�enska mre�a Hrvatske smatra da predsjedni�ki izbori, unato� mi�ljenjima Dr�avnog izbornog povjerenstva i Gonga, nisu u potpunosti pravedni i po�teni

Naime, na listama kandidata uz ime predsjedni�ke kandidatkinje Doris Ko�ta nalazila se oznaka nezavisni kandidat.
Oznaka nezavisni kandidat uz ime kandidatkinje posljedica je primjene �lanka 12. zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske, koji taj dodatak nala�e za kandidate koje su predlo�ili bira�i, a ne stranke. Taj je zakon u suprotnosti s ustavnim na�elom ravnopravnosti spolova i sa Zakonom o ravnopravnosti spolova, jer nazivom zakona i �lankom 12. implicira da je predsjedni�ka uloga mu�ka.
Budu�i da hrvatski jezi�ni standard poznaje i nala�e upotrebu imenica �enskog roda (�ega se, za razliku od zakonodavca, uzorno pridr�avaju mediji i marketin�ki stru�njaci), zakonodavac je u tekstu toga zakona diskriminirao mogu�e kandidatkinje i stavio ih u neravnopravan polo�aj prema mu�kim kandidatima.
Smatramo da su izostankom imenica predsjednik i kandidat u �enskom rodu na predsjedni�kim izborima 2005. o�te�ene sve tri kandidatkinje i da su se trenutkom kadidiranja za du�nost koja se naziva predsjednik Republike na�le u neravnopravnom polo�aju u natjecanju za ulogu koja je zakonom izrijekom namijenjena mu�karcima. Vjerujemo da je i takva jezi�na praksa omogu�ila i olak�ala upotrebu brojnih seksizama u opho�enju s kandidatkinjama i vrije�anja temeljem spola, �ime je obilovala predizborna kampanja.
Nakaradna upotreba mu�kih apozicija uz �ensku vlastitu imenicu (Doris Ko�ta, nazavisni kandidat), �to bi neprolaznom ocjenom kaznio svaki u�itelj/u�iteljica u osnovnoj �koli, jer kr�i pravilo kongruencije, stoga nije (samo) jezi�no nedopu�tena i stoga na nju niti nisu reagirali lektori. To je morfolo�ko neslaganje sintakti�ki povezanih rije�i prvorazredna politi�ka poruka, koja jasno ome�uje mu�ki politi�ki zabran.
Stoga smatramo da svaka primjena takvoga zakona bitno ote�ava ostvarenje prava �ena na sudjelovanje u javnom i politi�kom �ivotu i tra�imo uskla�enje Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske sa Zakonom o ravnopravnosti spolova i ustavnim na�elom ravnopravnosti spolova.
BOJANA GENOV
koordinatorica �enske mre�e Hrvatske
Vjesnik 5.1.2005. Predsjedni�ki izbori ipak nisu u potpunosti pravedni i po�teni