�enska mre�a Hrvatske    

Struktura
Women's Network Croatia
gender
Informacije
Sadr�aj
 

 

Struktura �enske mre�e Hrvatske

�enska mre�a Hrvatske je savez �enskih udruga. Skup�tina

Skup�tinu mre�e �ine predstavnice svih �lanica mre�e. Odr�ava se jednom godi�nje.

Koordinacija

Koordinacija Mre�e sastoji se od po jedne predstavnice iz pet regija (dalmatinske, istarske i primorsko-goranske, slavonske, grada Zagreba i Zagreba�kog prstena) i dvije predstavnice izabrane od svih �lanica mre�e. �enske grupe iz regije biraju svoju regionalnu koordinatoricu, �iji izbor potvr�uje Skup�tina.
Koordinacija provodi u �ivot odluke Skup�tine, koordinira sve zajedni�ke aktivnosti Mre�e i ideje sa Skup�tine pretvara u planove, akcijske planove i kampanje uz pomo� radnih timova koje formira ili im poma�e.

Zadaci regionalnih koordinatorica: koordiniraju regionalne sastanke, brinu o protoku informacija, zastupaju regiju , komuniciraju s ostalim koordinatoricama, izvje�tavaju s regionalnih sastanaka, prenose informacije regionalnim �lanicama

Koordinatorica Mre�e

Koordinatoricu neposredno bira Skup�tina. Koordinatorica je odgovorna osoba Mre�e i �lanica je koordinacije, koju saziva i koordinira je.

Savjetodavni odbor

Savjetodavni odbor Mre�e �ine tri �ene koje nisu �lanice civilne scene zbog monitoringa, ocjene vidljivosti i sl.

Koordinacija �enske mre�e Hrvatske

 

Koordinacija �enske mre�e Hrvatske

Network Coordinator:

Bojana Genov
�enska grupa Lo�inj
B.Viduli�a 28, Mali Lo�inj,
Tel:051/233 650, 098 215 858
koordinatorica@zenska-mreza.hr

Bojana Genov

Regionalne koordinatorice �enske mre�e Hrvatske

za Slavoniju:
Mirjana Bilopavlovi�
Klub �ena Pakrac
Bolni�ka 47, 34550 Pakrac
Tel: 034/41 25 61
Mirjana Bilopavlovi�
za Dalmaciju:
Silva Sumi�
�enska grupa Split
Marjanska strana 5, 21000 Split
Tel: 021/34 22 02 silva.sumic@inet.hr
Silva Sumi�
za Istru i Primorsko goransku �upaniju:
Biserka Mom�inovi�
Centar za gra�anske inicijative Pore�
Partizanska c. 2
tel. +385 (0)52 452 746
cgiporec@zamir.net
Biserka Mom�inovi�
za grad Zagreb:
�ur�ica Kolarec
Centar za �ene Rosa
Zagreb, Kralja Dr�islava 2
tel +385 (0)1 4551 128
cenzena@zamir.net

za "Zagreba�ki prsten":
Sadika Zvirki�
�enska grupa Korak
Vlatka Ma�eka 6, 47000 Karlovac
Tel: 047/61 61 20
Fax: 047/60 03 92
zeka@ka.tel.hr

Gordana Stojanovi�
Udru�enje za mir Baranja
P. �andora 78
31327 Bilje
tel. 031 75 08 92
lsc@os.htnet.hr
Gordana Stojanovi�
Gordana Obradovi�-Dragi�i�
CESI- Centar za edukaciju, savjetovanje i istra�ivanje
Filipovi�eva 20
10 000 Zagreb
tel. (1) 24 22 800
gordanao@zamir.net

 

 

 

 


Ured: B. Viduli� 28, 51550 Mali Lo�inj
Telefon: 051 233 650 Fax: 051 233 567
e mail: koordinatorica@zenska-mreza.hr
Kontakt osoba: Bojana Genov, koordinatorica
Telefon 098 215 858


 
O nama

Civilno dru�tvo
� Civilno dru�tvo.hr, portal �iju je izradu potakla Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga dru�tva
Obnovljeno
3. travnja 2006.

Webmajstorica
Bojana Genov

 

Plakat za Dan �ena 2006.
Moja maternica, moji jajnici ...
Podlo�ka za mi�a koja je naljutila Ljilju Voki�
 �enska mre�a Hrvatske okuplja organizacije, grupe i inicijative koje su prepoznale da su �ene diskriminirane te ekonomski, politi�ki i statusno marginalizirane. Vo�ena feministi�kim principima �enska mre�a Hrvatske ne miri se s patrijarhalnim sustavom i suprotstavlja se svim oblicima diskriminacije po spolu.
 Women's Network Croatia unites organizations, groups and initiatives that recognized discrimination against women who are often economically and politically marginalized; it opposes all sorts of gender discrimination.
Korisni linkovi

Report 2005
Report 2005
letak

�enska izborna kvota
   
�enska mre�a Hrvatske - Women's Network Croatia 2006.
 
vrh