Po�etna stranica - Home page
�enska mre�a Hrvatske okuplja organizacije, grupe i inicijative koje su prepoznale da su �ene diskriminirane te ekonomski, politi�ki i statusno marginalizirane. Vo�ena feministi�kim principima �enska mre�a Hrvatske ne miri se s patrijarhalnim sustavom i suprotstavlja se svim oblicima diskriminacije po spolu.
Women's Network Croatia unites organizations, groups and initiatives that recognized discrimination against women who are often economically and politically marginalized; it opposes all sorts of gender discrimination.
  �ene u medijima
Izjave Aktivnosti Kampanje Mre�a u medijima KONTAKT
ONLINE
SPREMLJENO
 
Nacional 18.3.2006. Ana Maga� - ne dirajmo pravosu�e!  
Slobodna Dalmacija 7.6.2005. FEMINIZAM - GUDRUN SCHYMAN, POLITI�ARKA KOJA JE �VEDSKU
NAPRAVILA VODE�OM ZEMLJOM U RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA:
�ene tra�e cijelu pla�u i pola mo�i
 
Novi list 2.4.2005. Dr. Suzana Kulovi�, psihijatrica, o stra�nom trostrukom ubojstvu u Petrinji:
Sindrom mrtve majke

 
Vjesnik 24.3.2005. Skrivanje djece
Izrezak
Ve�ernji list 21.2.2005. Preporuke konvencije UN: U Hrvatskoj �ene jo� nisu ravnopravne
Izrezak
Glas Slavonije 7.2.2005. U hrvatskoj politici �ene su i dalje podzastupljene  
Slobodna Dalmacija 7.2.2005. Oplodnja zlo�in, ma �ta ka�e�?!
 
Slobodna Dalmacija 7.2.2005. Duhovno, prirodno i divlja�ko  
Ve�ernji list 5.2.2005. DISKRIMINACIJA: Seks sa �efom obvezan je za napredovanje  
Vjesnik 4.2.2005. Domine: Pove�ati zastupljenost �ena na strana�kim listama
Izrezak
Slobodna Dalmacija 4.2.2005. Domine: �ene na listama - obveza stranaka  
Vara�dinske vijesti 3.2.2005. Prava �ena i djece
Izrezak
Vjesnik 2.2.2005. Udjel �ena ve�i samo promjenom zakona o lokalnim izborima
Izrezak
Novi list 1.2.2005. Odbila posao prostitutke, prijeti joj gubitak socijalne pomo�i  
Vjesnik 1.2.2005. Kroje svoju sudbinu  
Novi list 22.1.2005. Kampanja lezbijske udruge "Lori":
"Lorice" posjetile "Novi list"
Izrezak
Novi list 5.1.2005. Ministarstva ne po�tuju ravnopravnost spolova  
Novi list 23.12.2004 Referendum o poba�aju - izbjegavanje odgovornosti dr�ave  
Vjesnik 16.12.2004. Predstavljen vodi� kroz konvenciju o uklanjanju diskriminacije �ena  
Vjesnik 16.12.2004. UN: Polo�aj �ena u Europi pogor�ao se zadnjeg desetlje�a  
Fokus 17.12.2004. Polo�aj �ena u vjerskim zajednicama  
Jutarnji list 9.12.2004. S okruglog stola vjerskih zajednica o polo�aju �ena u Hrvatskoj  
Globus 3.12.2004. Goli i bosi u borbi za vlast: Frajer mo�e biti trbu�ast i s obje�enim sisama, dlakav ili �osav, no ako se �eni samo primijeti celulit, nacija �e se zgroziti  
Globus 3.12.2004. �enstvenost i politika: Odluka �. Adle�i� da stane Lupinu pred objektiv kontraproduktivan je potez  
Slobodna Dalmacija 1.12.2004. �ur�ine noge  
Slobodna Dalmacija 23.11.2004.

LETICA I ADLE�I�
ZA PRAVO NA POBA�AJ

 
Mostovi online Lokalni izbori u BiH 2004:
GLAS ZA �ENU
 
Dnevnik 11.11.2004. Slovenija: Stranke moraju staviti na liste barem 40 posto �ena  
Index.hr - HINA 8.3.2004. Europljanke jo� �eka duga borba za jednakost s mu�karcima  

  Ured: B. Viduli� 28, 51550 Mali Lo�inj
Telefon: 051 233 650 Fax: 051 233 567
e mail: koordinatorica@zenska-mreza.hr
Kontakt osoba: Bojana Genov, koordinatorica
Telefon 098 215 858