Idi na OneWorld.net pocetnu stranicu
South Slavic Homepage > Aktuelno > Hrvatska

Zenska mreza: Otkazati sporazume s Vatikanom

Zenska mreza Hrvatske na današnjoj je konferenciji za tisak u Zagrebu izrazila zabrinutost štetnim utjecajem Katoličke crkve na položaj žena, seksualnih manjina te na seksualni odgoj u Hrvatskoj i zatražila od Hrvatskog Sabora da otkaže bilateralne sporazume s Vatikanom koji Crkvi daju privilegiran položaj u tom području.

Kako je navela Bojana Genov, koorinatorica Ženske mreže, danas u Hrvatskoj imamo paradoksalnu situaciju u kojoj usprkos postojanju institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova i velikog broja nevladinih organizacija koje se bave ovim područjem nema bitnih pomaka po pitanju ravnopravnosti spolova, već se naprotiv, dešava retrogradni proces repatrijarhalizacije društva podržan od strane struktura.

Glavnu prepreku promjeni ove situacije, smatraju u Ženskoj mreži, predstavlja od države podržan povlašteni položaj Katoličke crkve u odnosu na druge vjerske zajednice i aktere iz područja civilnog društva te androcentričnih vrijednosti koje Crkva zastupa. Taj je položaj u mnogome utemeljen na ugovorima koje je Vlada Republike Hrvatske potpisala sa Svetom stolicom koji su u direktnoj suprotnosti s Ustavom i načelom odvajanja crkve od države.

Pravna snaga Vatikanskih ugovora je jednaka onoj međunarodnih konvencija kojima se štite ljudska prava, a koje je Hrvatska ratificirala (Evropska konvencija o ljudskim pravima, Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena - CEDAW, Konvencija o pravima djeteta). Te međunarodne konvencije među ostalim štite ženska reproduktivna i seksualna prava, a u kontradikciji su s normama i praksama proizašlim iz vatikanskih sporazuma.

Sanja Juras iz udruge Kontra posebno se osvrnula na zabrinjavajuće postupke Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa vezano uz program (katoličkog) vjeronauka u školama. U tom je programu naime homoseksualnost bila okvalificirana kao pogrešan oblik seksualnosti. Pravni tim Iskoraka i Kontre je zbog te kvalifikacije uputio pritužbu Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova koja je pokrenula inicijativu za njenu promjenu. Ministarstvo je pak, reagirajući na to zamijenilo riječ pogrešno s grešno, što je, smatra Juras, krajnje licemjerno.

Iz navedenih razloga, Ženska mreža Hrvatske zahtijeva:

1. Republika Hrvatska treba otkazati bilateralne sporazume s Vatikanom koji daju privilegirani status Katoličkoj crkvi i koji su protivni Ustavu RH.

2. Slobodnu, javnu i sekularnu kvalitetnu edukaciju integriranu u obrazovni sustav u Hrvatskoj i garantiran Ustavom RH.

3. Katolička crkva ne smije održavati vjerski odgoj u bilo kojoj formi u javnim školama u Hrvatskoj. Vjerski odgoj se treba prakticirati u institucijama i prostorijama osiguranima od crkve/crkvi (vjerskih zajednica).

4. Katolička crkva se ne smije miješati u seksualni odgoj u školama. Javna seksualna edukacija treba uključivati sekularni set vrijednosti kao što je sloboda u definiranju i manifestiranju društvenih i seksualnih veza/odnosa, pomažući mladim ljudima da budu odlučni u odbijanju neželjenog seksa, edukaciju o pravima seksualnih i rodnih manjina, prevenciji spolnih bolesti i reproduktivnom zdravlju i kontroli rađanja.

5. Katolička crkva ne smije zadirati u žensku kontrolu nad vlastitim tijelima - npr, pristup sigurnoj, slobodnoj kontroli rađanja, abortusu, sterilizaciji, medicinski potpomognutoj oplodnji, životu slobodnom od društvene stigme, niti smije biti privilegirana prilikom širenja mržnje prema seksualnim manjinama.

6. RH treba ukinuti financiranje Katoličke crkve iz državnog proračuna i raspisati crkveni porez, kojim će vjernici prema slobodnom izboru financirati svoje vjerske zajednice.

Slicni linkovi

http://ssla.oneworld.net/article/view/133066/1/