Po�etna stranica - Home page
�enska mre�a Hrvatske okuplja organizacije, grupe i inicijative koje su prepoznale da su �ene diskriminirane te ekonomski, politi�ki i statusno marginalizirane. Vo�ena feministi�kim principima �enska mre�a Hrvatske ne miri se s patrijarhalnim sustavom i suprotstavlja se svim oblicima diskriminacije po spolu.
Women's Network Croatia unites organizations, groups and initiatives that recognized discrimination against women who are often economically and politically marginalized; it opposes all sorts of gender discrimination.
 Kampanje �enske mre�e
Platforma Mre�e Aktivnosti Izjave Mre�a u medijima KONTAKT

 

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izboru �lanova predstavni�kih tijela jedinica lokalne i podru�ne (regionalne) samouprave

Oglas objavljen u dnevnom tisku, sije�anj 2005.

 

"Ide vrijeme, pro�e rok..."
KAMPANJA �ENSKE MRE�E HRVATSKE 

za zagovaranje rodno osjetljivog obrazovnog programa

 

1995. �enske grupe Hrvatske prvi put su se povezale kao

�enska Ad hoc koalicija


za monitoriranje i utjecanje na izbore. Ista je koalicija obnovljena i za izbore 1997. i 1999./2000.

Ad hoc koalicija �enskih grupa proizvela je �ensku izbornu platformu, �enski amandman i mnogo promotivnog materijala (postera, letaka, kvizova i sl.)

Za vi�e informacija o kampanji �enske Ad Hoc Koalicije za pra�enje izbora:

�enska izborna platforma

�enski amandman

�lance Ad Hoc Koalicije

Promotivni materijali


  Ured: B. Viduli� 28, 51550 Mali Lo�inj
Telefon: 051 233 650 Fax: 051 233 567
e mail: koordinatorica@zenska-mreza.hr
Kontakt osoba: Bojana Genov, koordinatorica
Telefon 098 215 858