Prigovor na sastav kandidacijskih lista

Mladih Kutine

REPUBLIKA HRVATSKA
�UPANIJA SISA�KO-MOSLAVA�KA
�UPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO
Stjepana i Antuna Radi�a 36
HR-44000 Sisak

n/r gdin. Danko Kova�, predsjednik

Predmet: Prigovor na sastav izbornih lista za Grad Kutinu
Smatramo da sljede�e liste izrazito ne po�tuju �l. 15. Zakona o izboru �lanova predstavni�kih tijela jedinica lokalne i podru�ne (regionalne) samouprave i tra�imo va�e hitno o�itovanje:

1. Nezavisna gradska lista Vladimira Mi�eti�a - lista nema niti jednu kandidatkinju, �to iznosi 0,00 %

2. Hrvatska pu�ka stranka (HPS) - lista ima dvije kandidatkinje, �to iznosi 10,53 %

3. Hrvatska selja�ka stranka (HSS) - lista ima dvije kandidatkinje, �to iznosi 10,53 %

4. Hrvatska socijalno-liberalna stranka (HSLS) - lista ima dvije kandidatkinje, �to iznosi 10,53 %

5. Koalicijska kandidacijska lista: Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP), Hrvatska narodna stranka (HNS) - lista ima tri kandidatkinje, �to iznosi 15,79 %

6. Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) - lista ima tri kandidatkinje, �to iznosi 15,79 %

8. nezavisna gradska lista

Ivan Barbi�, nositelj