Izbori 2005.
Rodna statistika kandidacijskih lista u Istarskoj �upaniji
   Op�inske liste   


OP�INA

UKUPNO KANDIDATA

UKUPNO �ENA


% �ENA

�ENA NOSITELJICA

BALE

55

13

23

1

BARBAN

44

9

20

1

BRTONIGLA

66

10

15

1

CEROVLJE

77

13

17

1

FA�ANA

104

31

30

2

GRA�I��E

66

5

7,5

0

GRO�NJAN

22

10

45

0

KANFANAR

65

10

22

0

KAROJBA

33

8

24

1

KA�TELIR-LABINCI

55

7

13

0

KR�AN

105

12

11

0

LANI��E

33

3

9

0

LI�NJAN

77

12

15

0

LUPOGLAV

66

13

20

0

MAR�ANA

117

25

21

1

MEDULIN

150

43

29

1

OPRTALJ

33

8

24

0

PI�AN

55

7

13

0

RA�A

91

11

12

0

SV. NEDJELJA

75

16

21

1

SV. PETAR U �UMI

44

9

20

0

SVETVIN�ENAT

78

9

11

0

TINJAN

55

6

11

0

VI�NJAN

44

8

18

1

VI�INADA

66

11

17

0

VRSAR

60

18

30

1

�MINJ

90

13

14

0

MOTOVUN

26

4

15

0

LOVRE�

44

3

7

1

UKUPNO-OP�INE

1.896

347

18

13 (154) 8%


   Gradske liste   


GRAD

UKUPNO KANDIDATA

UKUPNO �ENA


% �ENA

�ENA NOSITELJICA

BUJE

90

27

30

2

BUZET

78

21

27

1

LABIN

120

28

23

0

NOVIGRAD

105

33

31

1

PAZIN

117

37

32

0

PORE�

209

56

27

2

PULA

450

164

36

2

ROVINJ

133

37

28

0

VODNJAN

104

28

27

1

UMAG

209

36

17

1

UKUPNO - GRADOVI


1615


467


29

10 (91) 10%


   �upanijske liste   


STRANKA

UKUPNO KANDIDATA

UKUPNO �ENA


% �ENA

�ENA NOSITELJICA

DC

41

6

15

0

HDZ

41

12

29

0

HNS, LS, HSLS, HSS, ZELENI


41


4


10


0

HSP

41

5

12

0

HSU

41

19

46

0

IDF

41

7

17

0

IDS

41

20

48

0

NL POROPAT

41

11

26

0

SDP

41

10

24

0

SRP

41

5

12

0

SDU, ZS, SNA- POKRET ZELENIH


41


18


44


1

UKUPNO LISTE
11


451


117


26


1 (11) = 9%

 

Usporedba kandidacijskih lista 2001. i 2005.g.


Postotak �ena na listama za:
2001.
2005.
Op�inska vije�a
15 %
18 %
Gradska vije�a
25 %
29 %
Skup�tinu �upanije
22 %
29 %
   
Liste bez �ena:
2001.
2005.
Op�inska vije�a
38
25
Gradska vije�a
4
1
Skup�tina �upanije
0
0

Na temelju kandidacijskih lista 2001.
rezultat izbora bio je:

U op�inskim vije�ima 9,4 % �ena  
U gradskim vije�ima 17,6 % �ena  
U skup�tini �upanije
19,5 % �ena