Dobitnice novinarske nagrade �enske mre�e Hrvatske
za rodno osjetljivo novinarstvo 2005.

Branka Valenti� - ro�ena 1968. u Bruchsalu (Njema�ka). Odrasla, osnovnu �kolu i gimnaziju zavr�ila u Splitu. Apsolvirala kroatistiku i ju�noslavenske filologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Novinarstvom se po�ela baviti 1995. Od 2000. radi u Vjesniku, prete�ito se bave�i temema socijalne tematike. Posljednjih nekoliko mjeseci prati rad Vlade RH. Udana, majka dviju k�eri - Dore 17 i Marte 12 godina.

Novinarska nagrada Maja Miles dodjeljuje se Branki Valenti� radi pokrivanja �irokog raspona tema iz podru�ja u kojima se ogleda neravnopravnosti spolova (nasilje, legalizacija prostitucije, polo�aj �ena na tr�i�tu rada, seksualno zlostavljanje djece, izvje�taj Odboru UN za uklanjanje diskriminacije �ena, predstavljanje rada institucija za ravnopravnost spolova).
Njezin rodno osjetljiv diskurs i anga�iran pristup temama koje sustavno obra�uje zna�ajan su doprinos razumijevanju i afirmaciji ravnopravnosti spolova. Svaki njezin novinarski rad izuzetno pridonosi senzibiliziranju javnosti i ve�em razumijevanju problema diskriminacije �ena u na�em dru�tvu.