�enska mre�a Hrvatske    

Aktivnosti
Women's Network Croatia
2005.
gender
Informacije
Sadr�aj
 

Otpori primjeni zakona o za�titi od nasilja u obitelji
Centar za gra�anske inicijative Pore� proveo je istra�ivanje o primjeni �lanka 5. i �lanka 7. Zakona o za�titi od nasilja u obitelji, koji nala�e obvezu prijavljivanja nasilja u obitelji od strane policije, lije�nika i odgojno - obrazovnih institucija.
Rezultati dokazuju da, �ak i kad postoje zakonske odredbe o obaveznosti prijavljivanja nasilja, postoje otpori na svim razinama, te da se zakon ne primjenjuje. Izvje�taj
Pore�, 16. studeni 2005.
16 dana aktivizma protiv nasilja nad �enama
25.11. DAN BORBE PROTIV NASILJA NAD �ENAMA - 10.12. DAN LJUDSKIH PRAVA

�enska mre�a uputila je tijekom 16 dana aktivizma protiv nasilja nad �enama 25.11. � 10.12. 2005. prijedlog Vladi RH da otvori poseban ra�un za nov�ane kazne izre�ene za nasilje nad �enama.
Budu�i da sudovi temeljem Zakona o za�titi od nasilja u obitelji izri�u uglavnom nov�ane kazne, predla�emo da se ovako prikupljena sredstva dr�avnog prora�una usmjere na posebni ra�un.
Umjesto da se sredstva od napla�enih kazni slijevaju na zajedni�ki ra�un (6068 � ostale nov�ane kazne za prekr�aje koje pripadaju dr�avi po rje�enjima sudaca za prekr�aje, oduzeta imovinska korist i tro�kovi postupka), predla�emo posebni ra�un �ija bi namjena bila direktna i indirektna pomo� �enama i djeci koji su pre�ivjeli obiteljsko nasilje.


PROTOKOL O POSTUPANJU U SLU�AJU NASILJA U OBITELJI
jo� uvijek samo dekorativan

U studenom je provedena telefonska anketa �enske mre�e koja je trebala dati sliku informiranosti i implementaciji Protokola o postupanju u slu�aju nasilja u obitelji na lokalnim razinama. Protokol je jo� uvijek samo dekorativan, jer glavni akteri koji ga trebaju provoditi � zdravstvene ustanove, centri za socijalnu skrb, policija, odgojno � obrazovne ustanove i pravosudna tijela, jo� neznaju za postojanje Protokola i ne provode ga.

Protokol o postupanju u slu�aju nasilja u obitelji je zaglavio u ministarstvima �ak dva mjeseca nakon �to je donesen.

U zavr�nim odredbama Protokola definirano je da njegovu distribuciju, obja�njenje njegove svrhe i osiguranje njegove dostupnosti i primjene moraju osigurati nadle�na resorna ministarstva.

"ZAVR�NE ODREDBE

4. Po dono�enju ovog Protokola zadu�uju se sva resorna ministarstva da upoznaju tijela i ustanove iz svog djelokruga s �injenicom njegova dono�enja i svrhom dono�enja te da osiguraju njegovu dostupnost kao i da poduzmu sve potrebne mjere radi njegove dosljedne primjene.�

Ovo se jo� nije dogodilo, mada je Protokol donesen - prigodno - uo�i Nacionalnog dana protiv nasilja nad �enama 22. rujna.

Predstavljanje bro�ure sa transkriptima izlaganja Dan �ena o temi "Poticanje svijesti o obiteljskom nasilju"
U organizaciji ambasadora Australije, Belgije i Kanade te predstavnika UNHCR odr�ano je 25.11. u Novinarskom domu u Zagrebu predstavljanje bro�ure sa transkriptima izlaganja odr�anima na Dan �ena 8. o�ujka o temi "Poticanje svijesti o obiteljskom nasilju".
�ensku mre�u predstavljala je ?ur�ica Kolarac, koja je govorila o ulozi �enske mre�e u stvaranju postoje�ih zakona i institucija koje se bave uklanjanjem nasilja nad �enama. Tom je prigodom prisutnim �lanovima diplomatskog kora podijelila adresar �enske mre�e Hrvatske uz preporuku da podr�e projekte i programe Mre�e usmjerene na prevenciju i za�titu �ena od mu�kog nasilja.
Okrugli stol Rodna perspektiva u javnoj i slu�benoj komunikaciji
Bojana Genov sudjelovala je sa izlaganjem Nacionalna klasifikacija zanimanja i rodna diskriminacija na okruglom stolu Rodna perspektiva u javnoj i slu�benoj komunikaciji, koji je 10. studenog organizirala pravobraniteljica za ravnopravnost spolova u Novinarskom domu u Zagrebu.
Konferencija "Stvarni i pravni polo�aj �ene u regiji jugozapadnog Balkana" u Banja Luci
Predstavnice �enske mre�e Hrvatske �eljaka Jelavi�, Biserka Mom�inovi� i Bojana Genov prisustvovale su regionalnoj konferenciji "Stvarni i pravni polo�aj �ene u regiji jugozapadnog Balkana" koja je odr�ana u Banja Luci 1. i 2. listopada 2005. godine u organizaciji Helsin�kog parlamenta gra�ana i Udru�enih �ena Banja Luka pod pokroviteljstvom �vedske fondacije Kvinna Till Kvinna.
Na Konferenciji je u�estvovala 41 u�esnica iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije i Srbije.
Cilj Konferencije je bio sagledati razliku izme�u pravne regulative i stvarnog polo�aje �ena u navedenim zemljama.

�ene u�esnice Konferencije su zaklju�ile da ne �ele u�estvovati u etni�kim prebrojavanjima i odbijaju manjinsku poziciju koju imaju u svojim zemljama.
Ustanovljeno je da:
- Sve zemlje Jugozapadnog Balkana su nastojale i nastoje u doma�e zakonodavstvo unijeti pravne norme i institucije za uspostavljanje ravnopravnosti polova;
- Pravne norme i institucije su usvojene i uspostavljene radi preuzetih me�unarodno � pravnih obaveza i pritisaka svojih nezadovoljnih gra�anki bez istinske politi�ke volje da o�ivotvore ustavna na�ela ravnopravnosti polova;
- Pravne norme i institucije nemaju operativne mehanizme za primjenu niti sankcije ako se ne primjenjuju, pa ih vlasti ni gra�ani ne smatraju obaveznim
Zabrinute zbog narastaju�eg siroma�tva koje najvi�e poga�a �ene i produbljuje nesklad izme�u njihovog stvarnog i pravnog polo�aja, �ene tra�e:
- od vlasti operativne planove za provo�enje zakona i institucionalnih mehanizama koji obuhvataju problematiku ravnopravnost polova;
- jednake mogu�nosti u svim oblastima �ivota;
- finasijska sredstva za postizanje rodne ravnopravnosti u svakodnevnom �ivotu obrzbije�ena bud�etima vlada na svim nivoima;
- od Vije�a Evrope i predstavnika me�unarodne zajednice koji su prisutni na ovim prostorima da uslove po�etak integracijskih procesa na�ih zemalja u Evropsku uniju ne samo pravnim nego i stvarnim �injenicama eliminacije diskriminacije �ena.

Preporuke i zahtjevi konferencije >>
Konferencija o gradnji mostova izme�u manjina i lokalne vlasti
Koordinatorice Biserka Mom�inovi�, Mirjana Bilopavlovi� i Bojana Genov bile su aktivne sudionice Konferencije o gradnji mostova izme�u manjina i lokalne vlasti odr�ane 27. i 28.9.2005. u Pakracu. Zaklju�ci konferencije >>
�etvrta Ljetna feministi�ka �kola (FLJU�) �enske mre�e Hrvatske
Odr�ana je �etvrta Ljetna feministi�ka �kola (FLJU�) �enske mre�e Hrvatske u Stubi�kim toplicama u trajanju od od 23.09. do 1.10.2005. Na FLJU�-u je sudjelovalo 29 sudionica iz grupa �lanica �enske mre�e Hrvatske, 8 predava�ica i 5 �lanica Koordinacijskog tima.
Radilo se u dvije grupe, po�etnoj i naprednoj. Po�etna grupa je imala klasi�an program upoznavanja s osnovnim sadr�ajima (grupna kohezija, osnovni aspekti feminizma, povijest �enskog organiziranja u Hrvatskoj, rod i identiteti, �enska ljudska prava, nasilje protiv �ena, osnove savjetovanja, sestrinstvo i solidarnost, �enska mre�a Hrvatske � informacije o na�inu rada, aktivizam). Napredna grupa je kao glavnu temu imala seksualnost (grupna kohezija, tijelo, seksualna prava, seksualnost �ena, �ensko reproduktivno zdravlje, reproduktivna i seksualna prava, seksualna edukacija, seksualne manjine, prostitucija i aktivizam). Odr�avanje FLJU�-a je omogu�ila donatorsko-partnerska organizacija Kvinna till Kvinna.
Studijsko putovanje u �vedsku
Tim od deset aktivistkinja �enske mre�e boravio je od 15. do 23. svibnja u Stockholmu na studijskom putovanju u cilju upoznavanja sa �vedskim institucionalnim mehanizmima za�tite �enskih ljudskih prava, koji �vedsku u podru�ju ravnopravnosti spolova smje�taju na sam svjetski vrh. Posjete institucijama pravobranitelja za ravnopravnost spolova i seksualnih manjina, ministarstvu za ravnopravnost spolova, gradskim i regionalnim odborima za ravnopravnost spolova, �kolskom rodnom pedagogu i drugim institucijama omogu�ila je �enskoj mre�i Hrvatske �vedska �enska organizacija Kvinna Till Kvinna.
Godi�nja skup�tina �enske mre�e Hrvatske
Od 8. do 11. 5. odr�ana je u Pore�u godi�nja skup�tina �enske mre�e Hrvatske, na kojemu su predstavnice feministi�kih organizacija identificirale kratkoro�ne politi�ke ciljeve, usvojile strate�ki plan za sljede�u godinu i bavile se pitanjima organizacione strukture.
Primljene su nove organizacije, koje su na pro�lom sastanku kandidirane za prijem u �lanstvo Mre�e: DOMINE iz Splita, ADELA iz Siska, �enska grupa Krnjak iz Krnjaka, PRST iz Rijeke i TARA iz Li�kog Petrovog Sela.
Ovaj je sastanak bio jubilarni i na njemu je �enska mre�a Hrvatske obilje�ila desetu godi�njicu redovitih godi�njih sastanaka u Pore�u.
Aktivnosti uz izbore 2005.
Izbori 2005.
Okrugli stol u sklopu kampanje �enske mre�e Hrvatske za izbore 2005.
�enska grupa Karlovac "Korak" u ponedjeljak, 18.4.2005. godine odr�ala je okrugli stol u sklopu kampanje �enske mre�e Hrvatske na kojem su predstavnici parlamentarnih politi�kih stranaka s lokalne razine raspravljali o zastupljenosti �ena u politi�kom �ivotu i posebice o u�e��u �ena na listama stranaka za predstoje�e lokalne izbore. Predstavnici stranaka opet su ponovili kako nemaju dovoljan broj �ena za zadovoljavanje zahtjeva �MH za stavljanje barem 40% �ena na liste. Rekli su kako su izrazito skloni zadovoljavanju tog zahtjeva, samo �to ih u tome sprje�ava nedovoljan broj �ena, �lanica stranaka. �injenica je da problemu nedovoljnog broja �ena u strankama i onda na listama, pridaju pa�nju samo pred izbore, dok tijekom godina, izme�u izbora, ni�ta ne rade u vezi s time.
�enska grupa Karlovac "Korak" odr�ala je i akciju koja se provodi na razini �MH podjele podmeta�a za mi�eve s porukom o potrebi uvo�enja seksualne edukacije u �kole. Akcija je odr�ana u karlova�koj Gimnaziji i u�enici su pokazali veliki interes za podmeta�e s porukom, ali su i u razgovoru iskazali potrebu i �elju da se seksualna edukacija uvede u �kolske programe.
Kao dio svojih edukativnih aktivnosti, �enska grupa Karlovac "Korak" odr�ala je i radionice u srednjim �kolama Slunj i Topusko o temi temi trgovanja ljudskim bi�ima . Radionicama je ukupno prisustvovalo 100 u�enika i u�enica. Osnovni je zaklju�ak kako mladi nisu imali nikakvih informacija o toj temi, zbog �ega su tijekom radionica pokazali veliku zainteresiranost.
Tribina ��ene i zapo�ljavanje� 6. travnja 2005.
U organizaciji web portala www.posao.hr i Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetni�tva Republike Hrvatske odr�ana je u prostorijama Europskog doma 6. travnja 2005. godine tribina ��ene i zapo�ljavanje�. Na tribini je bilo rije�i o problemima s kojima se �ene susre�u prilikom zapo�ljavanja, spolnoj i dobnoj diskriminaciji, mobbingu, nejednakim pla�ama mu�karaca i �ena te drugim problemima s kojima se �ene svakodnevno susre�u.
Sudionice tribine bile su: Gordana Sobol, predsjednica Ureda za ravnopravnost spolova, Hrvatski sabor, Vera Babi�, dr�avna tajnica za rad, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetni�tva RH Bo�ica �ili�, predsjednica �enske sekcije, Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Vesna Pea�inovi�, na�elnica Odjela za posredovanje, Hrvatski zavod za zapo�ljavanje, Gordana Luka� Koritnik, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova i Bojana Genov, koordinatorica �enske mre�e Hrvatske.
Bojana Genov je upozorila na diskriminaciju koja nastaje prilikom ogla�avanja slobodnih radnih mjesta jer poslodavci pri izboru kandidata za ogla�ena radna mjesta daju prednost mu�karcima, iako je Zakonom o ravnopravnosti spolova (�lanak 13.) takvo �to zabranjeno. Dalje ...
Objava za medije web portala posao.hr
Poslovni dnevnik 11.4.2005. �ene i zapo�ljavanje: Tra�im suradnika, mo�e biti i �ena
Istra�ivanje �enske mre�e Hrvatske: RH kr�i �enska reproduktivna prava
Prema rezultatima istra�ivanja �enske mre�e, zdravstvene ustanove u Hrvatskoj na pitanje o poba�aju pri�aju o grijehu i zlo�inu, zahtijevaju razgovor sa socijalnom radnicom i - slobodno formiraju cijenu

Rezultat istra�ivanja | xls
Reakcija ministra zdravstva u Jutarnjem listu 2.4.2005. | Vjesnik 12.4.2005.
Od 33 licencirane ustanove za obavljanje legalno induciranog poba�aja u RH u sustavu javnog zdravstva 12 njih ili 36 % ne obavlja poba�aj.
Cijena poba�aja varira od ustanove do ustanove od 600 do 2400 kn. Mada je u cijenu ura�unata jednodnevna hospitalizacija, od �ene se o�ekuje da 2-3 sata nakon zahvata napusti zdravstvenu ustanovu.
Neke ustanove �ak putem telefona daju cijenu za neprijavljeni poba�aj koji napla�uje lije�nik (Zabok). Neke daju informaciju o sumnjivoj razlici cijene poba�aja obavljenog ambulantno ili u bolnici (Split). Na 4 mjesta na kojima se ne obavlja poba�aj je pala izjava tipa "obratite se doktoru da vam ka�e koga trebate", �to nalikuje na putokaz �eni kako da si pomogne VAN zdravstvenog sustava.
Neke zdravstvene ustanove prije toga samo malo �ikanitaju �enu porukama o grijehu i zlo�inu, a neke joj bitno ote�avaju stvar, zahtijevaju�i od �ene prethodni razgovor sa socijalnom radnicom (Zadar) uz obrazlo�enje da je to �pravilo dr�ave Hrvatske� (�to NIJE) ili odlazak u savjetovali�te (�ibenik).
Poba�aj je jedna od rijetkih zdravstvenih usluga kojoj se cijena slobodno formira. Cijena varira od 600 kn (Vara�din) do 2400 (Zabok).
Pored zarada na samim zahvatima, ustanove ili lije�nici u njima dodatno zara�uju napla�uju�i ginekolo�ki pregled i /ili ultrazvuk, ne priznaju�i takve nalaze od drugih ginekolo�kih ordinacija.
Za usluge koje se pru�aju osobama koje nemaju status osiguranika postoje propisane cijene koje �e platiti bez obzira na to u kojoj zdravstvenoj ustanovi tu uslugu zatra�e. Primjerice, va�enje krajnika ko�ta 162 kn, va�enje slijepog crijeva 382 kn, a operacija kile 952 kn. Uz sve ove usluge osiguran je prijevoz ku�i u pola cijene do udaljenosti do 300 km.
Prema koli�ini stru�noga osoblja i vremena, medikamenata i opreme, poba�aj je u razini va�enja krajnika. Razlika u cijeni vjerojatno otpada na etiketu - na grijeh i zlo�in, ili jednostavno na �injenicu da je �enu u nevolji lako materijalno ucjenjivati i eksploatirati. Kada to radi sustav javnoga zdravstva pod nadzorom dr�ave, tada se radi o sustavnom kr�enju �enskih ljudskih prava.

Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlu�ivanje o ra�anju djece je nedvosmislen i u �lanku 17. jasno ka�e da se poba�aj obavlja u zdravstvenim ustanovama koje ovlasti ministarstvo.

�enska mre�a Hrvatske tra�i od Ministarstva zdravstva istragu o kr�enjima zakona i dosljedno po�tivanje �enskih reproduktivnih prava te primjenu zakona.

"Seksualna edukacija u �kolama, ne samo na porno stranicama!"
Podlo�ka za mi�a koja je naljutila Ljilju Voki�Htiju�i skrenuti pa�nju na krajnje korisnike odluke o uvo�enju seksualne edukacije u �kole te na �injenicu da se oni o spolnosti ve� educiraju iz drugih izvora, prete�no masovne kulture, u i ispred �kola dijelimo podlo�ke za ra�unalne mi�eve sa porukom da seksualnu edukaciju treba provoditi u �kolama. Kako smo pro�le 23. o�ujka u VII. zagreba�koj gimnaziji mo�ete vidjeti na stranici s izrescima iz medija, a evo �to smo tim povodom poru�ile ministru Primorcu:

Tra�imo da se ravnateljica Voki� za nasilni�ko pona�anje i la�ne izjave ispri�a djeci, aktivistima i novinarima te povrat imovine ... Tako�er preporu�amo MZO� da u interesu djece i ugleda �kole preispita kapacitete ravnateljice Voki� za obavljanje ove odgovorne du�nosti...

Word doc | htm

Akcija za reproduktivna prava �ena
Moja maternica, moji jajnici ...
Glas Istre:
Jajnici & tajnici
Sajam umre�avanja referentnih grupa u Tuzli
17. i 18.03.2005 predstavnica �enske mre�e sadika Zvirki� je bila na Sajmu umre�avanja referentnih grupa u Tuzli i tamo predstavila aktivnosti i kampanje �enske Mre�e Hrvatske.
Bosanske su grupe razgrabile sve materijale �enskih grupa iz Hrvatske i izrazile �elju za budu�om suradnjom i razmjenom iskustava.
Zahtjev politi�kim strankama da prilikom sastavljanja kandidacijskih lista vode ra�una o ravnopravnoj zastupljenosti �ena i mu�karaca
Za ve�e u�e��e �ena na kandidacijskim listamaPoslale smo zahtjeve politi�kim strankama u kojemu ih pozivamo da prilikom sastavljanja kandidacijskih lista vode ra�una o ravnopravnoj zastupljenosti �ena i mu�karaca. Upozoravamo da u u vije�ima gradova i op�ina ima samo 6%, a u �upanijskim skup�tinama samo 13% �ena.

Podsje�amo da je ravnopravnost spolova ugra�ena u Ustav republike Hrvatske, a da je nemogu�e govoriti o ravnopravnosti u situaciji dramati�ne podzastupljenosti �ena na mjestima odlu�ivanja u lokalnoj zajednici.

Podsje�amo na �lanak 11. Zakona o izboru �lanova predstavni�kih tijela jedinica lokalne i podru�ne (regionalne) samouprave koji ka�e da je prilikom sastavljanja liste predlagatelj je du�an voditi ra�una o na�elu ravnopravnosti spolova. Podsje�amo i na �lanak 15. Zakona o ravnopravnosti spolova koji nala�e da politi�ke stranke koje su upisane u registar politi�kih stranaka usvajaju svake �etiri godine plan djelovanja o pitanju uravnote�ene zastupljenosti �ena i mu�karaca i, u skladu s njim, odre�uju metode za promicanje uravnote�enije zastupljenosti �ena u mu�karaca u tijelima stranke, na popisima kandidata za izbore u hrvatski Sabor i tijelima jedinica lokalne i podru�ne (regionalne) samouprave.

Tra�imo da kandidacijske liste budu sastavljene po uzoru na patentne zatvara�e koje strankama dostavljamo u prilogu: jedno mjesto na listi mu�karcu, jedno mjesto �eni.
Od stranaka kojima dajemo svoje glasove na izborima o�ekujemo da po�tuju zakone i da se djelatno zauzmu za ravnopravnost spolova. �ena je vi�e od 51% i ne�emo dopustiti da budemo marginalizirana manjina!

Dan �ena 2005.
Prosvjed �enske mre�e 8.3.2005.Women's Day, March 8, 2005.
Dan �ena obilje�ile smo dodjelom Nagrade Maja Miles za rodno osvje�teno novinarstvo za 2004. godinu i prosvjedom �enske mre�e Hrvatske (foto album).
U povodu Me�unarodnog dana �ena �enska mre�a Hrvatske propituje stanje �enskih prava i poru�uje zakonodavnoj i izvr�noj vlasti ...
49. zasjedanje Komisije o statusu �ena UN

Predstavnice �enske mre�e Ivana Rada�i� i Bojana Genov prisustvovale su 49 . zasjedanju Komisije o statusu �ena UN (Commission on the Status of Women) u New York koja se odr�avala od 28. velja�e do 11. o�ujka. Uz rad delegacija dr�ava u zgradi UN odvijajle su se brojna okupljanja �enskih nevladinih organizacija iz cijelog svijeta. koje poku�avaju utjecati na politi�ke odluke dr�ava.

9. velja�e 2005. - Otvoreno pismo �enske mre�e, Iskoraka i Kontre Ministarstvu znanosti, obrazovanja i �porta u vezi spolne edukacije u �kolama
Obra�amo vam se sa zahtjevom da hitno ocijenite program spolne edukacije �Ljudska seksualnost i kvaliteta �ivljenja� te da ono isto tijelo koje je poslalo program na doradu razmotri dora�en program i izda suglasnost za uvo�enje programa u obrazovni sustav.... cijelo pismo >
31. sije�nja 2005. odr�ana je konferencija za novinare u povodu podno�enja izvje��a �enskih nevladinih organizacija o stanju �enskih ljudskih prava u RH Odboru za eliminaciju diskriminacije �ena UN.

17.1. predstavnica �enske mre�e Hrvatske �eljka Jelavi� iz Centra za �enske studije i Martina Beli� iz organizacije B.a.B.e. podnijele su izvje�taj o stanju �enskih ljudskih prava u RH Odboru za eliminaciju diskriminacije �ena UN. 18.1. izvje�taj je podnijela Vlada RH prema smjernicama CEDAW-a, Konvencije za eliminaciju svih oblika diskriminacije nad �enama.

Slobodna Dalmacija 1.2.2005.
Ve�ernji list 1.2.2005.
Ve�ernji list 1.2.2005.
Konferencija za novinare o na�inu sazivanja, nejasnim ciljevima i rokovima te sastavu Povjerenstva za prosudbu svih programa o spolnom odgoju koji se provode u osnovnim i srednjim �kolama 26.1.2005.

27.1.2005. Sanja Juras (Kontra), Kristijan Grdan (Iskorak) i koordinatorica mre�e Bojana Genov su sa Pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova odr�ali konferenciju za novinare na kojoj su se usprotivili na�inu sazivanja, nejasnim ciljevima i rokovima te sastavu osnovanog Povjerenstva za prosudbu svih programa o spolnom odgoju koji se provode u osnovnim i srednjim �kolama . Naro�ito je negodovanje izra�eno �to je za predsjednika Povjerenstva izabran dr. Vladimir Gruden, psihijatar od kojega se zbog izno�enja homofobi�nih stavova ogradila njegova strukovna organizacija.

Zatra�eno je hitno suspendiranje Teen Star programa iz �kola zbog neznanstvenog i ideologiziranog pristupa spolnoj edukaciji, zbog homofobi�nih stavova te zbog stavova koji ne promi�u ravnopravnost spolova.

Tom je prilikom pravobraniteljica iznijela da Ministarstvo znanosti, obrazovanja i �porta, sude�i po dokumentaciji koju su joj dostavili, ne raspola�e cjelokupnim programom Teen Star. U slu�aju da se program provodi bez mogu�nosti uvida i nadzora nadle�nog ministarstva, te isklju�ivo na preporuku HBK, �enska mre�a Hrvatske odlu�no tra�i odgovornost ministra.

Pismo ministru zdravstva dr. Andriji Hebrangu 20.1.2005.

20.1.2005. otvorenim pismom smo zatra�ile od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi da ukloni svu ideolo�ku i vjersku promid�bu iz zdravstvenih ustanova u sustavu javnog zdravstva, kako bi �enama bilo omogu�eno u�ivanje reproduktivnih prava bez �ikaniranja i moraliziranja. Tako�er smo izrazile zabrinutost zbog porasta poba�aja u adolescentskoj populaciji i zatra�ile da se ministarstvo zauzme za uvo�enje spolnog odgoja u �kole.

Luka� Koritnik: Ugro�ena su �enska reproduktivna prava Slobodna Dalmacija 29.1.2005.

�ENSKA MRE�A TRA�I OD MINISTARSTVA ZDRAVSTVA PROMPTNU AKCIJU: U ginekolo�kim ambulantama i pjesmama protiv abortusa Novi list 25.1.2005.

�enska mre�a pisala ministru Hebrangu Slobodna Dalmacija 25.1.2005.

�enska mre�a Hrvatske protestira zbog �ikaniranja �ena koje tra�e abortus: Uklonite pro life promid�bu iz zdravstvenih ustanova Vjesnik 25.1.2005.

Zasjedanje komisije o statusu �ena Ujedinjenih nacija u New Yorku od 10. do 28.1.2005.
�elka Jelavi�, Martina Beli�, Keri McKormick, Brigita Bajri� Predstavnica �enske mre�e Hrvatske iz Centra za �enske studije �eljka Jelavi� sudjelujovala je zajedno sa predstavnicom grupe B.a.B.e. Martinom Beli� na 32. zasjedanju komisije o statusu �ena Ujedinjenih nacija koja se odr�avala u New Yorku od 10. do 28.1.2005.
B.a.B.e. su na temelju izvje�taja �lanica �enske mre�e Hrvatske za �enske nevladine organizacije sastavile Izvje�taj u sjeni (Shadow Report) kojim se komentira slu�beni Vladin izvje�taj. Nakon �to predstavnici/e Vlade RH iznesu svoj izvje�taj, predstavnice nevladinih organizacija brane Izvje�taj u sjeni po poglavljima nasilje Keri McKormick, �eljka Jelavi�, Dubravka �imonovi�, Martina Beli�nad �enama, �ene i zdravlje, �ene i oru�ani sukobi, �ene na tr�i�tu rada, �ensko poduzetni�tvo, �ene i obrazovanje, �ene na pozicijama mo�i i odlu�ivanja, �ene i mediji.

Tekst izvje�taja (engleski)

Izvje�taj o procesu - kako smo prezentirale shadow report, kako smo lobirale i �to je Vladina delegacija u�inila
Word doc

Preporuke Odbora UN za uklanjanje svih oblika diskriminacije �ena Vladi RH (hrvatski)
   

Preporuke Odbora UN za uklanjanje svih oblika diskriminacije �ena Vladi RH (engleski)

Preporuke Republici Hrvatskoj UN Odbora za uklanjanje diskriminacije �ena sa trideset drugog zasjedanja od 10-28 sije�nja 2005, kada je Odbor na svojoj 673. i 674. sjednici 18. sije�nja 2005. razmotrio drugo i tre�e periodi�no izvje��e Hrvatske (CEDAW/C/CRO/2-3). Hrvatski tekst >>

NGO izvjestaj o statusu Romkinja koji je CEDAW Odboru UN podnio EUROPEAN ROMA RIGHTS CENTER iz Budimpe�te (engleski)

Hina 20.2.2005.
Koliko su Hrvatice ravnopravne?
UN-ov Centar za informiranje objavio je da jo� osam dr�ava, me�u kojima je i Hrvatska ima seksisti�ke zakone, koji de facto omogu�avaju diskriminaciju �ena

Pismo �enske mre�e du�nosnicima

Vo�ene saznanjem da je za promjenu odnosa me�u spolovima potrebno nastojanje kako �ena tako i mu�karaca, te javnim izjavama predsjednika i premijera u kojima se predstavljaju kao uvjereni zagovornici ostvarenja na�ela ravnopravnosti spolova, uputile smo pismo istaknutim du�nosnicima: predsjedniku Mesi�u, premijeru Sanaderu, �lanovima Vlade, zastupnicima u Saboru.
Pozvale smo ih na javni anga�man za promjenu tih odnosa. Pozvale smo ih da svojim prisustvom dodaju va�nost obilje�avanju 25. godi�njici dono�enja
Konvencije za uklanjanje svoh oblika diskriminacije �ena.
Do danas nam odgovor daje samo njihova rje�ita �utnja... Tekst pisma

... s jednim izuzetkom ... saborski zastupnik Nikola Mak
Ured: B. Viduli� 28, 51550 Mali Lo�inj
Telefon: 051 233 650 Fax: 051 233 567
e mail: koordinatorica@zenska-mreza.hr
Kontakt osoba: Bojana Genov, koordinatorica
Telefon 098 215 858


 
O nama

Civilno dru�tvo
� Civilno dru�tvo.hr, portal �iju je izradu potakla Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga dru�tva
Obnovljeno
21. o�ujka 2006.

Webmajstorica
Bojana Genov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 �enska mre�a Hrvatske okuplja organizacije, grupe i inicijative koje su prepoznale da su �ene diskriminirane te ekonomski, politi�ki i statusno marginalizirane. Vo�ena feministi�kim principima �enska mre�a Hrvatske ne miri se s patrijarhalnim sustavom i suprotstavlja se svim oblicima diskriminacije po spolu.
 Women's Network Croatia unites organizations, groups and initiatives that recognized discrimination against women who are often economically and politically marginalized; it opposes all sorts of gender discrimination.
Korisni linkovi

Report 2005
Report 2005
   
�enska mre�a Hrvatske - Women's Network Croatia 2006.
 
vrh