Usluge
Korisno
�enska mre�a
Po�etna stranica
Prava �ena najvi�e se kr�e u obrazovanju i zapo�ljavanju
�ena Najve�a kr�enja ljudskih prava �ena sustavno se zbivaju u okviru odgojno-obrazovnog procesa te pri zapo�ljavanju dok se pozitivni pomaci bilje�e u za�titi od nasilja nad �enama stoji u Izvje�taju o stanju �enskih ljudskih prava u 2005. godini �enske mre�e Hrvatske.

U Izvje�taju o stanju �enskih ljudskih prava u 2005. godini na stoji kako na podru�ju obrazovanja nije do�lo gotovo do nikakvih pomaka koji su produkt sustavnog rada na realizaciji ciljeva iz Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2001-2005., a koji se ti�u razvijanja programa o sustavnom obrazovanju o ravnopravnosti spolova te poticanju osvije�tenosti za pitanja ravnopravnosti spolova u redovnom obrazovanju na svim razinama.

Udjel �ena u broju ukupno nezaposlenih u RH iznosi prosje�no 59,3%, a u pojedinim regijama i 65% u ukupnom broju nezaposlenih.. Udjel �ena u broju nezaposlenih preko godine dana je 61%, usprkos tome �to je obrazovna struktura nezaposlenih �ena i mu�karaca te njihov prethodni sta�, isti.

Prilikom zapo�ljavanja �enama je �e��e postavljano pitanje o obiteljskom statusu. Ono je postavljeno 67% �ena, naspram 56% mu�karaca. Iako razlika nije velika, istra�ivanja ukazuju na to da informacija o obiteljskom statusu ima razli�itu te�inu u slu�aju mu�karaca i u slu�aju �ena.

Osim toga, uz kandidatkinje za odre�eni posao vezuju se stereotipi koji daju sugerirati da se �ene koje apliciraju za posao percipira druga�ije od mu�karaca, �ak i kad im se ne postavlja pitanje o obiteljskom statusu.

(V.K.)