�enska mre�a Hrvatske    

Aktivnosti
Women's Network Croatia
2006.
gender
Informacije
Sadr�aj
 

Me�unarodni dan borbe protiv nasilja nad �enama
16 dana aktivizma

U povodu Me�unarodnog dana borbe protiv nasilja nad �enama i po�etka me�unarodne kampanje "16 dana aktivizma" �enska mre�a Hrvatske u znak prisje�anja na �rtve Inkvizicije odr�ala je komemorativni skup pod nazivom "Zaboravljeni femicid" na strati�tu Magde Herucine, posljednje "vje�tice" spaljene u Zagrebu. Na komemoraciji su za �ensku mre�u govorile Suzana Kulovi� o politi�kom diskursu zaboravljenog femicida, Neva Tolle o optu�nici i zapisniku jednog ro�i�ta sudske rasprave i Bojana Genov o me�unarodnom seminaru "Dominikanci i Inkvizicija", a Ankica Lepej je �itala svoju pjesmu "Svjedo�enje vjere".

U povodu Me�unarodnog dana borbe protiv nasilja nad �enama, a u organizaciji Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora, Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske, te �enske sobe kao predstavnice �enske mre�e Hrvatske, 23.11.2006. godine u 10 sati, u zgradi Hrvatskog sabora, Trg svetog Marka 6, u dvorani �Ivana Ma�urani�a�, odr�an je okrugli stol pod nazivom

Prijedlozi promjena vezani uz seksualno nasilje:
promjene zakona, za�tita �rtava i razvoj prevencijskih programa
Prijedlog promjena

Izjava o povredama ljudskih prava zbog spolne orjentacije
ili rodnog identiteta

Republika Norve�ka je pred Vije�e za ljudska prava Ujedinjenih naroda iznijela 1. prosinca 2006. godine iznijela izjavu koja se odnosi na prepoznavanje povreda ljudskih prava koje su temeljene na spolnoj orijentaciji i rodnom identitetu �rtava.
Pohvaljujemo aktivan pristup Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske na na�e tra�enje u davanju podr�ke izjavi Republike Norve�ke.

Izjava se odnosi na najozbiljnije povrede ljudskih prava, kao �to su nasilje, mu�enje i smrt, koje trpe osobe zbog svoje spolne orijentacije ili rodnog identiteta.
Izjava je dobila podr�ku 54 zemalja iz cijelog svjeta. To je za sada najve�a izjava pri UN-u koja se odnosi na temu spolne orijentacije, te prva izjava vezana za kr�enja ljudskih prava osoba na temelju rodnog identiteta. Svakako najimpresivniji dio izjave je bio dug popis zemalja koji ju podr�avaju. Predstavnici Republike Norve�ke su �ak su se na�alili da je dulje trebalo da se pro�ita popis zemalja koji podr�avaju izjavu, nego sama izjava.
Izjavu je tako�er podr�alo preko 400 nevladinih organizacija iz oko 60 zemalja.

Sanja Juras,
Koordinatorica Lezbijske grupe Kontra
Kristijan Gr�an,Koordinator Iskoraka
Bojana Genov,
Koordinatorica �enske Mre�e Hrvatske


Priop�enje povodom istupa odvjetnika Marka Marinovi�a

�enska mre�a Hrvatske obra�a se javnosti priop�enjem povodom istupa odvjetnika Marka Marinovi�a objavljenom u crnoj kronici Novog lista od 4. 11. 2006. te na naslovnici i na 4. strani Jutarnjeg lista od 5. 11. 2006.
Marko Marinovi�, koji je branio Anu Maga� u dva procesa koja su protiv nje vo�ena u Zadru zbog ubojstva Lucijana Maga�a, istupio je u medijima na nedopustiv na�in kojim je Ani Maga�, njegovoj klijentici koja mu je otkazala punomo�, nanio nesagledivu �tetu i prekr�io eti�ki kodeks Hrvatske odvjetni�ke komore. Povjerljivost odnosa klijent/odvjetnik je ne�to na �emu se zasniva obrana u kojoj se, u slu�aju Ane Maga�, odvjetnik MarkoMarinovi� nije iskazao uspje�no��u, a cijena koju je razrezao za svoj �profesionalni trud� je bila ogromna.
Ne zanima nas �to je potaklo Marka Marinovi�a na takav besprizoran i do sada nezabilje�en istup u javnosti kojim je pored Ane Maga� nanio �tetu i hrvatskom pravnom sustavu op�enito. Bitno je da je neargumentirano i subjektivno govore�i o svojoj biv�oj klijentici prekr�io sva pravila intrinzi�nog morala, a kad govorimo HOK-i prekr�io je �l. 19 i �l. 22. Kodeksa odvjetni�ke etike.
Kod nas je u zadnje vrijeme uobi�ajeno pozivati se na politiku i na teorije urote u trenutku kad osobu prozovu mediji ili paravosu�e.
Tko jo� mo�e vjerovati odvjetniku koji sam za sebe ka�e i javno isti�e da je lagao i obmanjivao javnost?
Nadamo se da HOK ima mehanizme kojima mo�e sankconirati ovakvo pona�anje svojih �lanova.

Za �ensku mre�u Hrvatske
Suzana Kulovi�

Novi list: Odvjetnik Ane Maga� prekr�io eti�ki kodeks
Jutarnji list:
�enska mre�a: Odvjetnik Ane Maga� prekr�io eti�ki kodeks
Ve�ernji list: �enska mre�a: Odvjetnik Ane Maga� prekr�io eti�ki kodeks
Vjesnik: �enska mre�a Hrvatske smatra da je odvjetnik Marko Marinovi� prekr�io kodeks Hrvatske odvjetni�ke komore

Priop�enje �enske mre�e Hrvatske


Predstojnica Vladina ureda za ravnopravnost spolova Helena �timac-Radin dala je za Vjesnik 22. studenog 2006. izjavu kojom je zbog rezerviranosti Mre�e prema Nacionalnoj politici za ravnopravnost spolova ustvrdila da je �enske mre�a "vi�e u slu�bi pojedinih politi�kih opcija nego u interesu promicanja politike ravnopravnosti spolova". Tim povodom �enska mre�a je reagirala pismom Vjesniku sljede�eg sadr�aja:

U Vjesniku od 22. studenog na str. 4 objavljen je razgovor sa predstojnicom Ureda za ravnopravnost spolova Helenom �timac Radin, u kojem ona odgovara na izjavu �enske mre�e Hrvatske o Nacionalnoj politici za promicanje ravnopravnosti spolova.
�enska mre�a je u svojoj izjavi upozorila da politika sadr�i veliki broj op�enitih i neodre�enih mjera bez definiranih rokova i da neodre�ene formulacije i odgo�ene aktivnosti ukazuju na to da je rje�avanje problema neravnopravnog i lo�eg polo�aja �ena ovom politikom samo pomaknuto za budu�nost.
Predstojnica je, ustvrdiv�i u svom odgovoru na kritiku da je kriti�arka u slu�bi pojedinih politi�kih opcija, posegnula za, na hrvatskim prostorima uobi�ajenom i posve anakronom metodom diskvalificiranja, a bez konkretne argumentacije Time je pokazala duboko nerazumijevanje uloge nevladinih organizacija.
Poslanje �enske mre�e Hrvatske kao dijela civilnog dru�tva Hrvatske jest izme�u ostalog i pra�enje i korekcija institucionalnog djelovanja na uspostavljanju ravnopravnosti spolova, pa samim time �enska mre�a artikulira i javno iznosi upravo svoju feministi�ku politiku.
U svome odgovoru predstojnica �timac Radin je propustila progovoriti o konkretnom sadr�aju nacionalne politike i argumentirano braniti prednosti i mogu�nosti kritiziranog dokumenta, ve� je ustvrdila da kritika govori tek �o osobi koja predstavlja �ensku mre�u�.
Prihva�anje �injenice da �enska mre�a kritizira rad institucionalnih mehanizama i analizira dosege tog rada trebalo bi biti dio uobi�ajenog procesa suradnje, koju predstavnici tih mehanizama rado nazivaju i partnerstvom izme�u dr�ave i udruga. Nasuprot tome, neargumentirano kritiziranje udruga i odgovornih osoba tih udruga od strane institucija �iji rad te udruge monitoriraju smatra se nedopustivom praksom pritiska, u�utkavanja i pacificiranja civilnog dru�tva.
�enska mre�a Hrvatske pratit �e primjenu i u�inke Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova i upozoravati na propuste i nedostatke, a od Ureda za ravnopravnost spolova o�ekujemo punu suradnju, dostatno financiranje za na�e aktivnosti i izostanak osobnih opaski u korist posla na kojemu svatko na svoj na�in koristi instrumente koji mu stoje na raspolaganju.

Bojana Genov
koordinatorica

Djelimi�na interpretacija objavljena u Vjesniku 23.11.2006. pod naslovom
Nerazumijevanje uloge nevladinih organizacija


�enska mre�a Hrvatske u povodu sve�ane promocije Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006. � 2010. uputila je medijima izjavu sljede�eg sadr�aja:
� Usprkos deklariranoj politi�koj volji, koja se ogleda i u �injenici da prvi puta ovaj strate�ki dokument javnosti predstavlja premijer, ocjenjujemo politiku nedovoljno konkretnom i smatramo da 145 mjera koje trebaju pobolj�ati polo�aj �ena vi�e nalikuju na popis �elja do li na realan izraz politi�ke volje da vlast djelatno utje�e na polo�aj �ena.
� Politika sadr�i veliki broj op�enitih i neodre�enih mjera bez definiranih rokova (gotovo polovina mjera ima nazna�en rok 2006. � 2010.) i formuliranih glagolima poticati (5 puta), pratiti (4 puta), voditi ra�una (2 puta), obilje�avati (4 puta), podr�avati, nastaviti, planirati, podizati razinu, pove�ati, preispitati i promicati.
� Neka rje�enja odga�a za vrijeme u kojem �e se donijeti 3 programa, 2 analize i plana, 2 strategije i 2 Protokola, obaviti 6 istra�ivanja koja �e tek poslu�iti za temelj planiranja, voditi statistiku (7 puta), ustrojiti baze podataka (2 puta) te osnovati radne skupine (5 puta). Neke mjere tek �e stvoriti pretpostavke za promjene, u dvije mjere injicirat �e se promjene zakona ako je potrebno, a u jo� dvije prilagodit �e se zakonodavstvo europskom, u �ak �etiri uklonit �e se diskriminacija iz jezika slu�benih dokumenata. Nekoliko mjera odnose se na pra�enje mjera ve� postoje�ih nacionalnih strategija (za Rome) ili se na njih poziva, neke �ak navode da �e implementirati va�e�e zakone.
� Navedene neodre�ene formulacije i odgo�ene aktivnosti ukazuju na to da je rje�avanje problema neravnopravnog i lo�eg polo�aja �ena ovom politikom pomaknuto za budu�nost.
� Tako�er ukazujemo na �injenicu da od Vlade i Sabora donosena Nacionalna politika nije istovjetna sa Prijedlogom toga dokumenta koji je usvojila Radna skupina koja je sa Uredom za ravnopravnost spolova sudjelovala u izradi i u kojoj je bila i predstavica �enske mre�e. Prijedlozi mjera, izme�u ostaloga onih koje je predlo�ila �enska mre�a Hrvatske odba�eni su ili promijenjeni do neprepoznatljivosti u smislu da su poop�ene, nedefinirane, neobvezuju�e i nekonkretne, te stoga dr�imo da iz Nacionalne politike nije vidljivo kako �e i kada Vlada po�eti rje�avati problem narastaju�eg ekonomskog jaza me�u spolovima i neravnopravnog polo�aja �ena u svim podru�jima �ivota.
Bojana Genov
koordinatorica


�enska mre�a Hrvatske
primljena u Europski �enski lobi

Na Skup�tini Europskog �enskog lobija odr�anoj 21 listopada u Pragu jednoglasno je primljena �enska mre�a Hrvatske, nakon kandidacijskog postupka u kojemu je �enska mre�a trebala dokazati da su njezina politika i temeljni dokumenti sukladni politici EWL.

Skup�tini su prisustvovale Rada Bori�, Nela Pamukovi� i Bojana Genov, koje su nakon prijema stekle pravo punopravnog sudjelovanja u radu Skup�tine i mogu�nost utjecaja na politiku EWL u sljede�oj godini.

Prijemom u Europski �enski lobi �enskoj je mre�i otvorena mogu�nost utjecaja na europske politike u cilju ostvarenja ravnopravnosti spolova.


ZAKLJU�CI SEMINARA EDUKACIJA DJELATNIKA JAVNIH SLU�BI
ZA RAD SA �RTVAMA NASILJA

SEMINAR JE ODR�AN U ORGANIZACIJI �ENSKE GRUPE KARLOVAC KORAK 21. i 22.10.2006. GODINE
1. OSVRT NA PROVEDBU NACIONALNE STRATEGIJE ZA�TITE OD NASILJA U OBITELJI, ZA RAZDOBLJE OD 2005. DO 2007. GODINE I PROTOKOLA O POSTUPANJU U SLU�AJU NASILJA U OBITELJI

1. Neprovo�enje Nacionalne strategije za�tite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2005. do 2007. godine
a) nedostatan interes pojedinih tijela na dr�avnoj razini za provedbu Nacionalne strategije za�tite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2005. do 2007. godine
b) nedovoljna obavje�tenost nadle�nih javnih slu�bi (djelatnice/i centar za socijalnu skrb, policije, djelantika u nadle�nim gradskim i �upanijskim odjelima) na lokalnoj razini o postojanju i potrebi provedbe Nacionalne strategije za�tite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2005. do 2007. godine
c) needuciranost nadle�nih javnih slu�bi na lokalnoj razini za postupanje sa
�rtvama nasilja i provo�enje Nacionalne strategije za�tite od nasilja u
obitelji, za razdoblje od 2005. do 2007. godine
d) neadekvatna primjena zakonskih akata na kojima se temelji Nacionalna
strategija
e) manjak financijskih sredstava za provedbu Nacionalne strategije
f) neuskla�enost internih dokumenata o postupanju (npr. Pravilnika) s odredbama Nacionalne strategije � nepostupanje po Protokolu o postupanju

2. PREPORUKE ZA IZRADU NACIONALNE STRATEGIJE ZA�TITE OD NASILJA U OBITELJI, ZA RAZDOBLJE OD 2007. DO 2010. GODINE

1. izrada akcijskog plana provedbe Nacionalne strategije s detaljno utvr�enim odgovornostima, zadacima i rokovima provedbe za nositelje aktivnosti
2. uspostavljanje mehanizama provedbe i kontrole provedbe Nacionalne strategije na dr�avnoj i lokalnim razinama
3. predvi�anje, planiranje i izdvajanje financijskih sredstava potrebnih za efikasnu provedbu Nacionalne strategije.


WOMEN IN THE BALKANS

Evropska feministi�ka inicijativa za drugu Europu, IFE-EFI okupila je 18. i 19. rujna u prostorijama Europskog parlamenta u Briselu �ezdeset feministi�kih aktivistica s Balkana i ostalih evropskih regija. Na konferenciji su izlagale predstavnice iz Hrvatske Rada Bori�, Bojana Genov, Biljana Ka�i� i Nela Pamukovi�.

... Konferencija se suglasila da ukoliko evropski projekt �eli biti nositelj stvarnog mira, socijalne pravde i demokracije, glavna struja politike EU bi trebala prepoznati vezu izme�u patrijarhata, mu�kog nasilja prema �enama i rata, te hitno zapo�eti preoblikovanje i stvaranje novog koncepta Evropske sigurnosti i obrambene politike. U tom procesu, feministi�ka analiza i kritika su neophodne, te bi ih kreatori politi�kih odluka hitno trebali uzeti u obzir . . .


Feministi�ka ljetna �kola �enske mre�e Hrvatske

Feministi�ka ljetna �kola �enske mre�e Hrvatske odr�ana je u Stubi�kim toplicama od 25. do 30. rujna 2006. za 17 sudionica iz organizacija �lanica �enske mre�e.
Edukacije su provele stru�njakinje Centra za �enske studije, Centra za �ene ROSA, CESI i �enske sobe..

Nagrada �enske mre�e Hrvatske udruzi "SOS - �enska pomo� sada"

Poziv na javnu raspravu
o prijedlogu Nacionalne politike ravnopravnosti spolova

Ured za ravnopravnost spolova izradio je nacrt prijedloga nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova.

Dokument je po�etkom ove sedmice poslan ministarstvima, koordinatorima tijelima dr�avne uprave i �upanijskim povjerenstvima za ravnopravnost spolova, te �lanovima Radne skupine za izradu prijedloga nacionalne politike za ravnopravnosti, me�u kojima je i predstavnica �enske mre�e Hrvatske.

Ocjenjuju�i rokove predvi�ene za davanje primjedbi prekratkim i manipulativnim, �enska mre�a tra�ila je produljenje rokova i javnu raspravu.

 
Budu�i da je za nacionalni dokument o problematici koja je istaknuta kao prvorazredni politi�ki prioritet nu�na sveobuhvatna i temeljita javna rasprava, objavljivanje prijedloga doprinos je �enske mre�e poticanju rasprave i pove�anju javne svijesti o potrebi javnih politika u cilju uspostave ravnopravnosti spolova.

Evaluacija nastavnih programa
Istra�ivanje je 2004. godine obavio Institut za dru�tvena istra�ivanja za Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, uz financijsku pomo� Instituta Otvoreno dru�tvo Hrvatska.
Rezultati vjerojatno nisu dovoljno u skladu sa samohvalom koju obi�no oda�ilje ministarstvo, pa je vjerojatno stoga dokument nemogu�e prona�i na web stranicama ministarstva.
�enska mre�a ga nudi javnosti nastoje�i probuditi javni interes za stanje u �kolstvu, za uvo�enje zdravstvenog odgoja, za stvaranje kriti�ne mase
roditelja, javnih djelatnika i prosvjetnih radnika koje ova tema zanima.

Stav �enske mre�e Hrvatske
o utjecaju katoli�ke Crkve
na kr�enje �enskih prava u Hrvatskoj


Odjeci u medijima
�enska mre�a: Crkva ne smije zadirati u poba�aje, Jutarnji list �ene tra�e ukidanje privilegiranog polo�aja Katoli�ke crkve u Hrvata, Radio 101
Zahtjevi �enske mre�e i odgovori �enskih strana�kih organizacija, Jutarnji list �enska mreza: Otkazati sporazume s Vatikanom, OneWorld.net
�enska mre�a Hrvatske: Katoli�ka crkva utje�e na kr�enje �enskih prava, HINA-Ve�ernji list �enska mre�a tra�i raskid ugovora s Vatikanom, Glas Istre
�ENSKA MRE�A: Udruge zahtjevaju ukidanje ugovora s Vatikanom te tvrde:
Crkva zlorabi svoj utjecaj, Ve�ernji list
Apsurdni zahtjevi �enske mre�e, katoli�ki portal Kri� �ivota
Hrvatske �enske udruge protiv utjecaja Vatikana, Deutsche Welle �enska mre�a protiv utjecaja Crkve, Nacional
�enska mre�a: Crkva poma�e u kr�enju �enskih prava, Slobodna Dalmacija �enska mre�a tra�i raskid ugovora s Vatikanom, Glas Slavonije
�enskoj mre�i za sve kriva Crkva, vjerski portal Kri� �ivota Za�to se �enska mre�a boji crkvenog nauka, Vjesnik
Militantna protuhrvatska i jugonostalgi�arska �enska mre�a Hrvatske krenula je u kona�an obra�un protiv Katoli�ke Crkve. Ove orjuna�ice u moderniziranom obliku uputile su prijete�e pismo svim najglavnijim polugama hrvatskoga dru�tva, tra�e�i otkazivanje me�udr�avnoga ugovora s Vatikanom, Hrvatski tjednik Fokus ...
Afe�enska mre�a, NEM@CENZURE
Borbeni polo�aj A. M. Gr�nfelder
Umjetna oplodnja u Hrvatskoj - ilegalna; "Rije� je o zakonskim sivim zonama i sivim ekonomijama koje su, u ovom slu�aju, rezultat pritiska Crkve na aktualnu Vladu", Slobodna Dalmacija
�enska mre�a: Crkva je kriva za podre�enost �ena, 24 sata
Paukova �enska mre�a, Feral Tribune
�ivjela sloboda govora!, Kri� �ivota
(Ne) otvoreno o pravima �ena, Vjesnik

U emisiji Hrvatskog radija GRA�ANSKI GLAS 23. svibnja govorilo se o zahtjevu �enske mre�e da se ukine privilegirani polo�aj Katoli�ke crkve u Hrvatskoj , jer njezin poseban polo�aj ugro�ava �enska ljudska prava. O tome je li uistinu tako, ima li crkva monopol na seksualnu edukaciju u �kolama, treba li vjeronauk iz �kole vratiti u okrilje crkve, podr�ava li Crkva diskriminaciju �ena i daje li im isklju�ivo tradicionalne patrijahalne uloge majki i doma�ica, u emisiji su govorili predstavnici katoli�ke crkve i politi�kih stranaka, pravobraniteljica za ravnopravnost te kooordinatorica �enske mre�e Bojana Genov. Tako�er je u sudjelovala i u emisiji RADIO RING Radija 101.

"Iskorak" podr�ava �ensku mre�u Hrvatske u zahtjevima
... Posebno nas zabrinjava podila�enje politi�kih stranaka, pa �ak i njihovih �enskih foruma, stavovima Crkve; a sve u strahu da se ne bi izgubio poneki glas. Na�alost, ni jedna stranka u ovoj dr�avi nema dovoljno snage uzviknuti "Car je gol!"

NOVO O PROGRAMU ZDRAVSTVENOG ODGOJA
Ministar Primorac i predstavnici udruga
na pregovorima

Utorak, 11. srpanj 2006.
Danas je u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i �porta odr�an sastanak o spornom programu zrdravstvenog odgoja, kojemu su uz ministra Primorca i brojne du�nosnike prisustvovali Sanja Juras (Lezbijska udruga Kontra, �enska mre�a Hrvatske), �eljka Jelavi� (Centar za �enske studije, �enska mre�a Hrvatske) i Kristijan Gr�an (Iskorak).
Sastanak je uslijedio nakon medijskih napisa o tome da je za uvo�enje u �kole predlo�en program novoosnovane udruge GROZD, kojoj je jedan od osniva�a i glasnogovornika Ladislav Il�i�, dopredsjednik Udruge za cjeloviti spolni odgoj Teen star, te reakcije navedenih udruga koje su za sutra najavile prosvjed ispred ministarstva.
Zahtjevi udruga su da program mora imati pozitivno mi�ljenje pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, odnosno da mora biti sukladan sa znanstvenim �injenicama i preuzetim me�unarodnopravnim obavezama RH prema po�tivanju ljudskih prava �ena i prava djeteta.
Ministarstvo je ishodilo odgodu prosvjeda, a udruge obe�anje ministra da �e u �etvrtak, nakon odr�ane sjednice Povjerenstva za zdravstveni odgoj, izdati priop�enje javnosti o vlastitoj svijesti o obvezi po�tivanja prava �ena i seksualnih manjina, te da ne�e odobriti program koji nije sukladan njihovim najvi�im standardima.
Reakcije na H-alter.org
Udruga "Reforma" poku�ava iznuditi konzervativni seksualni odgoj
VIDI MENE!
Vidi mene
Film VIDI MENE! redateljice Vanje Jurani� nastao je u produkciji CESI i 4Film u okviru kampanje Aktivni, vidljivi i osna�eni, koju za promociju aktivnog gra�anstva i civilnog dru�tva vode organizacije �enske mre�e Hrvatske CESI, Udruga �ena Vukovar, Centar za gra�anske inicijative
Pore� i Udru�enje za mir i ljudska prava Baranja.

VIDI MENE!
je dokumentarni film koji
objedinjava osobne pri�e ljudi koji svoju
energiju nesebieno ula�u za opau dobrobit dru�tva. Film prikazuje njihove motive, akcije u koje su uklju�eni, probleme koje poku�avaju rije�iti, na�ine na koje se zala�u za vrijednosti demokracije, tolerancije, mira, nenasilja i ravnopravnosti spolova.

Filmom �elimo pokazati da postoje na�ini na koji pojedinke i pojedinci mogu kroz rad nevladinih udruga utjecati na oblikovanje dru�tva u kojemu �ive na razli�itim podru�jima izgradnje mira,
su�ivota, za�tite okoli�a, za�tite prava osoba s posebnim potrebama, promocije i za�tite prava na izbor, za�tite djece, pomo�i siroma�nima, pobolj�anju ljudskih prava azilanata te promocije i za�tite �enskih ljudskih prava.
Novi list  
Ve�ernji list  
Vjesnik  
Vukovarske novine  
Glas Slavonije  
Dan �ena 2006.
Kako je u Hrvatskoj obilje�en
Me�unarodni dan �ena
ili gu�enje �enskog otpora
crvenim ru�ama
Gradona�elnik Milan Bandi� od sebe napravio zvijezdu Me�unarodnog dana �ena
OTVORENO PISMO
GRADONA�ELNIKU ZAGREBA,
MILANU BANDI�U
Bandi�
Gospodine gradona�elni�e, podsje�amo Vas da se je, dok Vi dijelite ru�e, neva�no pla�ene �ijim novcem, jedino gradsko skloni�te za pretu�ene �ene na�lo pred zatvaranjem, jer Vi niste bili u stanju izdvojiti otprilike istu sumu koju ste dali za te ru�e i kavice s gradona�elnikom ....

Molimo da ubudu�e �svoje ru�e� udjeljujete svojoj kamarili, svojim poslovnim �partnerima� u svom holdingu, te svojim nogometa�ima. �ene ovoga grada ne tra�e od Vas da budete kavalir, one tra�e svoja prava.

Da se skr�i �enski otpor dovoljno je posezanje za ru�ama, �to stavlja �enu i mu�karca u tradicionalni polo�aj, pri �emu mu�karac, k tome i gradona�elnik, pokazuje da je pokrovitelj i kavalir, a �ena da voli biti snubljena. Jo� jednom cvije�e se dokazalo kao najdjelotvornije sredstvo za gu�enje �enskog otpora ...
Revolucionarni i protestni naboj 8. marta ugu�ili su cvije�em i urednici i novinari ...
Odre�ena nei�ivljenom nostalgijom za pro�lo��u, gra�anskom neodgovorno��u i patrijarhalnim odgojem, gra�anska je Hrvatska, po uzoru na socijalisti�ku, dan �enskog ponosa i �enske pobune i dan zahtjeva za kruhom i ru�ama pretvorila u dan gu�enja �enske pobune cvije�em ...
Dan �ena - �enska mre�a
Dan �ena 2006. - najava
Me�unarodni Dan �ena: dan za slavlje i dan za akciju
�enska mre�a:
Radimo vi�e, a pla�ene smo manje!
Plakat za Dan �ena 2006.letak
Pozivamo �ene i mu�karce da nam se pridru�e i da podupru na�e zahtjeve, te da svoje zahtjeve pridru�e na�ima. Ovim javnim doga�anjem �elimo istaknuti zna�aj �enskih prava te �injenicu da su �ene diskriminirane na svim podru�jima �ivota, a dramati�no i rastu�e na tr�i�tu rada. Zato uz na�e predstavnice iz svih krajeva Hrvatske zovemo saborske zastupnice, urede osnovane radi promicanja i za�tite �enskih prava, predstavnice sindikata i nezavisne stru�njakinje. 8. mart nije Maj�in dan, nije dan samo za proslave, dan za cvije�e i sve�ane ve�ere. Dan �ena je dan za pobunu, za prkos i za tra�enje svojih prava, stoga pozivamo �ene da to zajedno sa �enskom mre�om i u�ine.
Dan �ena, pi�e Vesna Kesi�
8. mart kao Me�unarodni dan �ena postaje i ostaje jedan od va�nijih datuma kako za ozbiljno zadovoljstvo postignutim, tako i za nastavak svakodnevnog anga�mana za postizanje ravnopravnosti ...

Ni kod nas to vi�e nije dan za jednokratno darivanje cvije�a, ve� dan kad se treba prisjetiti koliko su energije i hrabrosti ulo�ile i koliko su �rtava podnijele �ene svijeta da bi postigle kakvu - takvu ravnopravnost, ali i koliko je jo� izazova preostalo...Dan �ena
Novinarska nagrada Maja Miles za 2005. godinu, 6. o�ujka 2006.
Maja MilesBranka Valenti�Mirjana Raki�

�enska mre�a Hrvatske ove godine �etvrti puta dodjeljuje nagradu novinarkama / novinarima koji svojim radom doprinose ravnopravnosti �ena i uklanjanju predrasuda i stereotipa koji �enama onemogu�uju ostvarivanje svih ljudskih prava i punopravno sudjelovanje u svim dru�tvenim, ekonomskim i politi�kim procesima u Republici Hrvatskoj.

Godi�nja nagrada �enske mre�e Hrvatske nosi ime vrsne novinarke Maje Miles, �ime �elimo povratiti iz zaborava jednu od najboljih novinarki u povijesti hrvatskog novinarstva.

Ove su godine godine nagradu za 2005. godinu dobile novinarke Branka Valenti� iz Vjesnika i Mirjana Raki� iz Hrvatske radio televizije.

Jutarnji list 7.3.2006
Branka Valenti� i Mirjana Raki� dobile nagradu �Maja Miles'
Vjesnik 7.3.2006.
Uru�ene nagrade "Maja Miles"
Laureati Branka Valenti� i Mirjana Raki�
Slobodna Dalmacija 7.3.2006.
Branki Valenti� i Mirjani Raki� nagrada "Maja Miles"
Glas Slavonije 7.3.2006.
Branki Valenti� i Mirjani Raki� nagrada �Maja Miles�
One World 6.3.2007.
Novinarska nagrada Maja Miles
Hrvatsko novinarsko dru�tvo 3.3.2006.
Nagrada Maja Miles

Pro�le godine za 2004. godinu nagra�ene su novinarke Marija Molnar i Nata�a Petrinjak.

�enska mre�a Hrvatske je dodijelila nagrade novinarima i novinarkama:
- za 2002. godinu: Tanji �imi� i Kre�imiru Volarevi�u - HTV, te Snije�ani Matej�i� � Glas Istre
- za 2003. godinu; Petru Neuneru � HTV, Branki �u�i� � Radio Pula (emisija ONA), te redakciji Zareza.
IZVJE�TAJ �ENSKE MRE�E HRVATSKE
O STANJU �ENSKIH LJUDSKIH PRAVA U 2005. GODINI
Pozitivni pomaci u stanju �enskih ljudskih prava dogodili su se na podru�ju za�tite od nasilja nad �enama � po�etak provedbe Nacionalne strategije za�tite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2005. do 2007. godine te dono�enje Protokola o postupanju u slu�aju nasilja u obitelji.
Naznaku pozitivnih promjena zna�ilo je i stvaranje Koordinacije za ostvarenje ustavnog na�ela ravnopravnosti spolova, u kojemu se o�ituje voljnost na suradnju Ureda za ravnopravnost spolova, Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Odbora za ravnopravnost spolova hrvatskog Sabora i �lanice CEDAW Odbora UN sa Hrvatske sa �enskom mre�om Hrvatske kao najve�im dijelom organiziranog �enskog pokreta u RH.

Sa �aljenjem moramo konstatirati da nakon prvotnog entuzijazma Koordinacija u drugom dijelu godine nije uspjela ostvariti niti jedan zajedni�ki susret �to je zasigurno usporilo i ote�alo napore u provedbi ciljeva nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova.
Najve�a kr�enja �enskih ljudskih prava doga�aju se sustavno u okviru odgojno � obrazovnog procesa, u kojemu nema seksualne edukacije niti edukacije o rodnoj ravnopravnosti, te su �kolski ud�benici prepuni diskriminativnih obrazaca i stereotipa u direktnoj suprotnosti sa obvezom RH kao potpisnice Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije �ena.

Predstavljanje izvje�taja saborskom odboru za ljudska prava

 Vjesnik    Jutarnji list 8.3.2006.
�enska mre�a Hrvatske saborskom odboru za ljudska prava predstavila izvje�taj o stanju �enskih ljudskih prava u 2005. godini
Ve�ernji list 8.3.2006.
DAN �ENA: Ni prigodan cvijetak ne�e promijeniti turobnu svakida�njicu
� �ene su diskriminirane:
�ene u Hrvatskoj nikad te�e do posla i lak�e do batina
Glas Istre i Novi List 8.3.2006.
ISTRA�IVANJE O EKONOMSKOM POLO�AJU �ENA RAZBIJA I ILUZIJU O STRANIM TVRTKAMA KAO NOSITELJIMA MODERNOG POSLOVANJA
�ene najmanje pla�aju strani poslodavci
Vjesnik 6.3.2006.
Izvje�taj o stanju �enskih prava u 2005.
Pozitivni pomaci u za�titi od nasilja

Slobodna Dalmacija 4.3.2005.
DISKRIMINACIJA: IZVJE�TAJ �ENSKE MRE�E HRVATSKE ZA 2005
U �kolskim ud�benicima sve �ene �ive seoski
Ve�ernji list 17. velja�e 2006.
�enska mre�a predstavila godi�nji izvje�taj o stanju �enskih ljudskih prava
�enama kuha�a i manja pla�a
Novi list 16. velja�e 2006.

ZVJE��E O STANJU �ENSKIH LJUDSKIH PRAVA U 2005. GODINI �ENSKE MRE�E HRVATSKE: Najve�a kr�enja prava �ena u obrazovanju i zapo�ljavanju

Izvje�taj 2005. PDFReport 2005
Istra�ivanje �enske sobe: Stanje seksualnih prava �ena u RH 2005.
U istra�ivanju je sudjelovala 1491 ispitanica iz cijele Hrvatske. Raspon dobi se kre�e od 18 do 93 godine, od �ega je 74% �ena u dobi izme�u 20 i 50 godina. Najve�i broj �ena u uzorku ima zavr�enu srednju �kolu (57%).
Preko 50% �ena nikada nije sudjelovalo na predavanju ili edukaciji o seksualnosti, ali istovremeno je ve�ina �ena upoznata sa seksualnim pravima i 50% na sva pitanja o prepoznavanju seksualnih prava daje sve to�ne odgovore.
Ured: B. Viduli� 28, 51550 Mali Lo�inj
Telefon: 051 233 650 Fax: 051 233 567
e mail: koordinatorica@zenska-mreza.hr
Kontakt osoba: Bojana Genov, koordinatorica
Telefon 098 215 858
 
O nama

Civilno dru�tvo
� Civilno dru�tvo.hr, portal �iju je izradu potakla Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga dru�tva
Obnovljeno
22. studenog 2006.

Webmajstorica
Bojana Genov


Moja maternica, moji jajnici ...


Ad hoc koalicija 1999.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 �enska mre�a Hrvatske okuplja organizacije, grupe i inicijative koje su prepoznale da su �ene diskriminirane te ekonomski, politi�ki i statusno marginalizirane. Vo�ena feministi�kim principima �enska mre�a Hrvatske ne miri se s patrijarhalnim sustavom i suprotstavlja se svim oblicima diskriminacije po spolu.
 Women's Network Croatia unites organizations, groups and initiatives that recognized discrimination against women who are often economically and politically marginalized; it opposes all sorts of gender discrimination.
Korisni linkovi

Dan �ena 2006.

Report 2005
Report 2005

Podlo�ka za mi�a koja je naljutila Ljilju Voki�

Za ve�e u�e��e �ena na kandidacijskim listama
   
�enska mre�a Hrvatske - Women's Network Croatia 2006.
 
vrh