�enska mre�a Hrvatske    

Po�etna stranica
Women's Network Croatia
gender
Informacije
Sadr�aj
 

O B A V I J E S T


Ovo je naslovnica web stranice �enske mre�e Hrvatske sa sadr�ajima unesenim do kraja 2006. godine.
Novi sadr�aji nalaze se na ovoj poveznici, a u tijeku je prijenos sadr�aja prethodne verzije sajta.

 

Me�unarodni dan borbe protiv nasilja nad �enama
16 dana aktivizma

U povodu Me�unarodnog dana borbe protiv nasilja nad �enama i po�etka me�unarodne kampanje "16 dana aktivizma" �enska mre�a Hrvatske u znak prisje�anja na �rtve Inkvizicije odr�ala je komemorativni skup pod nazivom "Zaboravljeni femicid" na strati�tu Magde Herucine, posljednje "vje�tice" spaljene u Zagrebu. Na komemoraciji su za �ensku mre�u govorile Suzana Kulovi� o politi�kom diskursu zaboravljenog femicida, Neva Tolle o optu�nici i zapisniku jednog ro�i�ta sudske rasprave i Bojana Genov o me�unarodnom seminaru "Dominikanci i Inkvizicija", a Ankica Lepej je �itala svoju pjesmu "Svjedo�enje vjere".

U povodu Me�unarodnog dana borbe protiv nasilja nad �enama, a u organizaciji Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora, Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske, te �enske sobe kao predstavnice �enske mre�e Hrvatske, 23.11.2006. godine u 10 sati, u zgradi Hrvatskog sabora, Trg svetog Marka 6, u dvorani �Ivana Ma�urani�a�, odr�an je okrugli stol pod nazivom

Prijedlozi promjena vezani uz seksualno nasilje:
promjene zakona, za�tita �rtava i razvoj prevencijskih programa
Prijedlog promjena


Priop�enje �enske mre�e Hrvatske


Predstojnica Vladina ureda za ravnopravnost spolova Helena �timac-Radin dala je za Vjesnik 22. studenog 2006. izjavu kojom je zbog rezerviranosti Mre�e prema Nacionalnoj politici za ravnopravnost spolova ustvrdila da je �enske mre�a "vi�e u slu�bi pojedinih politi�kih opcija nego u interesu promicanja politike ravnopravnosti spolova". Tim povodom �enska mre�a je reagirala pismom Vjesniku sljede�eg sadr�aja:

U Vjesniku od 22. studenog na str. 4 objavljen je razgovor sa predstojnicom Ureda za ravnopravnost spolova Helenom �timac Radin, u kojem ona odgovara na izjavu �enske mre�e Hrvatske o Nacionalnoj politici za promicanje ravnopravnosti spolova.
�enska mre�a je u svojoj izjavi upozorila da politika sadr�i veliki broj op�enitih i neodre�enih mjera bez definiranih rokova i da neodre�ene formulacije i odgo�ene aktivnosti ukazuju na to da je rje�avanje problema neravnopravnog i lo�eg polo�aja �ena ovom politikom samo pomaknuto za budu�nost.
Predstojnica je, ustvrdiv�i u svom odgovoru na kritiku da je kriti�arka u slu�bi pojedinih politi�kih opcija, posegnula za, na hrvatskim prostorima uobi�ajenom i posve anakronom metodom diskvalificiranja, a bez konkretne argumentacije Time je pokazala duboko nerazumijevanje uloge nevladinih organizacija.
Poslanje �enske mre�e Hrvatske kao dijela civilnog dru�tva Hrvatske jest izme�u ostalog i pra�enje i korekcija institucionalnog djelovanja na uspostavljanju ravnopravnosti spolova, pa samim time �enska mre�a artikulira i javno iznosi upravo svoju feministi�ku politiku.
U svome odgovoru predstojnica �timac Radin je propustila progovoriti o konkretnom sadr�aju nacionalne politike i argumentirano braniti prednosti i mogu�nosti kritiziranog dokumenta, ve� je ustvrdila da kritika govori tek �o osobi koja predstavlja �ensku mre�u�.
Prihva�anje �injenice da �enska mre�a kritizira rad institucionalnih mehanizama i analizira dosege tog rada trebalo bi biti dio uobi�ajenog procesa suradnje, koju predstavnici tih mehanizama rado nazivaju i partnerstvom izme�u dr�ave i udruga. Nasuprot tome, neargumentirano kritiziranje udruga i odgovornih osoba tih udruga od strane institucija �iji rad te udruge monitoriraju smatra se nedopustivom praksom pritiska, u�utkavanja i pacificiranja civilnog dru�tva.
�enska mre�a Hrvatske pratit �e primjenu i u�inke Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova i upozoravati na propuste i nedostatke, a od Ureda za ravnopravnost spolova o�ekujemo punu suradnju, dostatno financiranje za na�e aktivnosti i izostanak osobnih opaski u korist posla na kojemu svatko na svoj na�in koristi instrumente koji mu stoje na raspolaganju.

Bojana Genov
koordinatorica

Djelimi�na interpretacija objavljena u Vjesniku 23.11.2006. pod naslovom
Nerazumijevanje uloge nevladinih organizacija


�enska mre�a Hrvatske u povodu sve�ane promocije Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006. � 2010. uputila je medijima izjavu sljede�eg sadr�aja:
� Usprkos deklariranoj politi�koj volji, koja se ogleda i u �injenici da prvi puta ovaj strate�ki dokument javnosti predstavlja premijer, ocjenjujemo politiku nedovoljno konkretnom i smatramo da 145 mjera koje trebaju pobolj�ati polo�aj �ena vi�e nalikuju na popis �elja do li na realan izraz politi�ke volje da vlast djelatno utje�e na polo�aj �ena.
� Politika sadr�i veliki broj op�enitih i neodre�enih mjera bez definiranih rokova (gotovo polovina mjera ima nazna�en rok 2006. � 2010.) i formuliranih glagolima poticati (5 puta), pratiti (4 puta), voditi ra�una (2 puta), obilje�avati (4 puta), podr�avati, nastaviti, planirati, podizati razinu, pove�ati, preispitati i promicati.
� Neka rje�enja odga�a za vrijeme u kojem �e se donijeti 3 programa, 2 analize i plana, 2 strategije i 2 Protokola, obaviti 6 istra�ivanja koja �e tek poslu�iti za temelj planiranja, voditi statistiku (7 puta), ustrojiti baze podataka (2 puta) te osnovati radne skupine (5 puta). Neke mjere tek �e stvoriti pretpostavke za promjene, u dvije mjere injicirat �e se promjene zakona ako je potrebno, a u jo� dvije prilagodit �e se zakonodavstvo europskom, u �ak �etiri uklonit �e se diskriminacija iz jezika slu�benih dokumenata. Nekoliko mjera odnose se na pra�enje mjera ve� postoje�ih nacionalnih strategija (za Rome) ili se na njih poziva, neke �ak navode da �e implementirati va�e�e zakone.
� Navedene neodre�ene formulacije i odgo�ene aktivnosti ukazuju na to da je rje�avanje problema neravnopravnog i lo�eg polo�aja �ena ovom politikom pomaknuto za budu�nost.
� Tako�er ukazujemo na �injenicu da od Vlade i Sabora donosena Nacionalna politika nije istovjetna sa Prijedlogom toga dokumenta koji je usvojila Radna skupina koja je sa Uredom za ravnopravnost spolova sudjelovala u izradi i u kojoj je bila i predstavica �enske mre�e. Prijedlozi mjera, izme�u ostaloga onih koje je predlo�ila �enska mre�a Hrvatske odba�eni su ili promijenjeni do neprepoznatljivosti u smislu da su poop�ene, nedefinirane, neobvezuju�e i nekonkretne, te stoga dr�imo da iz Nacionalne politike nije vidljivo kako �e i kada Vlada po�eti rje�avati problem narastaju�eg ekonomskog jaza me�u spolovima i neravnopravnog polo�aja �ena u svim podru�jima �ivota.
Bojana Genov
koordinatorica


Jutarnji list 8. studenog 2006.


Priop�enje povodom istupa odvjetnika Marka Marinovi�a

�enska mre�a Hrvatske obra�a se javnosti priop�enjem povodom istupa odvjetnika Marka Marinovi�a objavljenom u crnoj kronici Novog lista od 4. 11. 2006. te na naslovnici i na 4. strani Jutarnjeg lista od 5. 11. 2006.
Marko Marinovi�, koji je branio Anu Maga� u dva procesa koja su protiv nje vo�ena u Zadru zbog ubojstva Lucijana Maga�a, istupio je u medijima na nedopustiv na�in kojim je Ani Maga�, njegovoj klijentici koja mu je otkazala punomo�, nanio nesagledivu �tetu i prekr�io eti�ki kodeks Hrvatske odvjetni�ke komore. Povjerljivost odnosa klijent/odvjetnik je ne�to na �emu se zasniva obrana u kojoj se, u slu�aju Ane Maga�, odvjetnik MarkoMarinovi� nije iskazao uspje�no��u, a cijena koju je razrezao za svoj �profesionalni trud� je bila ogromna.
Ne zanima nas �to je potaklo Marka Marinovi�a na takav besprizoran i do sada nezabilje�en istup u javnosti kojim je pored Ane Maga� nanio �tetu i hrvatskom pravnom sustavu op�enito. Bitno je da je neargumentirano i subjektivno govore�i o svojoj biv�oj klijentici prekr�io sva pravila intrinzi�nog morala, a kad govorimo HOK-i prekr�io je �l. 19 i �l. 22. Kodeksa odvjetni�ke etike.
Kod nas je u zadnje vrijeme uobi�ajeno pozivati se na politiku i na teorije urote u trenutku kad osobu prozovu mediji ili paravosu�e.
Tko jo� mo�e vjerovati odvjetniku koji sam za sebe ka�e i javno isti�e da je lagao i obmanjivao javnost?
Nadamo se da HOK ima mehanizme kojima mo�e sankconirati ovakvo pona�anje svojih �lanova.

Za �ensku mre�u Hrvatske
Suzana Kulovi�

Novi list: Odvjetnik Ane Maga� prekr�io eti�ki kodeks
Jutarnji list:
�enska mre�a: Odvjetnik Ane Maga� prekr�io eti�ki kodeks
Ve�ernji list: �enska mre�a: Odvjetnik Ane Maga� prekr�io eti�ki kodeks
Vjesnik: �enska mre�a Hrvatske smatra da je odvjetnik Marko Marinovi� prekr�io kodeks Hrvatske odvjetni�ke komore

�enska mre�a Hrvatske
primljena u Europski �enski lobi

Na Skup�tini Europskog �enskog lobija odr�anoj 21 listopada u Pragu jednoglasno je primljena �enska mre�a Hrvatske, nakon kandidacijskog postupka u kojemu je �enska mre�a trebala dokazati da su njezina politika i temeljni dokumenti sukladni politici EWL.

Skup�tini su prisustvovale Rada Bori�, Nela Pamukovi� i Bojana Genov, koje su nakon prijema stekle pravo punopravnog sudjelovanja u radu Skup�tine i mogu�nost utjecaja na politiku EWL u sljede�oj godini.

Prijemom u Europski �enski lobi �enskoj je mre�i otvorena mogu�nost utjecaja na europske politike u cilju ostvarenja ravnopravnosti spolova.


Nagrada �enske mre�e Hrvatske udruzi "SOS - �enska pomo� sada"
WOMEN IN THE BALKANS

Evropska feministi�ka inicijativa za drugu Europu, IFE-EFI okupila je 18. i 19. rujna u prostorijama Europskog parlamenta u Briselu �ezdeset feministi�kih aktivistica s Balkana i ostalih evropskih regija. Na konferenciji su izlagale predstavnice iz Hrvatske Rada Bori�, Bojana Genov, Biljana Ka�i� i Nela Pamukovi�.

... Konferencija se suglasila da ukoliko evropski projekt �eli biti nositelj stvarnog mira, socijalne pravde i demokracije, glavna struja politike EU bi trebala prepoznati vezu izme�u patrijarhata, mu�kog nasilja prema �enama i rata, te hitno zapo�eti preoblikovanje i stvaranje novog koncepta Evropske sigurnosti i obrambene politike. U tom procesu, feministi�ka analiza i kritika su neophodne, te bi ih kreatori politi�kih odluka hitno trebali uzeti u obzir . . .


Evaluacija nastavnih programa
Istra�ivanje je 2004. godine obavio Institut za dru�tvena istra�ivanja za Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, uz financijsku pomo� Instituta Otvoreno dru�tvo Hrvatska.
Rezultati vjerojatno nisu dovoljno u skladu sa samohvalom koju obi�no oda�ilje ministarstvo, pa je vjerojatno stoga dokument nemogu�e prona�i na web stranicama ministarstva.
�enska mre�a ga nudi javnosti nastoje�i probuditi javni interes za stanje u �kolstvu, za uvo�enje zdravstvenog odgoja, za stvaranje kriti�ne mase
roditelja, javnih djelatnika i prosvjetnih radnika koje ova tema zanima.Stav �enske mre�e Hrvatske
o utjecaju katoli�ke Crkve
na kr�enje �enskih prava u Hrvatskoj


Odjeci u medijima
�enska mre�a: Crkva ne smije zadirati u poba�aje, Jutarnji list �ene tra�e ukidanje privilegiranog polo�aja Katoli�ke crkve u Hrvata, Radio 101
Zahtjevi �enske mre�e i odgovori �enskih strana�kih organizacija, Jutarnji list �enska mreza: Otkazati sporazume s Vatikanom, OneWorld.net
�enska mre�a Hrvatske: Katoli�ka crkva utje�e na kr�enje �enskih prava, HINA-Ve�ernji list �enska mre�a tra�i raskid ugovora s Vatikanom, Glas Istre
�ENSKA MRE�A: Udruge zahtjevaju ukidanje ugovora s Vatikanom te tvrde:
Crkva zlorabi svoj utjecaj, Ve�ernji list
Apsurdni zahtjevi �enske mre�e, katoli�ki portal Kri� �ivota
Hrvatske �enske udruge protiv utjecaja Vatikana, Deutsche Welle �enska mre�a protiv utjecaja Crkve, Nacional
�enska mre�a: Crkva poma�e u kr�enju �enskih prava, Slobodna Dalmacija �enska mre�a tra�i raskid ugovora s Vatikanom, Glas Slavonije
�enskoj mre�i za sve kriva Crkva, vjerski portal Kri� �ivota Za�to se �enska mre�a boji crkvenog nauka, Vjesnik
Militantna protuhrvatska i jugonostalgi�arska �enska mre�a Hrvatske krenula je u kona�an obra�un protiv Katoli�ke Crkve. Ove orjuna�ice u moderniziranom obliku uputile su prijete�e pismo svim najglavnijim polugama hrvatskoga dru�tva, tra�e�i otkazivanje me�udr�avnoga ugovora s Vatikanom, Hrvatski tjednik Fokus ...
Afe�enska mre�a, NEM@CENZURE
Borbeni polo�aj A. M. Gr�nfelder
Umjetna oplodnja u Hrvatskoj - ilegalna; "Rije� je o zakonskim sivim zonama i sivim ekonomijama koje su, u ovom slu�aju, rezultat pritiska Crkve na aktualnu Vladu", Slobodna Dalmacija
�enska mre�a: Crkva je kriva za podre�enost �ena, 24 sata
Paukova �enska mre�a, Feral Tribune
�ivjela sloboda govora!, Kri� �ivota
(Ne) otvoreno o pravima �ena, Vjesnik

U emisiji Hrvatskog radija GRA�ANSKI GLAS 23. svibnja govorilo se o zahtjevu �enske mre�e da se ukine privilegirani polo�aj Katoli�ke crkve u Hrvatskoj , jer njezin poseban polo�aj ugro�ava �enska ljudska prava. O tome je li uistinu tako, ima li crkva monopol na seksualnu edukaciju u �kolama, treba li vjeronauk iz �kole vratiti u okrilje crkve, podr�ava li Crkva diskriminaciju �ena i daje li im isklju�ivo tradicionalne patrijahalne uloge majki i doma�ica, u emisiji su govorili predstavnici katoli�ke crkve i politi�kih stranaka, pravobraniteljica za ravnopravnost te kooordinatorica �enske mre�e Bojana Genov. Tako�er je u sudjelovala i u emisiji RADIO RING Radija 101.

"Iskorak" podr�ava �ensku mre�u Hrvatske u zahtjevima
... Posebno nas zabrinjava podila�enje politi�kih stranaka, pa �ak i njihovih �enskih foruma, stavovima Crkve; a sve u strahu da se ne bi izgubio poneki glas. Na�alost, ni jedna stranka u ovoj dr�avi nema dovoljno snage uzviknuti "Car je gol!"

Rezolucija Vije�a Europe o �enama i religiji

1. U �ivotima mnogih �ena u Evropi religija nastavlja igrati zna�ajnu ulogu. Bilo da su one vjernice ili ne, ve�ina je �ena na ovaj ili onaj na�in pogo�ena stavovima razli�itih religija prema �enama, izravno ili kroz njihov tradicionalni utjecaj na dru�tvo i dr�avu.

2. Ovaj je utjecaj vrlo rijetko dobro�udan: u ime religije �enska se prava �esto ograni�avaju ili kr�e. Dok ve�ina religija pou�ava jednakost �ena i mu�karaca pred Bogom, �enama i mu�karcima na zemlji pripisuju razli�ite uloge. Religijski motivirani rodni stereotipi udjeljuju mu�karcima osje�aj superiornosti koji dovodi do diskriminacijskog odnosa mu�karaca prema �enama, pa �ak i do nasilja nad njima.

3. S jedne strane spektra stoji ekstremno kr�enje �enskih ljudskih prava kao �to su takozvani zlo�ini zbog ��asti�, prisilni brakovi i genitalno osaka�ivanje �ena, koje je � iako jo� rijetko u Evropi � u nekim zajednicama upravo u porastu.

4. Na drugoj strani su suptilniji i manje spektakularni oblici netolerancije i diskriminacije koji su u Evropi ra�ireniji � a koji mogu biti podjednako u�inkoviti u postizanju pod�injenosti �ena, poput

 
odbijanja da se dovede u pitanje patrijarhalna kultura koja kao ideal podr�ava uloge supruge, majke i doma�ice i odbija usvojiti pozitivne mjere u korist �ena (npr. na parlamentarnim izborima).

5. Sve �ene koje �ive u dr�avama �lanicama Vije�a Evrope imaju pravo na jednakopravnost i dostojanstvo u svim podru�jima �ivota. Slobodu religije ne mo�e se prihvatiti kao izgovor za opravdavanje kr�enja �enskih prava, bilo otvoreno ili prikriveno, zakonito ili nezakonito, prakticirano sa ili bez nominalnog pristanka �rtava � �ena.

6. Du�nost je zemalja �lanica Vije�a Evrope za�tititi �ene od kr�enja njihovih prava u ime religije i promovirati i u potpunosti provoditi politiku rodne ravnopravnosti. Dr�ave ne smiju prihvatiti bilo kakvo kulturalno relativiziranje �enskih ljudskih prava. One ne smiju pristati na opravdavanje diskriminacije i nejednakosti koja poga�a �ene pod izlikom fizi�kog ili biolo�kog razlikovanja temeljenog na religiji ili pripisanog religiji. Dr�ave se moraju boriti protiv religijom motiviranih stereotipa �enskih i mu�kih uloga od ranog dje�jeg doba, uklju�uju�i i �kole.
7. Parlamentarna skup�tina stoga poziva zemlje �lanice Vije�a Evrope da ... Vije�e Europe


IZVJE�TAJ O STANJU �ENSKIH LJUDSKIH PRAVA
U 2005. GODINI
Pozitivni pomaci u stanju �enskih ljudskih prava dogodili su se na podru�ju za�tite od nasilja nad �enama � po�etak provedbe Nacionalne strategije za�tite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2005. do 2007. godine te dono�enje Protokola o postupanju u slu�aju nasilja u obitelji.
Naznaku pozitivnih promjena zna�ilo je i stvaranje Koordinacije za ostvarenje ustavnog na�ela ravnopravnosti spolova, u kojemu se o�ituje voljnost na suradnju Ureda za ravnopravnost spolova, Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Odbora za ravnopravnost spolova hrvatskog Sabora i �lanice CEDAW Odbora UN sa Hrvatske sa �enskom mre�om Hrvatske kao najve�im dijelom organiziranog �enskog pokreta u RH.

Sa �aljenjem moramo konstatirati da nakon prvotnog entuzijazma Koordinacija u drugom dijelu godine nije uspjela ostvariti niti jedan zajedni�ki susret �to je zasigurno usporilo i ote�alo napore u provedbi ciljeva nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova.
Najve�a kr�enja �enskih ljudskih prava doga�aju se sustavno u okviru odgojno � obrazovnog procesa, u kojemu nema seksualne edukacije niti edukacije o rodnoj ravnopravnosti, te su �kolski ud�benici prepuni diskriminativnih obrazaca i stereotipa u direktnoj suprotnosti sa obvezom RH kao potpisnice Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije �ena.

 Vjesnik    Jutarnji list 8.3.2006.
�enska mre�a Hrvatske saborskom odboru za ljudska prava predstavila izvje�taj o stanju �enskih ljudskih prava u 2005. godini
Ve�ernji list 8.3.2006.
DAN �ENA: Ni prigodan cvijetak ne�e promijeniti turobnu svakida�njicu
� �ene su diskriminirane:
�ene u Hrvatskoj nikad te�e do posla i lak�e do batina
Glas Istre i Novi List 8.3.2006.
ISTRA�IVANJE O EKONOMSKOM POLO�AJU �ENA RAZBIJA I ILUZIJU O STRANIM TVRTKAMA KAO NOSITELJIMA MODERNOG POSLOVANJA
�ene najmanje pla�aju strani poslodavci
Vjesnik 6.3.2006.
Izvje�taj o stanju �enskih prava u 2005.
Pozitivni pomaci u za�titi od nasilja

Slobodna Dalmacija 4.3.2005.
DISKRIMINACIJA: IZVJE�TAJ �ENSKE MRE�E HRVATSKE ZA 2005
U �kolskim ud�benicima sve �ene �ive seoski
Ve�ernji list 17. velja�e 2006.
�enska mre�a predstavila godi�nji izvje�taj o stanju �enskih ljudskih prava
�enama kuha�a i manja pla�a
Novi list 16. velja�e 2006.

IZVJE��E O STANJU �ENSKIH LJUDSKIH PRAVA U 2005. GODINI �ENSKE MRE�E HRVATSKE: Najve�a kr�enja prava �ena u obrazovanju i zapo�ljavanju

Pretra�ivanje
Google
WWW http://old.zenska-mreza.hr

 

 

 

Ured: B. Viduli� 28, 51550 Mali Lo�inj
Telefon: 051 233 650 Fax: 051 233 567
e mail: koordinatorica@zenska-mreza.hr
Kontakt osoba: Bojana Genov, koordinatorica
Telefon 098 215 858

 
O nama
22. prosinca 2006.

Webmajstorica
Bojana Genov


Korisni linkovi
Nacionalni program za Rome Vlade RH
Autonomni �enski centar Beograd
Civilno dru�tvo
 

Moja maternica, moji jajnici ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 �enska mre�a Hrvatske okuplja organizacije, grupe i inicijative koje su prepoznale da su �ene diskriminirane te ekonomski, politi�ki i statusno marginalizirane. Vo�ena feministi�kim principima �enska mre�a Hrvatske ne miri se s patrijarhalnim sustavom i suprotstavlja se svim oblicima diskriminacije po spolu.
 Women's Network Croatia unites organizations, groups and initiatives that recognized discrimination against women who are often economically and politically marginalized; it opposes all sorts of gender discrimination.
Obavijesti

Civilno dru�tvo
Dan �ena 2006.

   
�enska mre�a Hrvatske - Women's Network Croatia 2006.
 
vrh