�enska mre�a Hrvatske    

Kolumne
Women's Network Croatia
gender
Informacije
Sadr�aj
 

Za�to nema individualne odgovornosti
za smrt Jelene Jakopovi�
Stru�ni postupci rezultirali su le�om prostrtim pred noge dvogodi�njeg djeteta, a ravnatelj Centra za socijalnu skrb ka�njen je samo za javno istr�avanje, jer je pred javnost preplavljenu emocijama i ljutnjom neskriveno podastro predrasude i stereotipe kojima se vodi "struka" u svojem radu, te je javnost okrenuo protiv sebe. Ono �to struka ina�e plasira finim insinuacijama, stru�nim frazama, mantrom o vlastitoj stru�nosti i tu�em diletantizmu, kao i mistifikacijom znanstvenog pristupa, a �to je u su�tini odraz najdubljeg uvjerenja da je �ena sama po sebi poreme�aj i devijacija, ravnatelj je bacio javnosti u lice sirovim rje�nikom i zapjenjenim nastupom napadnute mu�kar�ine.
Feminizam bez suosje�anja
Ne dati moralnu podr�ku �eni koju mlati mu� sigurno nije feministi�ki pa makar to kazala i Sanja Sarnavka, pa makar iza toga stajale sve B.a.B.e. Nedostatak suosje�anja, a kamoli empatije prema �eni �rtvi nasilja i njenoj patnji, nisu feministi�ki principi. To mogu biti ne�iji principi, osobni ili grupni, ali sigurno nisu feministi�ki
Estradni feminizam
... �Ne mogu suosje�ati s njom�, razotkrila je svoje zastupanje �enskih interesa Sarnavka upravo u mjeri u kojemu pristaju biti objekt kampanja i estradnog feminizma. No �ak i estradni feminizam nosi svojih odgovornosti, pa bi Sarnavka barem zbog obzira prema kampanjama svoje organizacije trebala pro�itati literaturu koju velikodu�no, uz prisilno lije�enje, nudi zlostavljanoj �eni.
Slu�aj Naumovski pokazuje da Crkva igra ulogu moralne vertikale u hrvatskom drustvu sve dok se ne radi o postupcima njenog sve�enstva
Od pona�anja Trstenjaka jos zanimljivije pona�anje Hrvatske biskupske konferencije, koja izabire diskurs po mjeri svojih trenuta�nih potreba, pa malo pri�a o moralu, a malo o zakonu. U ovome su slu�aju rekli da podupiru postupak po zakonu i da nemaju nikakvog komentara do li da treba po�tivati zakon - znaju�i jako dobro da zakon ne �titi od izvanrednog otkaza �enu na radu po ugovoru ...

Kada se, me�utim, pri�a o poba�aju ili umjetnoj oplodnji, ne pada im na pamet da citiraju zakon, vec nas ga�aju moralnim prosudama i osudama. Crkva igra ulogu moralne vertikale u hrvatskom drustvu sve dok se ne radi o postupcima njenog sve�enstva, njihovih podr�avatelja, njihovih financijera ili mo�nih dru�tveno visoko pozicioniranih deklariranih katolika ...
Kako je u Hrvatskoj obilje�en Me�unarodni dan �ena
ili gu�enje �enskog otpora crvenim ru�ama
Da se skr�i �enski otpor dovoljno je posezanje za ru�ama, �to stavlja �enu i mu�karca u tradicionalni polo�aj, pri �emu mu�karac, k tome i gradona�elnik, pokazuje da je pokrovitelj i kavalir, a �ena da voli biti snubljena. Jo� jednom cvije�e se dokazalo kao najdjelotvornije sredstvo za gu�enje �enskog otpora.

Revolucionarni i protestni naboj 8. marta ugu�ili su cvije�em i urednici i novinari. Televizijski su izvje�taji sa svih doga�aja vezanih uz Dan �ena zavr�ili izvje�tajima o prodaji cvije�a sa tr�nica i cvje�arnica, odakle su nezadovoljne kumice odaslale poruku da nitko ne mari za �ene, jer potro�nja cvije�a nije u zna�ajnijem porastu.
Kao prst i naprstak
Najve�u cijenu projekta "fundamentalisti�kih pokreta duhovne obnove" pla�aju � �ene. jer sve religije svijeta jednozna�no �ene smatraju manje vrijednom vrstom. Pa tako eksplicitniji fundamentalizam temeljen na islamu, koji uporno i uspje�no odstranjuje one svoje �lanove koji poti�u politi�ku modernizaciju dr�ava s ve�inskim islamskim stanovni�tvom ...

... Fundamentalizam temeljen na kr��anstvu, poglavito katoli�anstvu, samo u onom smislu u kojem sofisticiranija tehnologija omogu�uje ve�u perfidiju, provodi manje vidljivo, ali ni�ta manje stra�no nasilje prema �enama i rijetkim mu�kim neistomi�ljenicima ...
U potrazi za izgubljenim poslom
Po�etkom devedesetih Snje�ana �ikardi� dobila je otkaz s obrazlo�enjem, da je "postala komunjara". Dvoje maloljetne djece trebalo je od�kolovati, a mjese�no je primala 18 hrvatskih dinara alimentacije. I dalje uporno tra�i stalni posao, svjesna da joj dru�tveni anga�man i javno izno�enje stavova o polo�aju �ena u tome nimalo ne poma�u... Pi�e Nata�a Petrinjak (Novosti br. 303 2005.)
Uhvati me ako mo�e�!
�ene imaju pristup slabije pla�enim poslovima i te�e se zapo�ljavaju, a zbog slabijih primanja tijekom radnoga vijeka, pokoje trudno�e i kra�eg radnog sta�a i u mirovinu odlaze siroma�nije nego mu�karci... Pi�e Nata�a Petrinjak
PSIHODINAMIKA POSLJEDICA NASILJA NAD �ENAMA
Dinamika posljedica nasilja nad �enama i nu�na pomo� i intervencija dru�tva pod utjecajem su brojnih mitova koji onemogu�avaju sagledavanje problema, �enski otpor nasilju i djelovanje profesionalki i profesionalaca u tom smislu.
Brojni su tradicionalni patrijarhalni mitovi o nasilju nad �enama ...
�to je Vatikan?
�enska mre�a Hrvatske zahtijeva da papinski nuncij u Hrvatskoj razrije�i nedoumicu hrvatske javnosti o tome je li Vatikan dr�ava ili nije.

Naime, prema pisanju medija Ha�ka tu�iteljica Carla del Ponte tvrdi da joj je vatikanski ministar vanjskih poslova odbio pomo�i u lociranju odbjeglog optu�enika Ante Gotovine uz obrazlo�enje da Vatikan nije dr�ava i nema me�unarodne obveze u lovu na ratne zlo�ince. Ako je nadbiskup Lajola to uistinu rekao, nastaju brojne nedoumice. Osim usputnog pitanja kako netko mo�e biti ministar vanjskih poslova bez dr�ave koju bi zastupao, postavlja se i ono kardinalno: zbog �ega onda ugovori izme�u Republike Hrvatske i Vatikana imaju status me�unarodnih ugovora?

Ako Vatikan nije dr�ava, a ugovori sklopljeni s njime smatraju se me�unarodnim pa su postali sastavnim dijelom unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske i nadre�eni su nacionalnim zakonima, Hrvatska je �rtva svojevrsne me�unarodno-pravne podvale. U tom slu�aju, kada se u jednom sporu Ustavni sud proglasio nenadle�nim za propitivanje ugovora s Vatikanom, u�inio je to u zabludi. Naime, progla�avaju�i se nenadle�nim poveo se za �lankom 128. Ustava RH koji ne navodi izrijekom njegovu nadle�nost za ocjenu suglasnosti me�unarodnih ugovora sa Ustavom. Ukoliko Vatikan, kao jedna od strana potpisnica ugovora prema izjavi iz vlastitog vrha nije dr�ava, smatramo da je du�nost i obveza hrvatskih vlasti ove ugovore preispitati.

�enska mre�a Hrvatske smatra da se djelovanje hrvatskih institucionalnih mehanizama za uspostavu rodne ravnopravnosti, kao i zalaganje �enskih nevladinih udruga za �enska ljudska prava zbog tih ugovora odvija u bitno su�enom prostoru, ome�enom crkvenom dogmom uobli�enoj u me�udr�avnim ugovorima sintagmom �vrijednosti kr��anske etike�.

Ugovorom izme�u Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na podru�ju odgoja i kulture Hrvatska se obvezala: �Odgojno-obrazovni sustav u javnim pred�kolskim ustanovama i �kolama, uklju�uju�i i visoka u�ili�ta, uzimat �e u obzir vrijednosti kr��anske etike.� Ne uzdaju�i se u svima poznatim deset eti�kih smjernica za �ivot, hrvatski ministri tra�e od katoli�ke crkve i detaljnije upute �to su to vrijednosti kr��anske etike, pa u brojnim povjerenstvima sjede predstavnici crkve, koji odlu�uju o seksualnoj edukaciji u �kolama, o upotrebi kondoma i umjetnoj oplodnji, o nasilju nad �enama i politici stanovni�tva, o manjinskim pravima i o tome koji je oblik seksualnosti devijantan.

Izjava ministra vanjskih poslova Vatikana da Vatikan nije dr�ava obja�njava �injenicu da Vatikan nije potpisnik deklaracija i konvencija koje reguliraju ljudska i posebno �enska prava. Ni�ta, me�utim, ne obja�njava �injenicu da hrvatska dr�ava, kao me�unarodno pravni subjekt i potpisnica svih tih dokumenata i time obavezna svojim gra�ankama i gra�anima, su�ava njihova prava sklapaju�i ugovore kojima crkva dobija pravo da odlu�uje o pitanjima koja se ne ti�u samo vjernika, nego svih gra�ana Republike Hrvatske.

Bojana Genov
24. rujna 2005.
Dvije su koordinatorice �enske mre�e Hrvatske, uz jo� �etiri gra�anke Hrvatske i 994 druge manje ili vi�e anonimne �ene, nominirane za Nobelovu nagradu za mir
Biserka Mom�inovi�Dvije su koordinatorice �enske mre�e Hrvatske, uz jo� �etiri
gra�anke Hrvatske i 994 druge manje ili vi�e anonimne �ene, nominirane za Nobelovu nagradu za mir.

Inicijativa kojoj je zamisao bila osvijetliti i naglasiti ulogu �ena u svakodnevnom stvaranju mira kao uvjeta za normalnu svakodnevnicu do�ekana je u Hrvatskoj sa posvema�njom zbunjeno��u. Jutarnji list pod naslovom Tko su �est kandidatkinja iz Hrvatske za Nobelovu nagradu nudi �ture biografije kandidatkinja, Radio 101 pita �itatelje �to su to te �ene za koje nitko nikada nije �uo radile da tu nominaciju zaslu�e pa istovremeno i odgovara da su valjda kuhale i pekle kola�e po konferencijama za mir ili tako nesto sli�no.

Mirjana Bilopavlovi�Mirotvornim zaslu�nicama, �enama i usto anonimnim, ne sti�u niti protokolarne �estitke niti pozivi na domjenke i proslave. Nijedan se visoki du�nosnik nije oglasio priop�enjem. Od Mesi�a, Sanadera i �eksa pa sve do gradona�elnika njihovih gradova svi �ute rje�itim mukom. Redakcija niti jednog �enskog �asopisa nije za njih pokazala interesa niti koliko za donje rublje politi�arki. Mase nisu iza�le na trg da pozdrave na�e uzdanice, pred o�ima svijeta savr�enu protute�u Gotovini i sli�nim ko�nicama ulasku u svijet bogatih, pristojnih, civiliziranih i mo�nih Europljana. Niti jedan stilist nije smatrao da �e dodati sebi na va�nosti oglasi li se o njihovim frizurama ili proanalizira njihov styling.

Koli�ina javne identifikacije sa postignu�em �est mirotvorki nije niti pribli�na situacijama u kojima MI zabijemo odlu�uju�i gol, izglasaju NAS na �etvrto mjesto Eurovizije ili NA�OJ miss daju titulu fotogeni�nosti. Jednostavno, �est �ena koje �e uz nominaciju za Nobelovu nagradu bez ikakva problema uspjeti sa�uvati anonimnost, nema osobine s kojima se hrvatska javnost, politi�ari i trendseteri mogu identificirati.

�to su, napokon, te nepoznate �ene u�inile da budu nominirane za Nobelovu nagradu?
U vrijeme dok smo MI, hrvatski gra�ani, izbjegavali svoje srpske i muslimanske susjede, one su im pru�ale ruku i organizirale pravnu, financijsku i psiholo�ku pomo�. U vrijeme dok je prekid telefonskih i po�tanskih veza sa postojbinom mrskih nam okupatora izgledao samorazumljiv i kona�an zauvijek, one su gradile mostove i �uvale veze. U vrijeme dok smo strepili svatko samo za svoju sigurnost, one su se izlagale za druge. Dok smo se MI zbijali u nacionalna krda, one su razvijale procedure za gra�ansko dru�tvo.

Dok smo MI afirmirali mu�ku vje�tinu ratovanja i nesmiljenog uklanjanja drugih kli�u�i na trgovima i ulicama Gotovini i Norcu, one su gradile mir na �enskim vje�tinama svakodnevnog pre�ivljavanja i afirmirale �enske principe.
Dok smo MI brojili kosti one su spajale i �titile �ive. Dok su iz na�ih ud�benika protjerivana nehrvatska imena, blagdani, vjerovanja i obi�aji i �injenice iz na�e zajedni�ke pro�losti, one su govorile o miru, ravnopravnosti, toleranciji i nenasilju.

Ne, Dragica Aleksa, Mirjana Bilopavlovi�, Jelka Glumi�i�, Spasenija Moro, Ana Raffai i Biserka Mom�inovi� nisu MI. Sa svojim sumnjivim imenima i prezimenima i �udnim pona�anjem u vrijeme rata vi�e izgledaju kao poruga doba�ena nam izvana nego li kao razlog za identifikaciju, kolektivni ponos i javna priznanja. Sve i da dobiju Nobelovu nagradu, hrvatske mirotvorke moraju �ekati neko drugo vrijeme da bi zadobile pravo na intervju u Gloriji, domjenak kod predsjednika ili spomen u ud�beniku. Mi smo jo� uvijek netko drugi.

Bojana Genov
koordinatorica �enske mre�e Hrvatske
7. srpnja 2005.

Komentar "Slu�aja Gospi�"
Maja Mamula:
Okrivljeni je nedu�an dok mu se ne doka�e krivnja - �rtva je kriva i la�ljiva dok se ne doka�e da je bila silovana
Dok se optu�eni glorificiraju kao va�ni gra�ani ili se neutralno navodi kako su ve� jednom optu�eni za isto kazneno djelo, �rtve se diskreditiraju navodima o "navodnim incidentima" i nepovjerenjem u njihove iskaze ...I dok je Pakistan bar iskren prema svojim dr�avljankama i odmah javno priznaje kako "na sudu iskaz mu�karca vrijedi jednako kao iskaz dvije �ene", u Hrvatskoj navodno glasovi imaju istu te�inu, osim kada postoji jasan nesrazmjer izme�u glasa poznatog poduzetnika i glasa tamnopute strane dr�avljanke.
Komentar "Jutarnje propovijedi"
Oralne crkvene veli�ine
�ivko Kusti� poru�uje �enama da je poba�aj koji u�ine trudne �rtve silovanja zapravo smrtna kazna za sasvim nedu�no dijete i da to vrlo ugro�eno ljudsko bi�e �ena treba zavoljeti ... Perverzni savjeti don �ivka Kusti�a daju se u �kolama kao poduka za �ivot djeci, onoj istoj kojima zavla�e ruke pod suknjice i kratke hla�ice.
Pi�e Bojana Genov
Kruh & ru�e broj 25

�ur�a Kne�evi�:
Sukob na feministi�koj ...

Imati distanciranu poziciju i �utjeti samo je ponekad ugodno, naj�e��e �tetno, a u slu�aju �enske mre�e Hrvatske i onog �to se nedavno doga�alo jest nedopustivo.
To osobito vrijedi za one koje i koji se vide kao feministkinje/feministi. A �to se stvarno doga�alo?

Conflict among Feminists...
The core of the conflict is defining (or, better to say, setting the boundaries for) the area of work and actions, and declaring the rights to those...summary

 


 


Ured: B. Viduli� 28, 51550 Mali Lo�inj
Telefon: 051 233 650 Fax: 051 233 567
e mail: koordinatorica@zenska-mreza.hr
Kontakt osoba: Bojana Genov, koordinatorica
Telefon 098 215 858


 
O nama

Civilno dru�tvo
� Civilno dru�tvo.hr, portal �iju je izradu potakla Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga dru�tva
Obnovljeno
7. srpnja 2006.

Webmajstorica
Bojana Genov

 

Plakat za Dan �ena 2006.
letak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 �enska mre�a Hrvatske okuplja organizacije, grupe i inicijative koje su prepoznale da su �ene diskriminirane te ekonomski, politi�ki i statusno marginalizirane. Vo�ena feministi�kim principima �enska mre�a Hrvatske ne miri se s patrijarhalnim sustavom i suprotstavlja se svim oblicima diskriminacije po spolu.
 Women's Network Croatia unites organizations, groups and initiatives that recognized discrimination against women who are often economically and politically marginalized; it opposes all sorts of gender discrimination.
Korisni linkovi

Report 2005
Report 2005

Podlo�ka za mi�a koja je naljutila Ljilju Voki�

Moja maternica, moji jajnici ...

Za ve�e u�e��e �ena na kandidacijskim listama
Ad hoc koalicija 1999.
   
�enska mre�a Hrvatske - Women's Network Croatia 2006.
 
vrh