�enska mre�a Hrvatske    

Kodeks
Women's Network Croatia
gender
Informacije
Sadr�aj
 

 

Kodeks �enske mre�e Hrvatske

�enska mre�a Hrvatske okuplja organizacije, grupe i inicijative koje su prepoznale da su �ene diskriminirane te ekonomski, politi�ki i statusno arginalizirane.

Vo�ena feministi�kim principima �enska mre�a Hrvatske ne miri se s patrijarhalnim sustavom i suprotstavlja se svim oblicima diskriminacije po spolu.

Organizacije, grupe i inicijative koje se �ele uklju�iti u �ensku mre�u Hrvatske moraju djelovati suglasno s dogovorenim feministi�kim principima i po�tivati sljede�e vrijednosti:

  • priznavanje temeljnih �enskih prava
  • �ensku solidarnost
  • antimilitarizam
  • nediskriminiranje na osnovi spola/roda, rase, vjerske ili nacionalne pripadnosti, �ivotne dobi, seksualnog opredjeljenja, mentalnih ili tjelesnih razlika
  • priznavanje prava �ena da odlu�uju o svom tijelu i reprodukciji (pravo na poba�aj i osiguravanje dostupnosti, dostupna i za �ensko zdravlje najpovoljnija kontracepcija, umjetna oplodnja i usvajanje djece bez obzira na bra�ni status i seksualno opredjeljenje)
  • razvijanje ekolo�ke svijesti
  • razvijanje regionalne i me�unarodne suradnje sa srodnim �enskim feministi�kim organizacijama
  • aktivno suprostavljanje nasilju nad �enama


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  

 

 

 

 


Ured: B. Viduli� 28, 51550 Mali Lo�inj
Telefon: 051 233 650 Fax: 051 233 567
e mail: koordinatorica@zenska-mreza.hr
Kontakt osoba: Bojana Genov, koordinatorica
Telefon 098 215 858


 
O nama

Civilno dru�tvo
� Civilno dru�tvo.hr, portal �iju je izradu potakla Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga dru�tva
Obnovljeno
27. o�ujka 2006.

Webmajstorica
Bojana Genov

 

Plakat za Dan �ena 2006.
Moja maternica, moji jajnici ...
Podlo�ka za mi�a koja je naljutila Ljilju Voki�
 �enska mre�a Hrvatske okuplja organizacije, grupe i inicijative koje su prepoznale da su �ene diskriminirane te ekonomski, politi�ki i statusno marginalizirane. Vo�ena feministi�kim principima �enska mre�a Hrvatske ne miri se s patrijarhalnim sustavom i suprotstavlja se svim oblicima diskriminacije po spolu.
 Women's Network Croatia unites organizations, groups and initiatives that recognized discrimination against women who are often economically and politically marginalized; it opposes all sorts of gender discrimination.
Korisni linkovi

Report 2005
Report 2005
letak

�enska izborna kvota
   
�enska mre�a Hrvatske - Women's Network Croatia 2006.
 
vrh