Radio 101 1. 2. 2006.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova reagirala na optu�be o psihi�kom zlostavljanju svojih zaposlenika

Mobbing ili lo�i me�uljudski odnosi, zlostavljanje ili nekvalitetna komunikacija pitanja su koja se name�u u slu�aju Ureda za ravnopravnost spolova. Ju�er se, naime, pojavila pri�a u kojoj neke zaposlenice Ureda optu�uju ravnateljicu Gordanu Luka� - Koritnik za zlostavljanje na radnom mjestu.

Gordana Luka� - Koritnik u priop�enju opovrgava optu�be o psihi�kom zlostavljanju dijela svojih zaposlenika isti�u�i kako se radi o stvaranju 'slu�aja' tamo gdje ga zapravo nema. Dodaje da nikoga nije psihi�ki zlostavljala, a da na�in komunikacije i odnos prema pojedinim zaposlenicima ovisi o temi, povodu i drugim okolnostima, ali nikada nije zlostavlja�ki.

Furio Radin, predsjednik saborskog Odbora za ljudska prava i nacionalne manjine rekao je da �e se sastati s Odborom za ravnopravnost spolova i poku�ati doznati �to se zapravo dogodilo. Optu�be kazuju da je Pravobraniteljica �esto bila gruba, da je zlostavljala kolege i da su zbog nje i njezinih ispada neki od njih napustili Ured.

Iz krugova nevladinih organizacija, doznajemo da se ve� dugo �u�ka o naru�enim me�uljudskim odnosima u Uredu, a to nam potvr�uje i Bojana Genov iz �enske mre�e Hrvatske koja je javno stala u obranu pravobraniteljice: "To �to se zbiva u Uredu mogu re�i samo djelatnici Ureda i Pravobraniteljica. Ono �to mi kao �enska mre�a mo�emo re�i je da medijski diskurs smatramo krajnje �tetnim samom Uredu, u krajnjoj liniji i osobi Pravobraniteljice i smatramo da je potrebno dokazati mobbing ili bilo kakve tvrdnje o kr�enju ljudskih ili radnih prava zaposlenika u Uredu Pravobraniteljice prije nego �to po�ne javno bla�enje, prozivanje, pa napokon i tvrdnja o neodgovornosti, nekapacitiranosti za obavljanje posla ili o tome da je sam Ured nepotreban."

Poznato je da su odnosi u Uredu naru�eni, ka�e Bojana Genov: "Mi znamo da tamo jesu naru�eni me�uljudski odnosi i �to je to�na pozadina toga vrlo je nezahvalno pri�ati sa strane. Tko to mo�e re�i tko nije tamo? Mislim da �e taj Ured to morati rije�iti me�usobno, odnosno, sad �e to rje�avati Sabor, saborski odbori itd. Ali diskurs, kakav je krenuo medijima, je ispod svake razine."

Jadranka Apostolovski iz Udruge za mobbing, pak, ka�e da im se nitko iz Ureda pravobraniteljice nije po�alio na zlostavljanje. Dodaje da mobbing nije lako dokazati, i vjeruje kako se ovdje radi o naru�enim me�uljudskim odnosima ili nedostatku dobre i zdrave komunikacije, te da se sve to da i mo�e popraviti jer nije sve mobbing.