Otvoreno pismo Ministarstvu znanosti, obrazovanja i �porta.
Ukloniti program Teen Star iz obrazovnog procesa


Kako je mogu�e da se program spolnog odgoja udruge Teen Star, koji je pravobraniteljstvo za djecu ocijenilo protuustavnim i suprotnim Konvenciji o pravima djeteta
jo� uvijek provodi u �kolama?

Otvoreno pismo Ministarstvu znanosti, obrazovanja i �porta

Po�tovane/i,

obra�amo vam se u vezi uvo�enja zdravstvenog odgoja i obrazovanja u �kole, koje je Ministarstvo trebalo zapo�eti nakon raspu�tanja Povjerenstva za prosudbu svih programa o spolnom odgoju i obrazovanju koji se provode u osnovnim i srednjim �kolama.

Prema Nacionalnoj politici za promicanje ravnopravnosti spolova od 2001.-2005. godine, usvojenoj od hrvatskog Sabora, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i �porta trebalo je do kraja 2002. godine osnovati skupinu stru�njakinja/ka koji �e osmisliti prijedlog programa obrazovanja o spolnosti u ni�im razredima osnovne �kole. To jo� do danas nije u�injeno, a neuvo�enje programa spolnog odgoja u �kole je Ministarstvo poku�alo opravdati uvo�enjem zdravstvenog odgoja.

Smatramo da zdravstveni odgoj nije dostatan da pokrije seksualnu edukaciju u �kolama, te da bi se ona trebala organizirati kao zaseban predmet, utemeljen na znanstvenim istinama, na�elima ravnopravnosti spolova i po�tivanju ljudskih prava, kao �to je to odre�eno u Nacionalnoj politici za promicanje ravnopravnosti spolova.

Pitamo Ministarstvo, kad ve� daje javno do znanja da nema namjeru krenuti s uvo�enjem spolne edukacije u �kole (�to je protivno prije svega pravu djeteta na to�nu informaciju za�ti�enom Konvencijom o pravima djeteta), za�to do danas nije krenulo bar s uvo�enjem zdravstvenog odgoja u �kole?

Nadalje pitamo kako je mogu�e da se program spolnog odgoja udruge Teen Star, koji je provobraniteljstvo za djecu ocijenilo protustavnim, protuzakonitim i suprotnim Konvenciji o pravima djeteta, a samo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i �porta ocijenilo nedovoljno kvalitetnim da mu pru�i financijsku podr�ku ove godine, jo� uvijek provodi u �kolama?

Tra�imo od Ministarstva znanosti obrazovanja i �porta, da program udruge Teen Star odmah ukloni iz odgojno obrazovnog procesa, te da uvede program spolnog odgoja utemeljen na znanstvenim istinama, na�elima ravnopravnosti spolova i po�tivanju ljudskih prava u osnovne �kole.

Tako�er tra�imo da Ministarstvo dostavi odgovore na navedena pitanja u �to skorijem roku.

Sanja Juras, Kontra
Kristijan Gr�an, Iskorak
Bojana Genov, �enska mre�a Hrvatske

7. prosinca, 2005.