PITANJA �ENSKE MRE�E HRVATSKE
UPU�ENA JAVNOSTI
POVODOM SLU�AJA MAGA�

Ana Maga� (27) ubila je supruga sredinom o�ujka[1], a prema njenim navodima, medicinskoj dokumentaciji i rije�ima sudskog vje�taka � radilo se o samoobrani. Imala je na tijelu modrice koji su ukazivale na premla�ivanje i gu�enje. Me�utim, nadle�ni sudac, koliko smo iz medija upoznate, medicinsku dokumentaciju i dokaze nije smatrao presudnima za dono�enje presude.

Ana je osu�ena, istina nepravomo�no, nakon svega 6 mjeseci, na kaznu od 9 godina i 6 mjeseci, kao �to njena majka ka�e �Taman koliko je trajao brak�.

Mo�emo otvoriti brojna pitanja: koliko je mu�karaca koji su ubili svoje supruge, partnerice, biv�e supruge i partnerice osu�eno tako brzo i/ili tako o�tro? Kolika bi kazna bila za njih da su u�inili ubojsto u samoobrani? Koliko su telegrama su�uti primile obitelji �ena iz Petrinje u o�ujku ove godine? Da li je predjsednik Mesi� i njima uputio pismo su�uti i podr�ke? Da li je �est do sedam tisu�a ljudi bilo na sprovodu, osje�aju�i jaku empatiju i bol? Da li je itko u Slavonskom Brodu 2003. godine osje�ao odgovornost ili su�ut za sugra�anku koja je ubijena usred grada, usred dana?

�elimo otvoriti jo� jednu diskusiju: kada �itamo o nasilnicima (incest, silovanje, obiteljsko nasilje), njihov opis je nerijetko popra�en opisima kao �uzoran gra�anin�, �dobar susjed�, �bri�an otac� i sli�no. O Ani ne znamo ni�ta, nitko nije imao potrebu navesti o njoj par ljudskih osobina, koje zasigurno ima.

U Hrvatskoj nastojimo regulirati zakone o nasilju u obitelji, uvodimo praksu osvje�tavanja stru�njaka/inja razli�itih podru�ja o problematici nasilja protiv �ena. Pratimo svjetske trendove i teorije, prakse i pristupe. Me�utim, postavljamo jo� jedno pitanje � koliki je broj sudaca/kinja u Hrvatskoj upoznat sa sindromom zlostavljane �ene.

Sindrom zlostavljane �ene opisuje obrasce psiholo�kih i pona�ajnih reakcija koji se mogu uo�iti kod �ena koje �ive u nasilni�kim odnosima, a mogu biti zna�ajne za obja�njenje percepcije opasnosti koja mo�e voditi u agresivno pona�anje (uklju�uju�i ubojstvo). Smatra se podvrstom posttraumatskog stresnog poreme�aja (PTSP), a smatra se normalnim odgovorom prestra�enog ljudskog bi�a na nenormalnu i opasnu situaciju. Kao takav se koristi u sudskoj praksi u nekim dr�avama od kasnih 1970-ih kao izuzetno va�na komponenta u razmatranju slu�aja i dono�enja presude. Naravno, o njegovom postojanju ekspertizu moraju postaviti stru�njaci/kinje iz tog podru�ja.

Name�e li se bar trag sumnje da je vi�egodi�nja izlo�enost nasilju (prema navodima Ana je do�ivjela: prijetnje pi�toljem u glavu, premla�ivanje i bacanje na pod za Novu godinu, ga�anje bocom u glavu na svadbenoj proslavi) usko povezana sa zadovoljavanjem ve�ine kriterija Sindroma zlostavljane �ene?

Na�e osnovno pitanje, nakon svega �to smo otvorile je da li u slu�aju kada nas netko napade i poku�ava ubiti nemamo pravo na samoobranu? Vrijede li na�i �ivoti jednako kao �ivoti mu�karaca?