1. Unijeti članak kojim se propisuje da će se iz javnog proračuna plaćati razlika u doprinosu za mirovinsko osiguranje u odnosu na iznos koji bi korisnica/korisnik porodiljskog/roditeljskog dopusta imao da nastavlja redovito raditi. Time se ne bi smanjila rodno uzrokovana razlika u plaćama, ali bi se bitno smanjila razlika u mirovinama (prosječna ženska mirovina je za oko 25% niža od prosječne muške mirovine).
  2. Isti princip podruštvljavanja tereta roditeljstva primijeniti i za slučaj korištenja bolovanja za bolest djeteta, i to za oba roditelja.
  3. Uvesti mogućnost da otac djeteta, dakle partner majke, može koristiti porodiljski dopust od isteka 42 dana starosti djeteta, odnosno dobi od 6 tjedana, a ne tek od 6 mjeseci.
  4. Ukinuti rad na određeno; omogućiti ga samo kao izuzetak s obrazloženjem, i to najdulje do godine dana, kad automatski prelazi u rad na neodređeno.
  5. Pokrenuti ratifikaciju konvencije 183. U njoj se, gotovo 50 godina nakon prethodne, Konvencije br. 103, donosi niz poboljšanja.

o    Sve udane i neudane zaposlene žene, uključujući i one koje rade na atipičnim radnim mjestima/oblicima rada imaju pravo na plaćeni porodiljski dopust;

o    Porodiljski ne može biti manji od 14 tjedana;

o    Propisuje se obvezatnih 6 tjedana post-porođajnog dopusta za rodilju;

o    Porodiljska naknada mora iznositi najmanje dvije trećine od prethodnog prosjeka plaće žene ILI mora biti izračunata na neki drugi način, ali s jednakim prosječnim iznosom naknade;

o    Za žene koje nemaju propisane uvjete za naknadu, treba ju isplaćivati iz fondova socijalne pomoći;

o    Naknade i druge beneficije se moraju osigurati kroz sustav socijalnog osiguranja ili iz javnih fondova odnosno na drugi način uređeno nacionalnim zakonima i praksom;

o    Trudne žene i porodilje nisu obvezatne raditi ako je to ugrožavajuće za majku ili dijete;

o    Nezakonito je da poslodavac otpusti ženu za vrijeme trudnoće, dok je na porodiljskom dopustu ili bolovanju, osim ako razlog otkazu nije apsolutno nevezan uz trudnoću ili bolovanje;

o    Teret dokazivanja u slučaju radnog spora je na poslodavcu;

o    Zajamčeno pravo na isti ili ekvivalentni položaj s istom plaćom nakon porodiljskog;

o    Zaštita od bilo kakve diskriminacije u zapošljavanju zbog materinstva;

o    Zabrana testova trudnoće pri pregledima za zapošljavanje;

o    Pravo na jednu ili više pauza tijekom rada zbog dojenja djeteta;

o    Pravo na dnevno smanjivanje radnih sati zbog dojenja djeteta;

o    Smatra se protuzakonitim djelom ako poslodavac ženi da otkaz za vrijeme trudnoće i porodiljskog odsustva; kao i da u takvom slučaju na poslodavcu leži obveza dokazivanja razloge otkaza;

o    Ženama se ne samo formalno, već i stvarno jamči povratak s porodiljskog na isto radno mjesto odnosno na isti položaj i plaću;

o    Zabranjuje se testiranje trudnoće pri zapošljavanju;

o    Jamči se pravo na skraćivanje dnevnog radnog vremena zbog dojenja, s tim da se računa kao plaćeno puno radno vrijeme;

o    Sve udane i neudane zaposlene i nezaposlene žene, te one u atipičnim oblicima rada, ne mogu imjati manje od 24 tjedana porodiljskog dopusta

o    Zadržava se postignuta razina zaštite materinstva, uključujući i trajanja porodiljskog dopusta;

o    Porodiljska naknada ne može iznositi manje od 2/3 ženine mjesečne plaće u prethodna tri mjeseca;

o    Žene koje ne udovoljavaju kriterijima za porodiljsku naknadu, dobivat će redovitu socijalnu naknadu;

o    Sve naknade trebaju biti osigurane iz socijalnog osiguranja ili javnih fondova jer je to najsigurnije za korisnike;

o    Dodatne beneficije treba dogovarati s poslodavcima i ugraditi u kolektivne ugovore;

o    Naposljetku, žene ne smiju raditi ni na kakvim poslovima koji bi mogli ugroziti njihovo zdravlje, majčinske funkcije ili dijete.