ima preko 40% �ena na listama. Gotovo 25% tih �ena pozicionirano je na prva tri mjesta kandidacijskih lista. Prava je �teta da je u�e��e ARS-a u ukupnom broju kandidata u �upaniji samo 2,8%. Dakle, �ena ima i zainteresirane su.

Politi�ke stranke vode anti�enske politike, donose zakone koje osvajanjem vlasti ne kane implementirati i koriste �ene kao statistice na svojim mu�kim listama. �enska mre�a Hrvatske poru�uje: kandidacijske liste bez 40% �ena su nelegitimne, nedemokratske i protuzakonite. Prekr�itelji zakona ne mogu i ne smiju upravljati zajednicom.