Skretati pa�nju javnosti i medija sa ozbiljnih problema gra�anki ove zemlje i jeftinim, demago�kim potezima zara�ivati politi�ke poene tako�er je nasilje

OTVORENO PISMO GRADONA�ELNIKU ZAGREBA,
MILANU BANDI�U

Po�tovani gradona�elni�e Zagreba,

Ovim putem �elimo izraziti na�e nezadovoljstvo i uputiti najo�triji protest povodom Va�eg neprimjerenog pona�anja tokom obilje�avanja Me�unarodnog dana �ena.

U najboljoj namjeri i uz puno povjerenje prihvatile smo suradnju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Gradske skup�tine Grada Zagreba prilikom organiziranja ovogodi�nje proslave 8. marta. Pritom smo jasno dale do znanja da, s obzirom na neke Va�e ranije izjave o �enama, ne �elimo Va�u prisutnost na proslavi. Izjave o nepo�eljnim novinarkama u gradskoj Skup�tini, izjave da su od Zagreba ljep�e samo Zagrep�anke, Va�e kavalirsko dijeljenje �cvije�a cvije�u�, (kao da su �ene biljke) kao i sli�ne stereotipne i seksisti�ke opaske smatramo koliko nesmotrenima, toliko i uvredljivima za �ene. Kao predstavnicu grada pozvale smo da govori Va�u zamjenicu, g�u. Kuhta Jeli�i�, no o�ito je da �ene iz Va�eg tima nemaju pravo glasa, budu�i da se ona nije pojavila.

Uostalom, smatramo da ovaj grad i njegovi trgovi pripadaju nama, kao i svim njegovim gra�ankama i gra�anima, te da je na�e demokratsko pravo da proslavu 8. marta organiziramo onako kako mi smatramo primjerenim.

Ove smo godine �eljele ukazati na sva podru�ja na kojima su i �ene dalje diskriminirane i zlostavljane, izlo�ene pritiscima svih vrsta. A u temelju svakog nasilja i diskriminacije nalaze se i banalni seksisti�ki stereotipi. Stoga smo Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Gradske skup�tine Grada Zagreba zamolili da NE sudjelujete u proslavi 8, marta koju je organizirala �enska mre�a Hrvatske.

No vi niste, kao �to bi to uradio neki mudar ili barem pristojan urbani politi�ar, poslu�ali volju gra�anki koje su do�le iz raznih dijelova Hrvatske. Niste odoljeli, i ponovo ste se pojavili sa svojim notornim ru�ama, pla�enim svejedno otkud ali ne iz va�eg d�epa, koje ste, poput kakvog bahatog gazde koji udjeljuje milostinju dijelili ionako osiroma�enim �enama Zagreba. Za tim Va�im milodarima otimale su se penzionerke koje su se zatekle na trgu. Mo�da nakon �to su na gradskoj tr�nici pokupile ostatke hrane.

Naravno, Vama nitko ne mo�e zabraniti da se pojavljujete bilo gdje i bilo kada u �svojem� gradu. No, kao gra�anke ovog grada, prihvatile bismo to objeru�ke da smo Vas na Trgu vidjele kao zainteresiranog slu�a�a koji bilje�i probleme i ako ni�ta drugo, bar obe�a da �e ih poku�ati rije�iti.

Postoje razne vrste nasilja. Najgore je nasilje nad dostojanstvom. Skretati pa�nju javnosti i medija sa ozbiljnih problema gra�anki ove zemlje i jeftinim, demago�kim potezima zara�ivati politi�ke poene tako�er je nasilje.

Niste se ustru�avali dva puta popeti na pozornicu kako biste jo� jednom pokazali svoje potpuno nerazumijevanje smisla Me�unarodnog dana �ena. I dok se je na klimavom video-zidu kojeg nam je osigurao grad prikazivao film o nasilju nad �enama, opet ste jednom zgrabili mikrofon i tra�ili �oprost� za mu�karce koji �e toga dana do�i ku�i ne�to kasnije i ne�to �veseliji�. I to je nasilje. Nadamo se da nikoga ne�ete pogaziti i da ovoga puta ne�e biti otpu�tena neka � policajka. Kao dokaz ravnopravnosti

Gospodine gradona�elni�e, podsje�amo Vas da se je, dok Vi dijelite ru�e, neva�no pla�ene �ijim novcem, jedino gradsko skloni�te za pretu�ene �ene na�lo pred zatvaranjem, jer Vi niste bili u stanju izdvojiti otprilike istu sumu koju ste dali za te ru�e i kavice s gradona�elnikom. �enska mre�a Hrvatske ve� godinu dana nije od Vas dobila odgovor na prijedloge koje smo Vam uputile za pobolj�anje statusa �ena i smanjivanje diskriminacije �ena u �Va�em� gradu. I to je nasilje, politi�ko nasilje.

Stoga Vas molimo da ubudu�e �svoje ru�e� udjeljujete svojoj kamarili, svojim poslovnim �partnerima� u svom holdingu, i svojim nogometa�ima. �ene ovoga grada ne tra�e od Vas da budete kavalir, one tra�e svoja prava. Jedna ru�a i kavica godi�nje nisu briga za �ene, to samo podje�a na onu sliku Dana �ena koju smo htjele ovim doga�anjem promijeniti. Zahvaljuju�i Vama, opet smo na po�etku.

U Zagrebu, 8. o�ujka 2006.

Bojana Genov
koordinatorica