Po�etna stranica

Sadr�aj

Kodeks
Struktura �MH
Platforma
Adresar �lanica
Aktivnosti
Izjave
Povijest �MH >>>
Web stranice 
Foto album
�MH u medijima
Zakoni i konvencije
Arhiva
e-mail:
koordinatorica@zenska-mreza.hr
 

SASTANCI �ENSKE MRE�E HRVATSKE 1996-2003.

 

PORE�, 06. DO 08.RUJNA 1996.

�MI TO MO�EMO�

         RAZGOVORI O PRO�LOSTI I POGLED U BUDU�NOST

Radionice:

         O DEMOGRAFSKOJ OBNOVI

         �ENE I POLITIKA ILI POLITIKA �ENA

         �ENSKI IDENTITETI U JAVNOSTI

         ADVOCACY

         PODR�KA NOVOOSNOVANIM GRUPAMA

         PROIZVODNA DJELATNOST �ENSKIH GRUPA

         FEMINISTI�KI PRISTUP NASILJU PROTIV �ENA

         RJE�AVANJE SUKOBA I NENASILNA KOMUNIKACIJA

         E � MAIL

 PORE�, 25. DO 27.TRAVNJA 1997.

         ODR�IVOST �ENSKIH NVO

         POSLIJERATNI PERIOD I IZAZOVI NOVIH STRATEGIJA RADA GRUPE

         VIZIJE GRUPA

         STANJE ORGANIZIRANOSTI

         FUNDRAISING NVO I ZAKON O UDRUGAMA

 

PORE�, 10. DO 12. LISTOPADA 1997.

         PLANIRANJE EDUKACIJA ZA �LANICE MRE�E

         PONUDA I POTRA�NJA EDUKACIJSKIH PROGRAMA, ZAJEDNI�KE AKTIVNOSTI

         UPOZNAVANJE SA NOVINAMA KAZNENOG, MIROVINSKOG, HUMANITARNOG ZAKONA, ZAKONA O UDRUGAMA I ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI

 

PORE�, 29. DO 31. SVIBNJA 1998.

         AKCIJE I INFORMACIJE- OBILJE�AVANJE 50. OBLJETNICE OP�E DEKLARACIJE O PRAVIMA �OVJEKA

         DOGOVOREN NIZ ZAJEDNI�KIH AKCIJA-STOP NASILJU NAD �ENAMA

         DOGOVOREN MODEL KOMUNICIRANJA

  

PORE�, 16. DO 18. LISTOPADA 1998.

         PLANOVI, OBAVEZE, �IRENJE MRE�E

         ZAJEDNO U AKCIJU: ��ENE OSVJETLJAVAJU PUT�

         DOGOVORI ZA BUDU�NOST MRE�E

         RADIONICA O TRGOVINI �ENAMA

 

PORE�, 14. DO 16. SVIBNJA 1999.

         PRIPREMA �ENSKE AD HOC KOALICIJE

         RAZGOVOR O PLATFORMI

         DOGOVORI OKO ANGA�IRANJA GRUPA, O TRIBINAMA, POTREBAMA I MOGU�NOSTIMA

         RAZGOVOR O MAR�U 2000, POVJERENSTVU

         RADIONICA O OBITELJSKOM ZAKONU

 

PORE�, 24. DO 26. RUJNA 1999.

         REALIZACIJA �ENSKE AD HOC KOALICIJE

         AKCIJA �STOP NASILJU NAD �ENAMA�

         �16 DANA AKTIVIZMA PROTIV NASILJA NAD �ENAMA�

         O SUDJELOVANJU �ENA U RADU SAVJETODAVNOG ODBORA

         AKCIJE U 2000. - MAR� 2000

  

pore�, 03. do 05. svibnja 2000.

         prijedlozi nacionalne politike

         mehanizmi provo�enja politike ravnopravnosti spolova

         o savjetodavnom odboru povjerenstva za ravnopravnost spolova

         o paktu o stabilnosti

         o stavovima o dr�avnom zavodu za obitelj, materinstvo, mlade�

         o odnosima mre�a/koalicija

         o zajedni�kim akcijama

  

pore�, 11. do 13. listopada 2000.

         dan ranije o mre�i

         predstavljanje.ponude i potrebe

         interesi �lanica mre�e (politika, direktna za�tita, humanitarna podr�ka i obrazovanje)

         na�ela

         �enska mre�a hrvatske udru�uje �enske nevladine, nestrana�ke i nenacionalisti�ke organizacije, antiratne i mirovne organizacije, organizacije koje djeluju na feministi�kim principima i koje �ensko pitanje smaTRAJU POLITI�KIM PITANJEM. �LANICAMA �ENSKE MRE�E POSTAJU UDRUGE ILI POJEDINKE KOJE PRIHVA�AJU TEMELJNA NA�ELA I PLATFORMU �ENSKIH ORGANIZACIJA. JAVNO ISTUPANJE U IME MRE�E IMAJU PRAVO SVE �LANICE VODE�I BRIGU O TEMELJNIM NA�ELIMA I PLATFORMI.

 

PORE�, 23. DO 26.TRAVANJ 2001. 

         DOGOVOR ZA KOALICIJU ZA LOKALNE IZBORE

         16 DANA AKTIVIZMA PROTIV NASILJA NAD �ENAMA

         LJETNA FEMINISTI�KA �KOLA

         KAMPANJA ZA SKLONI�TA U SVAKOJ �UPANIJI

 

Pore�, 23. do 26. rujna 2001.

        dogovor � mre�u �elimo registrirati

        Dogovor o ciljevima i aktivnostima mre�e

        doogovor o elementima statuta i kodeksa mre�e

        izbori:

        koordinatorica mre�e � Biserka Mom�inovi�

        Koordinatorica za zagreb � Sanja sarnavka

        koordinatorica za zagreba�ki prsten � Sadika zvirki�

        koordinatorica za slavoniju- Mirjana Bilopavlovi�

        koordinatorica za Dalmaciju � Silva sumi�

        koordinatorica za Istru, rijeku � Bojana genov

        koordinatorice izabrane od svih �lanica mre�e Gordana Stojanovi� i �ur�ica kolarec

 

Zagreb, 12. 02. 2002.

osniva�ka skup�tina Mre�e

Statut, ipotvrda Izbora, kodeks

 

Pore�, 06. do 09. 05. 2002.

o registraciji

o diskriminaiji romkinja

o na�im predstavnicama u tijelima i odborima vlade i sabora

o na�em sudjelovanju u radu drugih mre�a

planiranju kampanje za obrazovanje i protiv nasilja nad �enama

 

05. 09. 2002.

�enska Mre�a Hrvatske je registrirana!  

Pore�, travanj 2003.

PLANIRANJE KAMPANJE �ENSKE MRE�E HRVATSKEZA PROMJENU OSNOVNO�KOLSKOG OBRAZOVNOG KURIKULUMA 

 

Uz potporu: KvinNa till kvinNa ,Delphi international,

STAR  project Zagreb,USIS,  istarska zupanija; Vlada RH

Vrh stranice
Site map