�enska mre�a Hrvatske    

Press clips
Women's Network Croatia
I. - III. 2005.
gender
Informacije
Sadr�aj
 


Press clipping 2004.
   IV.-XII.2005. | Press clipping 2006.  

  ONLINE   SPREMLJENO
Izrezak
Vjesnik 31.3.2005. Ljilja Voki�: U�enici imaju svoje roditelje ili staratelje
Slobodna Dalmacija 30.3.2005. Ljilja Voki�: I nevladine udruge moraju postupati po propisima
Izrezak
Novi list 29.3.2005. �enska mre�a: Treba preispitati ugovore s Vatikanom
Glas Slavonije 29.3.2005. KAPTOL: Crkva dopu�ta pluralizam mi�ljenja
GENOV: PREISPITATI UGOVORE S VATIKANOM

Vjesnik 25.3.2005. KOMENTAR: Ljilja Voki� protiv seksi mi�eva
Izrezak
Ve�ernji list 25.3.2005. Svaka �ast Voki�ki!
Izrezak
Novi list 24.3.2005. Osvrt: Tko to dira Ljilju Voki�?
Izrezak
Novi list 24.3.2005. AKTIVISTI NEVLADINIH UDRUGA RAZLJUTILI BIV�U MINISTRICU PROSVJETE PROMOVIRANJEM SEKSUALNOG ODGOJA U �KOLAMA
Izrezak
Glas Slavonije 24.3.2005. �enskoj mre�i i Iskoraku zabranjen ulaz u �kolu
Izrezak
Vjesnik 24.3.2005. "Seksualna edukacija u �kolama, ne samo na porno stranicama"
Izrezak
Ve�ernji list 24.3.2005. Ljilja Voki� oduzimala djeci podlo�ke za mi�eve
Izrezak
Slobodna Dalmacija 24.3.2005. Ljilja Voki� usprotivila se dijeljenju materijala u�enicima
Izrezak
Jutarnji list 24.3.2005. Ravnateljica VII. gimnazije �ali se na �ensku mre�u i Iskorak
Izrezak
Ve�ernji list 24.3.2005. IZBORI: Na listama svaka druga �ena
Izrezak
Index.hr 24.3.2005. Ljilja Voki� iz �kole izbacila aktiviste "�enske mre�e" i "Iskoraka"
Radio 101 23.3.2005. Sukob Lijlje Voki� i �lanova udruga Iskorak, Kontra i �enska mre�a  
Vecernji list online 23.3.2005. SEKSUALNI ODGOJ �enska mre�a bezuspje�no u gimnaziji Ljilje Voki�
Oduzimala djeci podlo�ke za mi�eve
T-portal 23.3.2005. Voki� �uva u�enike od letaka o seksualnosti
Iskon portal 23.3.2005. Podlo�ci za mi�eve s porukom 'seksualna edukacija u �kolama, ne samo na pornostranicama' naljutili su Ljilju Voki� koja je novinare i aktiviste istjerala iz �kole.  
Ukljucise.org 23.3.2005. Ljilja Voki�, nije dozvolila aktivistima udruga "�enska mre�a" i "Iskorak" da u�enicima podijele podlo�ke za mi�eve
Slobodna Dalmacija 23.3.2005. �ENSKA MRE�A HRVATSKE ZAHTIJEVA ISTRAGU O KR�ENJIMA ZAKONA
Tre�ina licenciranih medicinskih ustanova ne obavlja poba�aj
Izrezak
Jutarnji list 23.3.2005. Teen Star ne proziva �lanove povjerenstva
Izrezak
Zagreb News 23.3.2005. Teen Star napao povjerenstvo
Izrezak
Novi list 19.3.2005. KOORDINATORICA �ENSKE MRE�E RH BOJANA GENOV O NJUJOR�KOM ISKUSTVU I PREDSTOJE�IM IZBORIMA; Mu�karci surovo brane podru�je politike
Izrezak
Slobodna Dalmacija 17.3.2005. UDRUGA TEEN STAR APELIRA NA MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I �PORTA: Omogu�ite slobodan izbor spolnog odgoja u �kolama
Izrezak
Ve�ernji list 17.3.2005. Teen star aludira na �ensku mre�u, Iskorak i Kontru
Izrezak
Vjesnik 15.3.2005. �enska mre�a ogor�ena prijedlogom legalizacije prostitucije
Izrezak
Novi list 9.3.2005. Prosvjed �enske mre�e zbog sve lo�ijeg polo�aja �ena u Hrvatskoj
MAKNITE KRUNICE S NA�E VUNICE!

Izrezak
Slobodna Dalmacija 9.3.2005. Ministrica Kosor s predstavnicama �enske mre�e - "Maknite krunice s na�e vunice "
Izrezak
Vjesnik 9.3.2005. Prosvjed za prava �ena: �enska mre�a iskazala nezadovoljstvo radom Vlade i ministarstava u provo�enju politike promicanja ravnopravnosti spolova
Izrezak
Vjesnik 9.3.2005. SDP se zauzima za vi�e �ena u politici - ne podr�ava prijedlog �enske mre�e o spolnim kvotama kao razumljiv, ali preradikalan
Izrezak
Slobodna Dalmacija 9.3.2005. �lanice Domina i �enske mre�e dijelile letke za Dan �ena: Ravnopravnost od vlasti po�inje
Izrezak
Glas Slavonije 9.3.2005. �enska mre�a prosvjedovala na Dan �ena
Izrezak
Ve�ernji list 9.3.2005. Prosvjed �enske mre�e na Dan �ena
Izrezak
Slobodna Dalmacija 8.3.2005. Borbeni pozdrav za Dan �ena
Izrezak
Jutarnji list 8.3.2005. Na poslu ka�njene zbog trudno�e
Izrezak
Vjesnik 8.3.2005. Nadzastupljene me�u nezaposlenima, podzastupljene u politici
Izrezak
RTL televizija 8.3.2005. Prosvjed �enske mre�e:
Vi�e �ena na izbornim listama u predstoje�im lokalnim izborima
24 sata 8.3.2005. �ene za vra�anje 8. o�ujka me�u dr�avne blagdane
Ve�ernji list 8.3.2005. Danas prosvjedni mar� �ena
Izrezak
Index.hr - HINA 8.3.2005. �ENSKA MRE�A HRVATSKE PROSVJEDOM I PRIZNANJIMA OBILJE�ILA 8. O�UJKA
Radio slobodna Europa 8.3.2005. "Bez �ena ne mo�e!", "Ne�emo natrag"
Karlova�ki list 5.3.2005. �ene slabo uklju�ene u lokalnu politi�ku vlast
Izrezak
Hrvatsko slovo 4.3.2005. Hajka zastupnika "projekata smrti"
Izrezak
Ve�ernji list 3.3.2005. Nezadovoljne �ene: Najava skupa za Dan �ena
Izrezak
Jutarnji list 2.3.2005. IDS i SDP tvrde da ne�e samo deklarativno stavljeti �ene ne kandidacijske liste
Izrezak
Novi list 2.3.2005. O zakonima odlu�uju klerici i oportunisti
Izrezak
Glas Istre 2.3.2005. Na�i prijedlozi ne prolaze jer o zakonima odlu�uju klerici i oportunisti
Glas Istre 2.3.2005. S OKRUGLOG STOLA O NA�ELU RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA NA KANDIDACIJSKIM LISTAMA:
Istarski saborski zastupnici obe�ali podr�ku

Izrezak
Novi list 1.3.2005 �enska mre�a najavila prosvjed za Dan �ena
Izrezak
Jutarnji list 1.3.2005 Prosvjed �enske mre�e za Dan �ena
Izrezak
Ve�ernji list 1.3.2005. DAN �ENA: �enska mre�a najavila prosvjed
Izrezak
Slobodna Dalmacija 1.3.2005. �enska mre�a u otvorenom pismu Mesi�u i �eksu:
Obilje�ite Dan �ena
Izrezak
Vjesnik 1.3.2005 �enska mre�a Hrvatske najavila prosvjed za Dan �ena
Izrezak
Glas Slavonije 1.3.2005. �enska mre�a Hrvatske najavila prosvjed za Dan �ena
Izrezak
Novi list 28.2.2005. �enska mre�a: Spolni odgoj mora biti znanstveno utemeljen
Izrezak
Glas Istre 28.2.2005. �enska mre�a; Spolni odgoj treba biti redovni, a ne izborni �kolski sadr�aj
Izrezak
Glas Istre 26.2.2005. JAJNICI & TAJNICI
Potpisujem poruku �enske mre�e Hrvatske - Moja maternica, moji jajnici; o njima ne mogu odlu�ivati dr�avni i crkveni tajnici!
Izrezak
Glas Istre 26.2.2005. Aktivistice Centra za gra�anske inicijative dijelile naljepnice "Moja maternica, moji jajnici";
O njima ne mogu odlu�ivati dr�avni i crkveni tajnici
Izrezak
Slobodna Dalmacija 25.2.2005. �enska mre�a organizira mirni prosvjed 8. o�ujka
Izrezak
Glas Istre 24.2.2005. Ho�e li na predstoje�im lokalnim izborima biti vi�e �enskih kandidata?
Izrezak
Karlova�ki list 24.2.2005. "�ene u Saboru �uvaju mjesto dok se posrnuli mu�karci ne vrate"
Izrezak
Ve�ernji list 22.2.2005. �enska mre�a: Povratak �u�ula i Hebranga u Sabor - problemati�na poruka gra�anima
Izrezak
Slobodna Dalmacija 22.2.2005. �enska mre�a: S povratkom �u�ula i Hebranga - manje �ena u Saboru
Izrezak
Jutarnji list 22.2.2005. �enska mre�a: S povratkom Hebranga i �u�ula bit �e jo� manje �ena u Saboru
Izrezak
Jutarnji list 22.2.2005. �MH: Izborne liste sa 40 posto kandidata istog spola
Izrezak
Online.hr - HINA 21.2.2005. �ENSKA MRE�A: POVRATAK HEBRANGA I �U�ULA ZNA�I I JO� MANJE �ENA U SABORU
Radio 101 21.2.2005. Dr�ava ne bi smjela niti govoriti o politi�kom konsenzusu crkve, struke i nevladinih organizacija, nego po�tivati preuzete me�unarodne obveze i postignuti standard razine ljudskih prava.
 
Katoli�ki radio 20.2.2005. Totalitarizam anti-crkvene kampanje
Iskon - HINA 20.2.2005. Koliko su Hrvatice ravnopravne?
UN-ov Centar za informiranje objavio je da jo� osam dr�ava, me�u kojima je i Hrvatska ima seksisti�ke zakone, koji de facto omogu�avaju diskriminaciju �ena
 
Slobodna Dalmacija 19.2.2005. �enska mre�a Hrvatske tra�i od resornog ministra da nalo�i uklanjanje ideolo�kih i vjerskih poruka iz zdravstvenih ustanova: DUM-DUM METAK U SAVJEST
Izrezak
Ve�ernji list 18.2.2005. Udruge najavile i tu�be zbog kr�enja ljudskih prava
Izrezak
Vjesnik 12.2.2005. Vjesnik u skloni�tu za �ene karlova�ke �enske grupe Korak
Vjesnik 11.2.2005. Sobol: HDZ blokirao inicijativu �enske mre�e Hrvatske
Izrezak
Dnevnik 11.2.2005. U lokalnoj upravi samo sedam posto �ena - HDZ blokira �ensku izbornu kvotu
Izrezak
Novi list 11.2.2005. Sobol: HDZ opstruira �ensku mre�u
Izrezak
Jutarnji list 10.2.2005. Udruge tra�e ocjenu seksualnog odgoja
Izrezak
Slobodna Dalmacija 10.2.2005. HELENA �TIMAC-RADIN: Hrvatska nema seksisti�ke zakone
Ve�ernji list 5.2.2005. �ene bez �elnih funkcija
Izrezak
Vjesnik 2.2.2005. �enska mre�a: Stranke ne po�tuju Zakon o ravnopravnosti spolova
Izrezak
Ve�ernji list 2.2.2005. Premalo �ena na �elmim strana�kim funkcijama
Izrezak
Slobodna Dalmacija 1.2.2005. �enska mre�a i B.a.Be. o indirektnoj diskriminaciji:
�ene u ud�benicima inferiorne i pasivne
Izrezak
Ve�ernji list 1.2.2005. �enske udruge: Vlada prikrila istinu od UN-a
Izrezak
Ve�ernji list 1.2.2005. �enska mre�a Hrvatske i B.a.B.e. o izvje��u o diskriminaciji �ena predanom UN-u
�ene u ud�benicima u opancima uz ognji�ta
Izrezak
Novi list 1.2.2005. PRIMOR�EVE IZMJENE DIJELA SADR�AJA VJERONAUKA ZA OSMI RAZRED OCIJENJENE NEDOPUSTIVIM I DISKRIMINIRAJU�IM:
Homoseksualnost i incest iz �pogre�nih� u �gre�ne� oblike seksualnosti

Izrezak
Nacional 1.2.2005. Seksualni odgoj Hrvata u rukama homofoba
Izrezak
Vjesnik 1.2.2005. Vladino izaslanstvo bez odgovora na brojna pitanja UN-ova Odbora
Slobodna Dalmacija 1.2.2005. U lokalne izbore uklju�uju se feministkinje:
Domine za vi�e �ena u vlast
Izrezak
Jutarnji list 31.1.2005. Koordinatorica �MH Bojana Genov koja je zajedno s pravnicima Iskoraka i Kontre zatra�ila suspenziju Teen Stara bira 3 osobe tjedna
Izrezak
Slobodna Dalmacija 29.1.2005. Luka� Koritnik: Ugro�ena su �enska reproduktivna prava
Izrezak
Novi list 29.1.2005. UN: Hrvatska je zemlja sa seksisti�kim zakonima:
Pritiskat �emo Vladu da prihvati UN-ove preporuke, govori koordinatorica �enske mre�e Bojana Genov

Izrezak
Vjesnik 29.1.2005. Rasprava o spolnom odgoju i obrazovanju u �koli
�enska mre�a zabrinuta
Izrezak
Glas Slavonije 29.1.2005. ODBOR UN-a ZA UKLANJANJE DISKRIMINACIJE �ENA LO�E OCIJENIO HRVATSKU
Jutarnji list 29.1.2005. UN zabrinut zbog polo�aja Romkinja u Hrvatskoj
Izrezak
Novi list 28.1.2005. Program TeenSTAR u �kolama na nevi�eno!
Vjesnik 28.1.2005. Dje�aci u �etnji. u�iteljice s djevoj�icama pri�aju o "�kakljivim" temama
Izrezak
Novi list 27.1.2005. �enska mre�a, Iskorak i Kontra tra�e ostavku Primorca
Izrezak
Jutarnji list 27.1.2005. Program Teen star treba hitno povu�i iz �kola jer �iri vjerske dogme
Izrezak
Slobodna Dalmacija 27.1.2005. ISKORAK, KONTRA I �ENSKA MRE�A ZALA�U SE ZA
HITNO RASPU�TANJE POVJERENSTVA ZA PROSUDBU: Udruge tra�e suspenziju spolnog odgoja TEENStar
Izrezak
Dnevnik 27.1.2005. Udruge: Povjerenstvo za spolni odgoj je nekompetentno
Izrezak
Glas Slavonije 27.1.2005. MINISTAR ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA NA UDARU ZBOG PROGRAMA SPOLNOG ODGOJA TEENSTAR: �enska mre�a, Iskorak i Kontra tra�e ostavku Primorca
Vjesnik 27.1.2005. Primorca treba smijeniti ako je program Teen Star uveden na preporuku HBK
Izrezak
HINA 26.1.2005. POVJERENSTVO ZA SPOLNI ODGOJ - NEKOMPETENTNO
Izrezak
Ve�ernji list 26.1.2005. UVO�ENJE SPOLNOG ODGOJA U �KOLE: Ministarstvo znanosti najavilo javnu raspravu
Ve�ernji list 26.1.2005. UDRUGE �ENSKA MRE�A HRVATSKE I ISKORAK:
Povjerenstvo za spolni odgoj nekompetentno, Gruden homofob

Vjesnik 25.1.2005. �enska mre�a Hrvatske protestira zbog �ikaniranja �ena koje tra�e abortus: Uklonite pro life promid�bu iz zdravstvenih ustanova
Izrezak
Novi list 25.1.2005. �ENSKA MRE�A TRA�I OD MINISTARSTVA ZDRAVSTVA PROMPTNU AKCIJU: U ginekolo�kim ambulantama i pjesmama protiv abortusa
Slobodna Dalmacija 25.1.2005. �enska mre�a pisala ministru Hebrangu
Izrezak
Glas Slavonije, 25.1.2005. U ginekolo�kim ambulantama i pjesmama protiv abortusa
Glas Slavonije, 21.1.2005. Naoru�ane konvencijom, u obra�un s diskriminacijom
Izrezak
Novi list 15.1.2005. KRATAK VODI� KROZ KONVENCIJU O UKLANJANJU SVIH OBLIKA DISKRIMINACIJE �ENA: oboru�ane konvencijom u obra�un s diskriminacijom
 
Novi list 14.1.2005. GAFOVI PREDSJEDNI�KIH KANDIDATA
 
Slobodna Dalmacija 13.1.2005. NEVLADINA UDRUGA �ELI PUNU ISTINU O SEKSUALNOM ZLOSTAVLJANJU U VOJSCI
Vjesnik 11.1.2005. B.a.B.e. u ulozi rezonatora strana�kih poruka
Karlova�ki list 11.1.2005. Kampanja za ve�e u�e��e �ena na lokalnim listama
Izrezak
Jutarnji list 10.1.2005. �enske udruge: Iza�e li Mik�i� na izbore u Zagrebu, organizirat �emo demonstracije
Izrezak
Slobodna Dalmacija 10.1.2005. �enska mre�a protiv referenduma o poba�aju
Vjesnik 10.1.2005. Budu�i predsjednik i polo�aj �ena
Novi list 10.1.2005. SAVEZ UDRUGA �ENSKA MRE�A HRVATSKE: Kandidati o �enskim pravima
Slobodna Dalmacija 6.1.2005. �ENSKA MRE�A HRVATSKE: Dvospolne izborne liste
Vjesnik 5.1.2005. Predsjedni�ki izbori ipak nisu u potpunosti pravedni i po�teniUred: B. Viduli� 28, 51550 Mali Lo�inj
Telefon: 051 233 650 Fax: 051 233 567
e mail: koordinatorica@zenska-mreza.hr
Kontakt osoba: Bojana Genov, koordinatorica
Telefon 098 215 858


 
O nama

Civilno dru�tvo
� Civilno dru�tvo.hr, portal �iju je izradu potakla Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga dru�tva
Obnovljeno
6. travnja 2006.

Webmajstorica
Bojana Genov

 

Plakat za Dan �ena 2006.

letak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 �enska mre�a Hrvatske okuplja organizacije, grupe i inicijative koje su prepoznale da su �ene diskriminirane te ekonomski, politi�ki i statusno marginalizirane. Vo�ena feministi�kim principima �enska mre�a Hrvatske ne miri se s patrijarhalnim sustavom i suprotstavlja se svim oblicima diskriminacije po spolu.
 Women's Network Croatia unites organizations, groups and initiatives that recognized discrimination against women who are often economically and politically marginalized; it opposes all sorts of gender discrimination.
Korisni linkovi

Report 2005
Report 2005
Podlo�ka za mi�a koja je naljutila Ljilju Voki�

Moja maternica, moji jajnici ...

Za ve�e u�e��e �ena na kandidacijskim listama
�enska izborna kvota
   
�enska mre�a Hrvatske - Women's Network Croatia 2006.
 
vrh