�enska mre�a Hrvatske

Istra�ivanje �enske mre�e Hrvatske
o dostupnosti poba�aja u RH
 
Ustanova
Telefon
CIJENA ZAHVATA
(u drugom redu iznos sa op�om anestezijom)
CIJENA PREGLEDA
  
1
KB Sestre milosrdnice
01 3787111
1.100,00
104,00
 
2
OB Sveti duh
01 3712111 01 3712195
1.000,00
100,00
100 kn ultrazvuk
3
KB Merkur
01 2431390
1.100,00
100,00
 
 
 
 
1.600,00
 
 
4
KBC Petrova
01 4604646
 
   
NE RADE
5
OB Zabok
049 221232
2.400,00
 
"ako ne treba ra�un 1.200,00"
6
OB Sisak
044 553100
800,00
 
 
7
OB Karlovac
047 608100
800,00
 
 
8
OB Ogulin
047 819700
1.100,00
 
 
9
OB Vara�din
042 393115
600,00
 
100 kn ultrazvuk
10
OB Koprivnica
048 251775
800,00
 
 
11
OB Bjelovar
043 279222
800,00
 
 
12
KBC Rijeka
051 658111
1.600,00
 
nalaz, krvna slika i krvna grupa
13
OB Gospi�
053 572433
1.336,00
 
"mogu�e prespavati ako se ne osje�a dobro, ako je ra�ala ku�i"
14
OB Virovitica
033 725444
1.000,00
 
nalaz, krvna grupa
15
OB Po�ega
034 254555
 
 
NE RADI SE "idite svome doktoru neka vam ka�e koga trebate"
16
O�B Pakrac
034 411436
 
 
"NE RADE SE LEGALNO"
17
OB Slavonski Brod
035 447122
 
 
ONI NE RADE, "javiti se ginekologu"
18
OB Nova Gradi�ka
035 365013
 
 
NE RADI SE
19
OB Zadar
023 315677
1.300,00
 
razgovor sa socijalnom radnicom "to je pravilo dr�ave Hrvatske"
 
 
 
1.600,00
 
 
20
OB Knin
022 663732
 
 
NE RADIMO, "javite se u �ibenik"
21
KB Osijek
031 511511
1.100,00
 
+ obavezan bolni�ki ultrazvuk i PREGLED
22
O�B Na�ice
031 613620
 
 
"NE RADIMO, godinama ne, ovdje ne!"
23
OB �ibenik
022 246246
1.100,00
 
uputnica, zahtjev, SAVJETOVALI�TE
 
  
  
1.400,00
 
  
24
OB Vukovar
032 452111
900,00
127,00
  
25
OB Vinkovci
032 349349
 
 
NE RADI SE
26
KB Split
021 556 360
1.700,00 u bolnici, 620,00 ambulantno ??
 
 
27
OB Pula
052 376500
1.500,00
 
obavezan prvo pregled
28
OB Dubrovnik
020 431777
800,00
 
obavezan pregled, NE ZNA mo�e li se preno�iti
29
ZB �akovec
040 311011
1.200,00
 
obavezan prvo pregled
30
DZ Sinj
021 821700
 
 
NE RADE, "ako do toga do�e �alju u Split"
31
DZ Supetar
021 640000
 
 
 
32
DZ Makarska
021 612033 021 611400
 
 
Premda "ne rade poba�aje" sestra upu�uje na razgovor dr. Vitkovi�u
33
DZ Metkovi�
020 681644
 
 
NE RADI SE
 
 
 
12 ustanova ili 36 % ne rade poba�aj
 
 

NIGDJE se ne mo�e ostati du�e od 2-3 sata nakon zahvata, mada je ura�unato u cijenu

Istra�ivanje su provele telefonom Bojana Genov i Ljiljana �ivkovi�
19. o�ujka 2005.

Predstavljale su se kao �ene trudne osam tjedana pitaju�i za cijenu, ostale uvjete
i mogu�nost da u ustanovi ostanu du�e od 2 - 3 sata nakon zahvata