Dobitnice novinarske nagrade �enske mre�e Hrvatske
za rodno osjetljivo novinarstvo 2005.

Mirjana Raki�ro�ena 7. o�ujka 1948. u mjestu Buni�, Hrvatska.
Vitalne osobne karakteristike: sme�a kosa, sme�e o�i, razvedena.
Ro�ena u Buni�u i odrasla u Zagrebu. Diplomirala na Fakultetu politi�kih znanosti, Zagreb.
Urednica vanjsko-politi�kog programa, HRT, pokriva uglavnom me�unarodne doga�aje i svjetsku politiku. Prija�nja zaposlenja: zaposlena na TV Zagreb od 1971.; 1971-1973 novinarka na odjelu za me�unarodne doga�aje; 1973-1976 nadgledanje �Kronike�, politi�kog programa o doga�anjima u Hrvatskoj; 1976-1979 urednica vijesti za doma�e i strane politi�ke vijesti; 1979-1982 urednica dnevnih izvje�taja; 1982-1986 komentatorica na odjelu za strane rubrike i nadgledanje emisije �Argumenti� o me�unarodnim doga�anjima; 1986-1991 urednica i upori�te za glavne dnevne vijesti; jedna od osniva�kih �lanova/ica �Foruma 21�.
Primila je sljede�e nagrade: i987 � �Zlatno pero� za aktualne novinare � Hrvatsko novinarsko dru�tvo; 1991 � Najbolja TV novinarka � HRT; 1995 � Poslovna �ena godine � magazin �Zaposlena �ena� za izvje�taje iz Daytona-Ohio za vrijeme pregovora izme�u Hrvatske, BiH i SRJ do zavr�nog potpisa u Parizu; 1997 � nagrada za postignu�a Hrvatskog novinarskog dru�tva.

Novinarska nagrada Maja Miles dodjeljuje se Mirjani Raki�, novinarki HRT i urednici emisije REPORTERI radi izbora tema koje donose novi i druga�iji senzibilitet u hrvatski javni prostor i produbljuju svijest o ljudskim pravima i polo�aja �ena na globalnoj razini. Pozivanjem aktivistkinja za �enska ljudska prava u emisiju i davanjem prostora za komentar razli�itih pojava omogu�ila je bolji uvid u polo�aj �ena u Hrvatskoj i stvaranje svijesti o potrebi rodno osjetljivih politika.
Posebno smo ocijenile �injenicu da izbor tema nije rezultat dnevnih doga�anja, ve� je rije� o smi�ljenom odabiru iz velike ponude stranih emisija i pristupa te njihovo stavljanje pred veliku TV javnost, u�inci �ega su ve�e razumijevanje polo�aja �ena i razobli�avanje patrijarhalne biti dru�tva.