Prigovor na sastav kandidacijskih lista

Dr�avno izborno povjerenstvo
Zagreb
Opati�ka 8

Prigovor na sastav kandidacijskih lista
Predlagatelji kandidacijskih lista za izbor �lanova gradske skup�tine Grada Zagreba nisu ispo�tivale odredbu �lanka 15. Zakona o izboru �lanova predstavni�kih tijela jedinica lokalne i podru�ne (regionalne) samouprave koje glasi: �Prilikom sastavljanja liste predlagatelj je du�an voditi ra�una o na�elu ravnopravnosti spolova.."
U Zakonu o ravnopravnosti spolova definirano je u �l. 5. "Ravnopravnost spolova zna�i da su �ene i mu�karci jednako prisutni u svim podru�jima javnog i privatnog �ivota, da imaju jednaki status, jednake mogu�nosti za ostvarivanje svih prava, kao i jednaku korist od ostvarenih rezultata."
Smatramo da sastav lista sastavljenih od vi�e od 80 % osoba istog spola nedvojbeno pokazuje da sastavlja�i lista nisu vodili ra�una o na�elu ravnopravnosti spolova, odnosno jednake prisutnosti �ena i mu�karaca u svim podru�jima javnog �ivota.
Stoga tra�imo da sljede�e liste odredite neva�e�ima zbog kr�enja �l. 15. Zakona o izboru �lanova predstavni�kih tijela jedinica lokalne i podru�ne (regionalne) samouprave:
Hrvatska �ista stranka prava � Hrvatska kr��anska demokratska stranka � Hrvatski prolje�ari � Hrvatski prava�i � Hrvatski prava�ki pokret � Hrvatski oslobodila�ki pokret; lista ima 6 �ena ili 11, 7647%;
Nezavisna lista Grada Zagreba (nositelj Boris Mik�i�); lista ima 10 �ena, 19, 6078%;
Poni�tenje tra�imo i za sljede�e kandidacijske liste za izbor �lanova �upanijske skup�tine zagreba�ke �upanije:
Abeceda demokracije- Hrvatska gradjansko�seljacka stranka- Abeceda-HGSS - Demokratska prigorsko-zagrebacka stranka- DPS - Hrvatska kr��anska demokratska stranka- HKDS - Hrvatski istinski preporod- HIP - Hrvatski socijaldemokrati- HSD; lista ima 3 �ene ili 6,6666%;
Demokratski centar �DC; lista ima 8 �ena ili 17,7777 %;
Hrvatska kr��anska demokratska unija HKDU; lista ima 7 �ena ili 15,5555%;
Socijaldemokratska partija Hrvatska SDP; lista ima 14 �ena ili 11,1111 %;
Hrvatski blok � pokret za modernu Hrvatsku; lista ima 12 �ena ili 6,6666%.

Bojana Genov, koordinatorica �enske mre�e Hrvatske

Toni Vidan, predsjednik Zelenih za Zagreb