�enska mre�a Hrvatske    Press clips
Women's Network Croatia
2006.
gender
Informacije
Sadr�aj
 
 
 
 
 
  ONLINE   SPREMLJENO
�enska mre�a press clipping
Vjesnik 25.11.2006. Genov: Stanje se sporo mijenja
�enska mre�a press clipping
Vjesnik 25.11.2006. Komemoracija �rtvama inkvizicije
�enska mre�a
Vjesnik 25.11.2006. Dan borbe protiv nasilja nad �enama prigoda za sje�anje na �ene spaljene kao vje�tice
�enska mre�a press clipping
Glas Istre 24.11.2006. Komemoracija na strati�tu Magde Herucine
�enska mre�a
Novi list 24.11.2006. �enska mre�a prisjetila se �ena �rtava inkvizicije �enska mre�a press clipping
Vjesnik 23.11.2006. Bojana Genov:
Nerazumijevanje uloge nevladinih organizacija
�enska mre�a
Vjesnik 22.11.2006. Helena �timac-Radin:
'�enska mre�a' je u slu�bi pojedinih politi�kih opcija
�enska mre�a
Ve�ernji list 21.11.2006. Politika ravnopravnost spolova
�enska mre�a press clipping
Jutarnji list 8.11.2006. Osam udruga tra�i ispriku Bojane Genov
�enska mre�a press clipping
Novi list 6.11.2006. Odvjetnik Ane Maga� prekr�io eti�ki kodeks
�enska mre�a press clipping
Jutarnji list 6.11.2006. �enska mre�a: Odvjetnik Ane Maga� prekr�io eti�ki kodeks
�enska mre�a
Ve�ernji list 6.11.2006. �enska mre�a: Odvjetnik Ane Maga� prekr�io eti�ki kodeks
�enska mre�a
Vjesnik 6.11..2006. �enska mre�a Hrvatske smatra da je odvjetnik Marko Marinovi� prekr�io kodeks Hrvatske odvjetni�ke komore
�enska mre�a
Novi list 28.10.2006. KROVNA EUROPSKA ORGANIZACIJA KOJA SE BORI ZA PRAVA �ENA DOBILA NOVU �LANICU
�enska mre�a Hrvatske primljena u EU �enski lobi
�enska mre�a press clipping
Ve�ernji list 28.10.2006. �enska mre�a Hrvatske primljena u Europski �enski lobi - EWL
�enska mre�a press clipping
Jutarnji list 26.9.2006. Seksualno zlostavljanje u BB ku�i?
�enska mre�a press clipping
Ve�ernji list 22.9.2006. �enska mre�a dodijelila nagradu udruzi SOS-�enska pomo� sada
�enska mre�a press clipping
Feral Tribune 20.7.2006. Nastava u sjeni kri�a
�enska mre�a
Vjesnik 17.7.2006. �enska mre�a Hrvatske:
"Reforma" poku�ava izmanipulirati javnost
�enska mre�a press clipping
Ve�ernji list 16.7.2006. Bojana Genov: Udruga "Reforma" od vlasti iznu�uje neznastveni odgoj u duhu vjerskog nauka
�enska mre�a press clipping
Metro Express 17.7.2006. Lije�nik nema pravo �enu stavljati u poziciju retardirane osobe ...
�enska mre�a press clipping
Jutarnji list 16.7.2006. �enska mre�a: Lije�nik �eni ne mo�e govoriti o poba�aju s eti�kog gledi�ta
�enska mre�a press clipping
Jutarnji list 16.7.2006. �enska mre�a Hrvatske: Udruga "Reforma" poku�ava izmanipulirati javnost
�enska mre�a
Slobodna Dalmacija 15.7.2006. �enska potpora Ru�i Toma�i�:
E, neka je zveknula Ledinskog
 
Slobodna Dalmacija 13.7.2006. Tu�no je vidjeti ministarski par kako otvara toples bar
Nevjerojatno je da to �ini ministar Vlade koja se toliko poziva na Crkvu i katoli�anstvo
 
Jutarnji list 13.7.2006. Politi�ari moraju znati posljedice javnih istupa
Spominjanje patrijarhalnog obi�aja po kojem kum ima pravo prve bra�ne no�i s mladenkom neprimjereno je za javnog du�nosnika
 
Slobodna Dalmacija 12.7.2006. KUNSTOV SINDIKAT UPUTIO PRIJEDLOG
ZA LEGALIZACIJU NAJSTARIJEG ZANATA VLADI I SABORU
�enska mre�a: Sramotan prijedlog

 
Radio 101, 12.7.2006. Na webu objavljene adrese skloni�ta za �ene �rtve nasilja
Bojana Genov
Ve�ernji list 8.7.2006. Prigovor savjesti
U Hrvatskoj 70 posto ginekologa odbija prekidat trudno�u, no me�u njima ima i licemjera - �ine to privatno i pritom dobro zara�uju
 
Vjesnik 6.7.2006. Zatvor za roditelje koji ne pla�aju alimentaciju
�enska mre�a press clipping
Jutarnji list 30.6.2006. Alfonso L�pez Trujillo: Kazna za poba�aj - izop�enje iz Crkve!
�enska
Novi list 30.6.2006. Postupak RTL opasna poruka zlostavljanim �enama
�enska mre�a press clipping
Novi list 24.6.2006. dr. med. Suzana Kulovi�:
Mutne vode hrvatske javnosti
�enska
Vjesnik 23.6.2006. Primijeniti politi�ku participaciju �ena
�enska mre�a press clipping
Ve�ernji list 23.6.2006. �enska mre�a pozdravila izjavu ministrice Grabar-Kitarovi� o politi�koj participaciji �ena
�enska
Jutarnji list 19.6.2006. Prosvjed zbog porno sessiona i seksisti�kih komentara u HTV emisiji "Goleo"
�enska
Jutarnji list 12.6.2006. Hrvatska prva u Europi po tretiranju zlo�ina iz mr�nje
�enska
Vjesnik 12.6.2006. �enska mre�a o ravnopravnosti spolova
�enska mre�a press clipping
Jutarnji list 10.6.2006. Javna rasprava o ravnopravnosti
�enska mre�a press clipping
Ve�ernji list 10.6.2006. �enska mre�a o prijedlogu nacionalne politike za ravnopravnost spolova
�enska mre�a press clipping
Slobodna Dalmacija 11.6.2006. Prosvjed �enske mre�e
�enska mre�a press clipping
Feral Tribune 8.6.2006. Borbeni polo�aj A. M. Gr�nfelder
�enska mre�a press clipping
Vjesnik 5.6.2006. (Ne) otvoreno o pravima �ena
�enska mre�a press clipping
Feral Tribune 1.6.2006.
crkva
Hrvatski tjednik Fokus 26.5.2006. Obitelj je najva�nija
"Militantna protuhrvatska i jugonostalgi�arska �enska mre�a Hrvatske ... "
katoli�ka
Hrvatski radio 26.5.2006. Emisija Hrvatskog radija GRA�ANSKI GLAS: o zahtjevu �enske mre�e da se ukine privilegirani polo�aj Katoli�ke crkve u Hrvatskoj
radio
Feral tribune 25.5.2006. PAUKOVA �ENSKA MRE�A
katolici
Kri� �ivota 25.5.2006. �ivjela sloboda govora!
diskriminacija
Slobodna Dalmacija 22.5.2006. APSURDI - POTPOMOGNUTO ZA�E�E
NA PRIVATNIM KLINIKAMA NIJE ZAKONSKI REGULIRANO: Umjetna oplodnja u Hrvatskoj - ilegalna
poba�aj
Vjesnik 22.5.2006. Za�to se �enska mre�a boji crkvenog nauka
crkveni
Jutarnji list 19.5.2006. �enska mre�a: Crkva ne smije zadirati u poba�aje
poba�aj
Jutarnji list 19.5.2006. Zahtjevi �enske mre�e i odgovori �enskih strana�kih organizacija
�enske
Deutsche Welle 19.5.2006. Hrvatske �enske udruge protiv utjecaja Vatikana
poba�aj
Nacional 19.5.2006. �enska mre�a protiv utjecaja Crkve
poba�aj
24 sata 19.5.2006. �enska mre�a: Crkva je kriva za podre�enost �ena
poba�aj
Ve�ernji list - HINA 18.5.2006. �enska mre�a Hrvatske: Katoli�ka crkva utje�e na kr�enje �enskih prava
poba�aj
Ve�ernji list 18.5.2006. �ENSKA MRE�A: Udruge zahtjevaju ukidanje ugovora s Vatikanom te tvrde:
Crkva zlorabi svoj utjecaj

 
Katoli�ki portal Kri� �ivota 19.5.2006. Apsurdni zahtjevi �enske mre�e
poba�aj
Glas Istre 19.5.2006. �enska mre�a tra�i raskid ugovora s Vatikanom
poba�aj
Nem@cenzure 19.5.2006. Afe�enska mre�a
poba�aj
OneWorld.net 18.5.2006. �enska mreza: Otkazati sporazume s Vatikanom
poba�aj
Glas Slavonije 19.5.2006. �enska mre�a tra�i raskid ugovora s Vatikanom
�enska mre�a press clipping
Slobodna Dalmacija 19.5.2006. �enska mre�a:
Crkva poma�e u kr�enju �enskih prava
�enska mre�a press clipping
Radio 101. 18.5.2006. �ene tra�e ukidanje privilegiranog polo�aja Katoli�ke crkve u Hrvata
Radio 101. 18.5.2006. Uskoro FemFest, prvi feministi�ki festival
poba�aj
Novi list 6.5.2006. Jadranka Kosor odbila prijedlog �enske mre�e da proglasi Dan �ena spomen-danom
Lijevo, desno nigdje Osmog marta

�enska mre�a press clipping
Jutarnji list 29.4.2006. Isti su nam HDZ i SDP
Razliku izme� SDP-a i Sanaderovog HDZ-a ne vide ni u �enskoj mre�i Hrvatske, koja je uo�i izbora 2000. �estoko pozivala na ru�enje HDZ-a
poba�aj
Ve�ernji list 18.4.2006. Reakcija na homofobi�ne izjave pravobraniteljice za djecu
Homofobija
Novi list 18.4.2006. Pravobraniteljica za djecu diskriminira istospolne zajednice
�enska mre�a press clipping
Jutarnji list 12.4.2006. Poba�aji u Hrvatskoj: U Splitu godi�nje osam poba�aja, u Rijeci 990
poba�aj
Ve�ernji list 12.4.2006. Poba�aji u ilegali
poba�aj
Ve�ernji list 12.4.2006. Doktori zara�uju, ministar se hvali
poba�aji
Vjesnik 7.4.2006. Europska komisija od Hrvatske tra�i izjedna�avanje dobi za odlazak u mirovinu za oba spola
I �ENE I MU�KARCI U
MIROVINU SA 65 GODINA
�enska mre�a mirovine
Novi list 1.4.2006. U gradskoj vje�nici prikazan dokumentarac "Vidi mene!"
Razvoj civilnog dru�tva iz osobne perspektive
�enska mre�a Vidi mene
Ve�ernji list 1.4.2006. Dokumentarac "Vidi mene!"
�enska mre�a civilno dru�tvo
Zaposlena, travanj. 2006 Dodijeljenje nagrade Maja Miles
Nagrada Maja Miles
Glas Istre 1.4. 2006.
Prvoaprilski prilog "Zoom"
"U Vodnjanu je sve spremno za legaliziranje najstarijeg zanata"
"Svodnici postaju menad�eri"
Prvi april
Glas Istre 27.3.2006. Front za legalizaciju prostitucije u Hrvatskoj poja�an je novim politi�kim licem je jo� uvijek nedovoljno jak
legalizacija prostitucije
B-92 24.3.2006. Otkaz na HRT-u zbog razvoda
razvod
One world 24.3.2006. Otkaz prevoditeljici na HRT-u zbog razvoda braka
Dan �ena
Glas Slavonije 24.3.2006. U HOTELU OSIJEK PRIKAZAN FILM �VIDI MENE�
Vrijednost volontera
Vidi mene
Vjesnik 22.3.2006. Film o civilnom dru�tvu
�enska mre�a press clipping
Radio Slobodna Evropa 21.3.2006. Otkaz do crkvenog razvoda
Dan �ena
One World 15.3.2007. Kako je u Hrvatskoj obilje�en Me�unarodni dan �ena ili gu�enje �enskog otpora crvenim ru�ama
Dan �ena
RTL televizija 13.3.2006. Lije�ni�ka mafija i ilegalni poba�aji
mafija poba�aj
Vjesnik 11.3.2006. Homoseksualci tra�e bolju pravnu za�titu
�enska mre�a press clipping
Glas Istre 10.3.2006. �ENSKA MRE�A HRVATSKE NEZADOVOLJNA PONA�ANJEM ZAGREBA�KOG GRADONA�ELNIKA
Bahati gazda Bandi� ne razumije smisao 8. marta
bandi�
Jutarnji list 10.3.2006 �enska mre�a Hrvatske optu�uje Bandi�a
"Jasno smo dale do znanja da s obzirom na neke Va�e prethodne izjave o �enama ne �elimo Va�u prisutnost na proslavi. Niste odoljeli i ponovno ste se pojavili sa svojim notornim ru�ama ..."
Dan �ena
Novi list 10.32006. OTVORENO PISMO �ENSKE MRE�E HRVATSKE
ZAGREBA�KOM GRADONA�ELNIKU
Bandi� oskrnavio smisao 8. marta
Dan �ena
24 sata 10.3.2006. �ene se obru�ile na Bandi�a
bandi�a
Ve�ernji list 10.3.2006. Do�i u moj krevet: 'Kapetan Juri�i�' brije po naivnima
�enska mre�a press clipping
Vukovarske novine 10.3.2006. Vukovarska premijera dokumentarca "Vidi mene!"
�enska mre�a press clipping
Vjesnik 9.3.2006. Proslava na zagreba�kom glavnom trgu
�enska mre�a press clipping
Ve�ernji list 9.3.2006. Gradona�elnik Milan Bandi� od sebe napravio zvijezdu
Me�unarodnog dana �ena
"Da je �elio pomo�i �enama, otvorio bi nove vrti�e i jaslice, kao �to smo tra�ile. Umjesto toga, iskoristio je Dan �ena za osobnu promid�bu."
Dan �ena
Jutarnji list 9.3.2006 Bandi� podijelio pet tisu�a ru�a
Ve�ernji list 9.3.2006. Na sredi�njem zagreba�kom trgu obilje�en Me�unarodni dan �ena
Slobodna Dalmacija 9.3.2006. Odakle mu�karcima vremena za politiku?
�enska mre�a press clipping
Poslovni dnevnik 9.3.2006. U Zagrebu obilje�en svjetski Dan �ena
�enska mre�a press clipping
La voce del popolo "Basta con le violenze in famiglia"
�enska mre�a press clipping
Netnovinar 9.3.2006. Nagrada 'Maja Miles' novinarkama Vijesnika i HRT-a
�enska mre�a
Hrvatska radio televizija 8.3.2006. Sloganom "8-8-8", �ene zahtijevaju 8-satno radno vrijeme, 8 sati dnevnog odmora i 8 sati slobodnog vremena
Obiteljski radio 8.3.2006. �enska mre�a: radimo vi�e, a pla�ene smo manje
8. mart
Katoli�ki radio 8.3.2006. U sredi�tu Zagreba obilje�en Dan �ena
Dan �ena
Radio Slobodna Evropa 8.3.2006. �ene se ponovo moraju boriti za svoja prava
Dan �ena
Vjesnik 8.3.2006. �enska mre�a Hrvatske saborskom odboru za ljudska prava predstavila izvje�taj o stanju �enskih ljudskih prava u 2005. godini: Diskriminacija u obrazovanju
�enska mre�a diskriminacija �ena
Jutarnji list 8.3.2006 �enska mre�a Hrvatske saborskom odboru za ljudska prava predstavila izvje�taj o stanju �enskih ljudskih prava u 2005. godini: �ene su najvi�e diskriminirane u obrazovanju i sudskoj praksi
�enska mre�a diskriminacija �ena
Ve�ernji list 8.3.2006.
DAN �ENA: Ni prigodan cvijetak ne�e promijeniti turobnu svakida�njicu � �ene su diskriminirane:
�ene u Hrvatskoj nikad te�e do posla i lak�e do batina
Glas Istre 8.3.2006.
ISTRA�IVANJE O EKONOMSKOM POLO�AJU �ENA RAZBIJA I ILUZIJU O STRANIM TVRTKAMA KAO NOSITELJIMA MODERNOG POSLOVANJA
�ene najmanje pla�aju strani poslodavci
Novi list 8.3.2006.
balcanicooperazione.it Croazia: donne meno pagate nelle aziende straniere
Iskon 8.3.2006. U boj za tri osmice
HINA 7.3.2006. PRAVA �ENA: NAJLO�IJE STANJE U OBRAZOVANJU
Jutarnji list 7.3.2006
Branka Valenti� i Mirjana Raki� dobile nagradu �Maja Miles'
Vjesnik 7.3.2006.
Uru�ene nagrade "Maja Miles"
Laureati Branka Valenti� i Mirjana Raki�
�enska mre�a press clipping
Slobodna Dalmacija 7.3.2006.
Branki Valenti� i Mirjani Raki� nagrada "Maja Miles
�enska mre�a press clipping
Glas Slavonije 7.3.2006.
Ministarstvo branitelja, obitelji i me�ugeneracijske solidarnosti 7.3.2006. Potpredsjednica Kosor na dodjeli godi�nje nagrade "Maja Miles" za rodno osvije�teno novinarstvo  
Odbor Sabora RH za ravnopravnost spolova 7.3.2006. Izvje��e �enske mre�a Hrvatske o stanju �enskih ljudskih prava u 2005. godini
�enska ljudska prava
One World 6.3.2007.
Novinarska nagrada Maja Miles
rodno
Vjesnik 6.3.2006.
Izvje�taj o stanju �enskih prava u 2005.
Pozitivni pomaci u za�titi od nasilja

za�tita od nasilja
24 sata 6.3.2006. �ene za vra�anje 8. o�ujka me�u dr�avne blagdane
Dan �ena
Slobodna Dalmacija 4.3.2006.
DISKRIMINACIJA: IZVJE�TAJ �ENSKE MRE�E HRVATSKE ZA 2005
U �kolskim ud�benicima sve �ene �ive seoski
�enska mre�a press clipping
Hrvatsko novinarsko dru�tvo 3.3.2006.
Nagrada Maja Miles
novinarska nagrada
Slobodna Dalmacija 22.2.2006.
PROTIV GOVORA MR�NJE ISKORAK, KONTRA, �ENSKA MRE�A
I CENTAR ZA MIROVNE STUDIJE POZDRAVILI REZOLUCIJU O
HOMOFOBIJI U EU-u: Za ljudska prava i u Hrvatskom saboru
govor mr�nje
Ve�ernji list 17.2.2006.
�enska mre�a predstavila godi�nji izvje�taj o stanju �enskih ljudskih prava: �enama kuha�a i manja pla�a
Izrezak
Novi list 16.2.2006.
IZVJE��E O STANJU �ENSKIH LJUDSKIH PRAVA U 2005. GODINI �ENSKE MRE�E HRVATSKE
Najve�a kr�enja prava �ena u obrazovanju i zapo�ljavanju
kr�enje prava
Moj posao 16.2.2006.
Izvje��e �enske mre�e Hrvatske:
Prava �ena najvi�e se kr�e u obrazovanju i zapo�ljavanju
diskriminacija
H-alter 6.2.2006.
civilno dru�tvo
H-alter 3.2.2006.
pravobraniteljica
Slobodna Dalmacija 4.2.2006.
Za�titimo djecu od zatucanih roditelja
za�tita
Slobodna Dalmacija 4.2.2006.
Namjera HBK da popi�e trudnice:
"Crkva zadire u osobni prostor"
crkva
Radio 101 1.2.2006.
 
Jutarnji list 30.1.2006.
mobbing
OneWorld.net - HINA 16.1.2006.
nevladine udruge
Jutarnji list 14.1.2006.
Jur�evi� i "Pilar" izba�eni iz projekta
U radnu skupinu za izradu Nacrta prijedloga Nacionalne strategije za razvoj civilnog dru�tva u�li GONG i �enska mre�a Hrvatske, udruge koje su bile me�u najglasnijim kriti�arima nacrta strategije ...
civil society


Pretra�ivanje
Google
WWW http://old.zenska-mreza.hrUred: B. Viduli� 28, 51550 Mali Lo�inj
Telefon: 051 233 650 Fax: 051 233 567
e mail: koordinatorica@zenska-mreza.hr
Kontakt osoba: Bojana Genov, koordinatorica
Telefon 098 215 858


 
O nama

Civilno dru�tvo
� Civilno dru�tvo.hr, portal �iju je izradu potakla Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga dru�tva
Obnovljeno
25. studenog 2006.

Webmajstorica
Bojana Genov

 

Plakat za Dan �ena 2006.

letak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 �enska mre�a Hrvatske okuplja organizacije, grupe i inicijative koje su prepoznale da su �ene diskriminirane te ekonomski, politi�ki i statusno marginalizirane. Vo�ena feministi�kim principima �enska mre�a Hrvatske ne miri se s patrijarhalnim sustavom i suprotstavlja se svim oblicima diskriminacije po spolu.
 Women's Network Croatia unites organizations, groups and initiatives that recognized discrimination against women who are often economically and politically marginalized; it opposes all sorts of gender discrimination.
Korisni linkovi

Report 2005
Report 2005
Podlo�ka za mi�a koja je naljutila Ljilju Voki�

Moja maternica, moji jajnici ...

Za ve�e u�e��e �ena na kandidacijskim listama
�enska izborna kvota
   
�enska mre�a Hrvatske - Women's Network Croatia 2006.
 
vrh