Reagiranje na poku�aj ubojstva osobe navodne homoseksualne orijentacije, u Zagrebu u �etvrtak 26. svibnja 2005. u parku na Strossmayerovom trgu

SVIM MEDIJIMA

- priop�enje

Zagreb, 28. svibnja 2005.

Obra�amo Vam se kako bismo reagirali na poku�aj ubojstva osobe navodne homoseksualne orijentacije, koji se dogodio u Zagrebu u �etvrtak 26. svibnja o.g. oko 3:30 h, u parku na Strossmayerovom trgu.

Iz okolnosti ovoga doga�aja ne mo�emo zaklju�iti da li se radilo o napadu koji je motiviran spolnom orijentacijom �rtve ili se radilo o nekim drugim motivima koji su doveli do toga napada. To treba pokazati kriminalisti�ka obrada za koju se nadamo da �e biti promptna i u�inkovita te da �e po�initelj ili vi�e njih biti primjereno ka�njeni.

Me�utim, �elimo skrenuti pozornost kako je neosporna �injenica da se upravo u centru grada, na podru�ju Zrinjevca ili spomenutog parka na Strossmayerovom trgu, dogodio niz napada na osobe homoseksualne orijentacije. Da se radi o vrlo zabrinjavaju�oj �injenici dolazi u prilog i to da su se i napad iz 1999. godine na francuskog dr�avljanina u kojem je do�lo do nano�enja smrtnih ozlijeda od strane skupine napada�a kao i ovaj napad koji se dogodio prije dva dana, dogodili upravo u parku koji se nalazi ispred I. policijske postaje. Pravni tim je, povodom pro�logodi�njih napada na osobe homoseksualne orijentacije u Pra�koj ulici te na Zrinjevcu, u vi�e navrata upozoravao Policijsku upravu Zagreba�ku i inicirao sastanke sa policijskim slu�benicima, kako bi se poja�ale policijske patrole upravo u sredi�tu grada. �alosno je da su, vjerojatno iz predrasude da je centar najsigurniji, policijske patrole i op�enito zbivanja u centru grada pod tako slabim nadzorom da se i najte�a kaznena djela de�avaju nadomak policijske postaje. Me�utim, nakon svega nedvojbeno se name�e pitanje ako gra�ani nisu sigurni �ak niti doslovno pred samom policijskom postajom, kako �e biti drugdje?! Podsje�amo da je zakonska obveza policije prevenirati kaznena djela, a ne samo vr�iti o�evid kada su ona po�injena.

S obzirom na �injenicu da je sve vi�e napada koji su motivirani mr�njom prema odre�enim dru�tvenim skupinama (bilo na temelju spolne orijentacije, nacionalne pripadnosti, rase ili nekih drugih obilje�ja), Pravni tim Iskoraka i Kontre u suradnji sa �enskom mre�om Hrvatske i Centrom za mirovne studije pokre�e inicijativu za uvo�enjem kvalifikatornog obilje�ja kaznenog djela motiviranog mr�njom prema ljudima zbog njihove razli�itosti, za pojedina kaznena djela u Kazneni zakon. Na taj �e se na�in ostvariti bolja svrha ka�njavanja onih kaznenih djela koja su po�injena motivom pripadnosti odre�enoj dru�tvenoj skupini od strane �rtve. Takva poruka zakonodavca �e posljedi�no imati ve�i utjecaj na razumjevanje prirode takvih kaznenih djela, odnosno shva�anja javnosti da se radi o kaznenim djelima iznimno opasnim po dru�tvo. To �e tako�er dati jasnu poruku svim potencijalnim po�initeljima istog da �e zbog toga dodatno odgovarati.

Sanja Juras, koordinatorica Kontre

Kristijan Gr�an, predstavnik Iskoraka