Rezultati ankete o diskriminaciji ena na poslu
Administratorica   
etvrtak, 08 Oujak 2007

ICFTU-FGTB projekta o diskriminaciji ena u zemljama jugoistone Europe Savez samostalnih sindikata Hrvatske i Nezavisni sindikat Hrvatske proveli su meu enama anketu o sljedeim skupinama pitanja:

Anketa
Rezultati ankete