Svim medijima:
O spolnom odgoju odlu�ivat �e se bez predstavnika institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova!

U dana�njem izdanju Novog lista objavljen je sastav Povjerenstva za zdravstveni odgoj i obrazovanje od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i �porta.

Na prvi pogled je jasno da nadle�no ministarstvo u povjerenstvo koje �e odlu�ivati o spolnom odgoju i obrazovanju djece nije uvrstilo ni jednu od predstavnica institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova, kao ni jednu stru�njakinju iz podru�ja ravnopravnosti spolova (primjerice iz Centra za �enske studije u Zagrebu), te ni jednog/u stru�njaka/inju s podru�ja za�tite ljudskih prava.

Prema Nacionalnoj politici za promicanje ravnopravnosti spolova od 2001.-2005. godine, usvojenoj od hrvatskog Sabora, razvijanje programa sustavnog obrazovanja o ravnopravnosti spolova i spolnosti, te poticanje osvije�tenosti za pitanja ravnopravnosti spolova u redovnom obrazovanju je jedan od najve�ih prioriteta. Izra�avamo duboko �aljenje �to je, zahvaljuju�i resornom ministarstvu, u podru�ju odgoja i obrazovanja, Nacionalna politika za promicanje ravnopravnsti spolova ostala mrtvo slovo na papiru. Pitamo Ministrastvo: kako �e izgledati spolni odgoj bez perspektive ljudskih prava i ravnopravnosti spolova, implementiran isklju�ivo kroz zdravstveni odgoj?

Smatramo da zdravstveni odgoj nije dostatan da pokrije seksualnu edukaciju u �kolama, te da bi se ona trebala organizirati kao zaseban predmet, utemeljen na znanstvenim istinama, na�elima ravnopravnosti spolova i po�tivanju ljudskih prava, kao �to je to odre�eno u Nacionalnoj politici za promicanje ravnopravnosti spolova.

Tra�imo od Ministarstva znanosti obrazovanja i �porta, da u navedeno povjerenstvo uklju�i stru�njake/inje i predstavnike/ce institucionalnih mehanizama iz podru�ja ravnopravnosti spolova i ljudskih prava, te da se aktivno uklju�i u izradu spolnog odgoja koji �e se provoditi u osnovnim i srednjim �kolama.

Sanja Juras - Kontra,
Kristijan Gr�an - Iskorak,
Bojana Genov - �enska Mre�a Hrvatske
17. prosinca 2005.

Ve�ernji list 18.12.2005.