�enska mre�a Hrvatske    

Izbori
Women's Network Croatia
gender
Informacije
Sadr�aj
 

Izbori 2005.
Rodna statistika rezultata izbora u Istarskoj �upaniji


Rodna statistika rezultata izbora i kandidacijskih lista ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova >>

Ustavni sud odbio je �albu
Vlade Nikoli�a, nositelja liste IDS u Malom Lo�inju, koji je u svojoj �albi naveo da politi�ke stranke HDZ, HSLS, HKDU, DC, IDF i HSS nisu vodili ra�una o ravnopravnosti spolova prilikom sastavljanja kandidacijskih lista.
Ustavni sud stao je na stanovi�te da �alba nije osnovana, budu�i da odredba �lanka 15. zakona �ne sadr�i mjerilo na temelju kojega bi se moglo utvrditi postojanje povrede na koju �alitelj ukazuje. To zna�i da �e primjena na�ela ravnopravnosti ovisiti o konkretnim okolnostima svake kandidacijske liste.�

Odluka Ustavnog suda potvrdila je predlagateljima onih desetak postotaka lista bez ijedne �ene da sa svojom praksom mogu neometano nastaviti, jer je zakonska odredba koja ima osigurati ravnopravnost spolova neoperativna, neu�inkovita i ukrasne naravi.

Ustavni je sud, kao interpretator zakonodavne volje, potvrdio da intencija zakonodavca nisu bile kandidacijske liste koje �e doista predlagati �ene na mjesta dlu�ivanja, ve� deklaratorna i op�enita izjava kojom se, uz niz ostalih jednako toliko operativnih zakonskih odredbi, mo�e lijepo hvaliti u inozemstvu.


Podnesena je �alba Ustavnom sudu

Vlado Nikoli�, nositelj liste Istarskog demokratskog sabora za gradsko vije�e Malog Lo�inja u suradnji sa �enskom mre�om podnosi �albu Ustavnom sudu radi kr�enja antidiskriminacijskihg odredbi u postupku kandidiranja lista za gradsko vije�e.
Vlado Nikoli� podnio je u suradnji sa �enskom mre�om Hrvatske prigovor na sastav kandidacijskih lista koje imaju manje od 20% �ena, tvrde�i da je nedvojbeno da takve liste svjedo�e o diskriminaciji prema spolu. �upanijsko izborno povjerenstvo odbilo je prigovor kao neosnovan s obrazlo�enjem: "�lankom 15. zakona propisano je da predlagatelj "prilikom sastavljanja liste du�an voditi ra�una o na�elu ravnopravnosti spolova.". Citirana odredba, budu�i Zakon ne propisuje bilo kakve kaznene mjere za slu�aj njenog nepo�tivanja, ima deklaratoran zna�aj. Isto tako budu�i se nigdje u Zakonu preciznije ne odre�uje u kojem �e se slu�aju smatrati da je na�elo ravnopravnosti zastupljeno, ocjena o tome je li do�lo do podzastupljenosti na listama stvar je subjektivne procjene."


Prigovor �enske mre�e Hrvatske i Zelenih za Zagreb Dr�avnom izbornom povjerenstvu na sastav kandidacijskih lista: Smatramo da sastav lista sastavljenih od vi�e od 80 % osoba istog spola nedvojbeno pokazuje da sastavlja�i lista nisu vodili ra�una o na�elu ravnopravnosti spolova, odnosno jednake prisutnosti �ena i mu�karaca u svim podru�jima javnog �ivota.
Stoga tra�imo da sljede�e liste odredite neva�e�ima zbog kr�enja �l. 15. Zakona o izboru �lanova predstavni�kih tijela jedinica lokalne i podru�ne (regionalne) samouprave>>

Prigovor Mladih Kutine na sastav izbornih lista za Grad Kutinu >>

� Jedna od uzornijih i demokratskijih �upanija pala je na ispitu rodne ravnopravnosti. Statisti�ka analiza u�e��a �ena u Primorsko goranskoj �upaniji pokazuje da �ene jo� uvijek dekoriraju kandidacijske liste i krase njihove zadnje tre�ine, sa kojih mjesta nemaju �anse do�i na mjesta odlu�ivanja >>

Komentar kandidacijskih lista u Primorsko goranskoj �upaniji:
Politi�ke stranke vode anti�enske politike, donose zakone koje osvajanjem vlasti ne kane implementirati i koriste �ene kao statistice na svojim mu�kim listama. �enska mre�a Hrvatske poru�uje: kandidacijske liste bez 40% �ena su nelegitimne, nedemokratske i protuzakonite. Prekr�itelji zakona ne mogu i ne smiju upravljati zajednicom>>

Analiza u�e��a �ena na kandidacijskim listama u Istarskoj �upaniji: 18 % �ena na op�inskim listama, 29 % na gradskim, 26 % na �upanijskoj>>
� Grafi�ki prikaz nepo�tivanja Zakona o ravnopravnosti spolova u Istarskoj �upaniji ili koliko smo daleko od paritetne zastupljenosti na listama?>>

Analiza u�e��a �ena na kandidacijskim listama u Osje�ko- baranjskoj �upaniji: Od ukupno 11 �upanijskih lista i 517 kandidata ima 195 �ena ( 37,7%).
Niti jedna lista nema �enu za nositeljicu.
Ukupno 16 gradskih lista imaju 400 kandidata od toga 110 �ena (27,5%)
Imamo tri liste �ije su nositeljice �ene>>

Primorsko goranska �upanija: �ak 26 lista bez ijedne �ene
�ak 50 posto izbornih lista u Primorsko goranskoj �upaniji ne zadovoljava zakonske propise

Liste bez �ena � nedemokratske
�enska mre�a tra�i da se na lokalnim izborima provodi zakon o ravnopravnosti spolova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ured: B. Viduli� 28, 51550 Mali Lo�inj
Telefon: 051 233 650 Fax: 051 233 567
e mail: koordinatorica@zenska-mreza.hr
Kontakt osoba: Bojana Genov, koordinatorica
Telefon 098 215 858

 

 
O nama

Civilno dru�tvo
� Civilno dru�tvo.hr, portal �iju je izradu potakla Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga dru�tva
Obnovljeno
27. o�ujka 2006.

Webmajstorica
Bojana Genov

 


Plakat za Dan �ena 2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 �enska mre�a Hrvatske okuplja organizacije, grupe i inicijative koje su prepoznale da su �ene diskriminirane te ekonomski, politi�ki i statusno marginalizirane. Vo�ena feministi�kim principima �enska mre�a Hrvatske ne miri se s patrijarhalnim sustavom i suprotstavlja se svim oblicima diskriminacije po spolu.
 Women's Network Croatia unites organizations, groups and initiatives that recognized discrimination against women who are often economically and politically marginalized; it opposes all sorts of gender discrimination.
Korisni linkovi
�enska izborna kvota


Za ve�e u�e��e �ena na kandidacijskim listama
Report 2005
Report 2005
Podlo�ka za mi�a koja je naljutila Ljilju Voki�

Moja maternica, moji jajnici ...


   
�enska mre�a Hrvatske - Women's Network Croatia 2006.
 
vrh