Obrazlo�enjem presude u slu�aju procesuiranja kaznenog djela silovanja sudac Milanovi� je usljed svoje nestru�nosti i / ili pristranosti nanio �tetu ugledu suca ili suda�ke du�nosti
�enska mre�a Hrvatske tra�i sukladno stavku 6. �lanka 20. Zakona o Dr�avnom sudbenom vije�u pokretanje postupka zbog po�injenoga te�kog disciplinskog djela
MINISTARSTVO PRAVOSU�A
n/r Vesna �kare O�bolt

Vrhovni sud RH

Obra�amo se u vezi obrazlo�enja sudske presude u slu�aju procesuiranja kaznenog djela silovanja u kojoj je gospi�ki �upanijski sudac Branko Milanovi�, osloba�aju�i optu�enika Mraovi�a, ustvrdio da je nasilno guranje prsta u tu�i anus djelo istovjetno rukovanju, te da u silovanju mora sudjelovati spolni organ.

Smatramo da je ovim obrazlo�enjem sudac Milanovi�, usljed svoje nestru�nosti i / ili pristranosti, nanio �tetu ugledu suca ili suda�ke du�nosti. Stoga tra�imo da, sukladno stavku 6. �lanka 20. Zakona o Dr�avnom sudbenom vije�u, pokrenete postupak zbog po�injenoga te�kog disciplinskog djela.

Podsje�amo na govor mr�nje iz presude suca Milanovi�a Svetozaru Karanu, koju je vi�i sud preina�io, za koju smatramo da bjelodano dokazuje nepostupanje po �lanku 58. Zakona o sudovima, koji nala�e: �Sudac se mora pona�ati tako da ne umanji svoj ugled i ugled sudbene vlasti, te ne dovode u pitanje svoju nepristranost i neovisnost u su�enju i samostalnost sudbene vlasti�.

Koristimo ovaj posljednji slu�aj bjelodane suda�ke needuciranosti i neosjetljivosti na sve pravne dokumente koji normiraju temeljno �ensko pravo na �ivot bez nasilja da upozorimo na ukupnu nedostatnu rodnu osjetljivost i educiranost pravosudnog sustava.

Mada na pozicijama Ministarstva pravosu�a stoji prora�unska stavka za primjenu Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova, jedna od rijetkih u dr�avnom prora�unu za sljede�u godinu, upozoravamo da je iznos od 80.000 kn u ogromnom neskladu sa potrebom za educiranjem suda�kog kadra o ovome podru�ju.

Koordinatorica �enske mre�e Hrvatske
Bojana Genov
U Malom Lo�inju 21. prosinca 2005.