�enska mre�a Hrvatske

Pismo �enske mre�e Hrvatske
ministru zdravstva dr. Andriji Hebrangu 21.1.2005.

Po�tovani gospodine ministre!

�enska mre�a Hrvatske, savez 45 organizacija za promociju i za�titu �enskih ljudskih prava, tra�i od Vas da u sustavu javnog zdravstva u RH za�titite �ene od �ikanoznog postupka, moraliziranja te iznu�ivanja prilikom ostvarenja prava na zdravstvenu uslugu legalno induciranog poba�aja.
Tako�er tra�imo da se kao lije�nik i ministar zdravstva u Vladi RH zauzmete za uvo�enje stru�nog spolnog odgoja u obrazovni sustav.

Ukazujemo Vam na �injenicu da su u gotovo svim ginekolo�kim ordinacijama u sustavu javnog zdravstva izlo�ene poruke u �irokom rasponu od promid�benih materijala razli�itih pro life udruga do pjesni�kih ostvarenja glavnih sestara i primalja na prijamnim pultovima, koje �enu zbog poba�aju pozivaju na odgovornost zbog ubojstva.
Istovremeno, u istim tim ordinacijama nedostaje informacija o kontracepciji (kao i o menopauzi, nadomjesnoj hormonalnoj terapiji, spolno prenosivim bolestima, itd.). Istih informacija nedostaje i u sustavu obrazovanja, pa �ak i onih pravovremenih o gra�i i funkciji spolnih organa (�etvrti razred, a ne sedmi!).

Posljedica je veliki broj ilegalno obavljenih, odnosno neprijavljenih poba�aja, koji �enama ugro�avaju zdravlje i fertilitet te ih izla�u besprimjernom poni�enju i enormnim tro�kovima.
Vjerujemo da �e Vam izjave Va�ih kolega Marije D�epine (studentska ambulanta Zavoda za javno zdravstvo u Zagrebu) i prof. dr. Ante Dra�an�i�a u Novom listu od 20. sije�nja biti povod za istragu i djelovanje.
Ukazujemo na Izvje��e o prekidima trudno�e u zdravstvenim ustanovama Hrvatske tijekom 2003. Zavoda za javno zdravstvo, u kojemu stoji da bolnice ne dostavljaju izvje��a o poba�ajima na propisanom obrascu.

Tako�er ukazujemo na stalni rast stope poba�aja kod adolescentica, koja je u ukupnom broju poba�aja 1990. godine �inila 3,8%, a 2003. godine 8,3% (tablica 2. Izvje��a).
Smatramo posebno zabrinjavaju�im usporedbu podataka o prekidima trudno�e prema prebivali�tu �ena (tablica 5.) i zdravstvenim ustanovama (tablica 6.). Usporedbom tih podataka vidljivo je da �ene ne biraju najbli�u zdravstvenu ustanovu, ve� da se izla�u dodatnim tro�kovima i naporima putovanja kako bi izbjegle sramo�enje i �ikaniranje u sredini u kojoj �e biti prepoznate. Tako je u 2003. godini primjerice KBC Rijeka obavio inducirane poba�aje za 79 �ena van Primorsko-goranske �upanije, a OB Pula 44 poba�aja za �ene van Istarske �upanije (usporedba broja spontanih i ostalih poba�aja prema prebivali�tu i zdravstvenim ustanovama pokazuje znatno ve�u uskla�enost).

Smatramo da ovi podaci jasno ukazuju na pojavu neprofesionalnog, ideologiziranog i moralizatorskog pona�anja zdrvestvenog osoblja, koje izravno ili neizravno, trija�om promid�benih poruka, poru�uju �enama da su po zdravstvenu uslugu do�le na krivo mjesto. Stoga tra�imo od Vas da nalo�ite uklanjanje ideolo�kih i vjerskih poruka iz zdravstvenih ustanova, da ispitate uzroke porasta broja poba�aja koji se u podacima Zavoda za javno zdravstvo nalaze u kategoriji ostali prekidi trudno�e (8,6% 1990. godine, 28,2% 2003. godine), te da ispitate u kojim se to zdravstvenim ustanovama obavlja i napla�uje prekid trudno�e koji nije evidentiran.

Izuzetno smo zabrinute podatkom da 600.000 �ena nije izabralo ginekologa, dakle da nema pravo na besplatnu zdravstvenu za�titu. Smatramo da je ova �injenica posljedica zdravstvene neprosvije�enosti �ena, uzrokovane nedostatnim obrazovanjem i preventivom, te dubokog nepovjerenja �ena u zdravstveni sustav, koji ih vrije�a i �ikanira.

Podsje�amo vas na Zaklju�ne preporuke Odbora UN za uklanjanje diskriminacije �ena: Hrvatska 14/05/1998:

�108. Odbor je izrazio zabrinutost zbog postojanja dokaza o tome da organizacije u vezi s Crkvom negativno utje�u na Vladinu politiku o �enama, te tako stvaraju zapreke punoj provedbi Konvencije;
109. Na podru�ju zdravstva, Odbor je bio osobito zabrinut zbog toga �to su slu�be za skrb o �eninu reprodukcijskom zdravlju prve koje �e biti pogo�ene zbog Vladinih financijskih ograni�enja. On je, tako�er, bio zabrinut zbog pokazatelja o odbijanju poba�aja u nekim bolnicama, �to se temelji na prigovoru savjesti lije�nika. Odbor to smatra kr�enjem �eninih reprodukcijskih prava. �
O�ekujemo Va�e javno o�itovanje.
Bojana Genov
koordinatorica