�enska mre�a Hrvatske

Nagradu Maja Miles za rodno osvije�teno novinarstvo za 2004. godinu �enska mre�a Hrvatske dodjeljuje
Mariji Molnar novinarki Glasa Slavonije iz Vukovara
i Nata�i Petrinjak slobodnoj novinarki iz Zagreba.

Komisija �enske mre�e Hrvatske za dodjelu nagrade Maja Miles za rodno osvije�teno novinarstvo u 2004. godini u sastavu: �eljka Jelavi�, �ur�ica Kolarec i Nela Pamukovi� razmotrila je pristigle �etiri prijave.
Kandidirane su bile: Antonija Vu�i� dopisnica Ve�ernjeg lista iz Karlovca (prijedlog grupe Korak iz Karlovca), Marija Molnar novinarka Glasa Slavonije i suradnica Radio Vukovara (prijedlog grupe Udruga �ena Vukovar, Gordana Simonovi� novinarka Obiteljskog radija (prijedlog grupe CESI iz Zagreba) i Nata�a Petrinjak slobodna novinarka (prijedlog Rade Bori�).

Marija Molnar i Nata�a Petrinjak

Nagradu Maja Miles za rodno osvije�teno novinarstvo za 2004. godinu �enska mre�a Hrvatske dodjeljuje Mariji Molnar novinarki Glasa Slavonije iz Vukovara i Nata�i Petrinjak slobodnoj novinarki iz Zagreba.

Obrazlo�enje

Marija Molnar
Novinarstvom se profesionalno bavi od po�etka devedesetih. Novinarski sta� zapo�ela je u medijskoj ku�i Novosti iz Vinkovaca (Radio Vinkovci i Vinkova�ki list). Po�etkom mirne reintegracije postala je djelatnica Hrvatskog radio Vukovara. Danas je dopisnica iz Vukovara za dnevni list Glas Slavonije i beogradski radio B92. Dugogodi�nja je urednica emisije "Pozor - govori �ena" na vinkova�kom VFM radiju. Redovno sura�uje i s drugim medijima, u posljednje tri godine naj�e��e s rije�kim Novim listom.

Svojim pisanjem i radijskim emisijama redovito u javnost iznosi aktivnosti nevladinih �enskih organizacija s podru�ja Slavonije. Osim izvje�tavanja u tekstovima i emisijama kriti�ki progovara o nizu, za �ene va�nih tema iz feministi�ke perspektive: zapo�ljavanju, nasilju, politi�koj participaciji da spomenemo samo neke. Feministi�ki aktivizam upotpunjuje aktivnim anga�manom u mirovnim inicijativama. Kao mirovna aktivistica sudjelovala u akciji "Human shields" u Iraku u velja�i i o�ujku 2003. godine, a kao asistentica u projektu "Cuban democracy project" na Kubi u sije�nju 2004. godine. Osim toga sura�ivla je u mnogim civilnim projektima koji tematiziraju odnos nevladinih udruga i medija.

Nata�a Petrinjak
Slobodna je novinarka. Novnarstvom se po�ela baviti krajem 80tih godina u tjedniku Danas, sura�ivala je u razli�itim novinama i �asopisima od kojih posebno isti�emo Arkzin, a posljednjih nekoliko godina redovito sura�uje u Zarezu i Zaposlenoj. Osim �to aktivisti�ki djeluje kroz svoje tekstove Nata�a Petrinjak sura�ivala je u Centru za �enske studije kao voditeljica izdava�kog programa te sura�uje s grupom CESI.Marija Molnar i Nata�a Petrinjak

Raspon tema o kojim pi�e Nata�a Petrinjak je �irok. Kao dru�tvnu kriti�arku zanimaju je razli�ite teme: politika u naj�irem smislu - odnosi mo�i, pozicija �ene u dru�tvu, reproduktivna prava, seksualnost; teme �enske svakodnevice od knjiga do reprezentacije �ena u medijima. O odabranim temama progovara kao osvje�tena feministkinja, ne �eka da �stvar odle�i� nego reagira odmah. Kriti�ki, britko, ponekad s ironijskim odmakom analizira �enama nametnute patrijarhalne modele pona�anja. Kako sama ka�e: �Osobito me nerviraju manipulacija ljudskom seksualno��u i diktati institucionalne mo�i koji zapravo zakonskim regulativama poni�avaju �ene�.
Kolumnu pod nazivom "35 �vorova" (�to je, uzgred re�eno, ja�ina vjetra kada metereolo�ke slu�be progla�avaju neveru) po�ela je objavljivati u �asopisu Zaposlena 2004. godine i u njima pi�e o mitovima i legendama patrijarhalnog dru�tva koji su podjednako �tetni za �ene i mu�karce.