Razoru�ajte nasilnike!

Povodom ponovnog poku�aja ubojstva �ene koja se �eli rastaviti od nasilnog supruga, �enska Mre�a Hrvatske tra�i hitne promjene u postupanju svih onih koji, u obavljanju svojih redovnih poslova dolaze do informacija da postoji nasilje u obitelji.

O�ito je da su nasilnici naoru�ani i da legalno ili ilegalno posjeduju razna oru�ja. Stoga tra�imo od svih koji, u obavljanju slu�be, znaju da postoji nasilje u obitelji, to nasilje prijave policiji.

Od policije tra�imo da, radi prevencije i o�uvanja �enskih �ivota, na dojavu o nasilju postupi na na�in da oduzme oru�je koje nasilnik legalno posjeduje. Tako�er, od policije tra�imo da izvr�i pretres stana i ostalog prostora (auta, gara�a, vikend prostora) kako bi se utvrdilo da li nasilnik posjeduje ilegalno oru�je, te da ga naravno, oduzme.

Odgovornost za nasilje u obitelji i za te�ke posljedice tog nasilja, kako po �ene po djecu, snose svi koji mu se ne odupru, koji ne prijave nasilje i na taj na�in postaju sudionici i podr�avatelji nasilja.

Ovakvi slu�ajevi pokazuju koliko je potrebno uvo�enje edukacija o ljudskim pravima, ravnopravnosti spolova, toleranciji i nenasilnoj komunikaciji u na� obrazovni sustav.

Odga�anjem dono�enja odluka, neprovo�enjem Zakona o za�titi od nasilja u obitelji, te indiferentnim odnosom (i neimanjem) politike u odnosu prema ravnopravnosti spolova, sva ministarstva snose dio odgovornosti za gubitke �enskih �ivota, te�ke povrede i traume i za �ivot �ena i djece u nasilju.

Biserka Mom�inovi�, regionalna koordinatorica �enske mre�e Hrvatske
20. svibnja 2005.