Je li Vatikan dr�ava?

�enska mre�a Hrvatske zahtijeva da papinski nuncij u Hrvatskoj razrije�i nedoumicu hrvatske javnosti o tome je li Vatikan dr�ava ili nije.

Naime, prema pisanju medija Ha�ka tu�iteljica Carla del Ponte tvrdi da joj je vatikanski ministar vanjskih poslova odbio pomo�i u lociranju odbjeglog optu�enika Ante Gotovine uz obrazlo�enje da Vatikan nije dr�ava i nema me�unarodne obveze u lovu na ratne zlo�ince. Ako je nadbiskup Lajola to uistinu rekao, nastaju brojne nedoumice. Osim usputnog pitanja kako netko mo�e biti ministar vanjskih poslova bez dr�ave koju bi zastupao, postavlja se i ono kardinalno: zbog �ega onda ugovori izme�u Republike Hrvatske i Vatikana imaju status me�unarodnih ugovora?

Ako Vatikan nije dr�ava, a ugovori sklopljeni s njime smatraju se me�unarodnim pa su postali sastavnim dijelom unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske i nadre�eni su nacionalnim zakonima, Hrvatska je �rtva svojevrsne me�unarodno-pravne podvale. U tom slu�aju, kada se u jednom sporu Ustavni sud proglasio nenadle�nim za propitivanje ugovora s Vatikanom, u�inio je to u zabludi. Naime, progla�avaju�i se nenadle�nim poveo se za �lankom 128. Ustava RH koji ne navodi izrijekom njegovu nadle�nost za ocjenu suglasnosti me�unarodnih ugovora sa Ustavom. Ukoliko Vatikan, kao jedna od strana potpisnica ugovora prema izjavi iz vlastitog vrha nije dr�ava, smatramo da je du�nost i obveza hrvatskih vlasti ove ugovore preispitati.

�enska mre�a Hrvatske smatra da se djelovanje hrvatskih institucionalnih mehanizama za uspostavu rodne ravnopravnosti, kao i zalaganje �enskih nevladinih udruga za �enska ljudska prava zbog tih ugovora odvija u bitno su�enom prostoru, ome�enom crkvenom dogmom uobli�enoj u me�udr�avnim ugovorima sintagmom �vrijednosti kr��anske etike�.

Ugovorom izme�u Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na podru�ju odgoja i kulture Hrvatska se obvezala: �Odgojno-obrazovni sustav u javnim pred�kolskim ustanovama i �kolama, uklju�uju�i i visoka u�ili�ta, uzimat �e u obzir vrijednosti kr��anske etike.� Ne uzdaju�i se u svima poznatim deset eti�kih smjernica za �ivot, hrvatski ministri tra�e od katoli�ke crkve i detaljnije upute �to su to vrijednosti kr��anske etike, pa u brojnim povjerenstvima sjede predstavnici crkve, koji odlu�uju o seksualnoj edukaciji u �kolama, o upotrebi kondoma i umjetnoj oplodnji, o nasilju nad �enama i politici stanovni�tva, o manjinskim pravima i o tome koji je oblik seksualnosti devijantan.

Izjava ministra vanjskih poslova Vatikana da Vatikan nije dr�ava obja�njava �injenicu da Vatikan nije potpisnik deklaracija i konvencija koje reguliraju ljudska i posebno �enska prava. Ni�ta, me�utim, ne obja�njava �injenicu da hrvatska dr�ava, kao me�unarodno pravni subjekt i potpisnica svih tih dokumenata i time obavezna svojim gra�ankama i gra�anima, su�ava njihova prava sklapaju�i ugovore kojima crkva dobija pravo da odlu�uje o pitanjima koja se ne ti�u samo vjernika, nego svih gra�ana Republike Hrvatske.

Bojana Genov
koordinatorica
24. rujna 2005.