�enska mre�a Hrvatske

Pismo �enske mre�e Hrvatske
ministru znanosti, obrazovanja i �porta
Draganu Primorcu

Ministarstvo znanosti,
obrazovanja i �porta
Dragan Primorac, ministar

Po�tovani gospodine ministre,

Nekoliko aktivistkinja �enske mre�e Hrvatske i pravni tim Kontre i Iskoraka je u srijedu 23. o�ujka ispred II. i VII. gimnazije u Zagrebu dijelio podlo�ke za mi�eve s porukom �SEKSUALNA EDUKACIJA U �KOLAMA, NE SAMO NA PORNO STRANICAMA�, htiju�i skrenuti pa�nju na krajnje korisnike odluke o uvo�enju seksualne edukacije u �kole te na �injenicu da se oni o spolnosti ve� educiraju iz drugih izvora, prete�no masovne kulture.
Tom je prilikom koordinatorica �MH u�la u �kolu i nakon �to je na prijavnici dala na uvid osobne dokumente oti�la u ured ravnateljice Voki� sa upitom bi li podlo�ke za mi�eve mogli dati djeci u �koli. Budu�i da je ravnateljica na sam spomen udruge, niti ne pogledav�i materijale odbila, te iskoristila (istina na krajnje neljubazan i nelogi�an na�in) svoje pravo na osobnu prosudbu korisnosti za u�enike, potpisana koordinatorica �MH je mirno napustila prostor �kole.
Aktivistice i aktivisti su re�ene materijale dijelili na plo�niku ispred �kolske zgrade svim prolaznicima, uklju�uju�i i u�enike i u�enice VII gimnazije.
Ravnateljica Voki� je vidno uzrujana iza�la van �kole, gdje se je pona�ala na krajnje neprimjeren na�in, vikala na aktivistice poku�avaju�i pro�iriti svoju ingerenciju i na prostor plo�nika ispred �kole, te napokon i na novinare koji su poku�ali dobiti od nje izjavu. Sve materijale koje su djeca uzela oduzela im je prilikom ulaska u �kolu, a potrudila se za�tititi djecu od sadr�aja koje smatra opasnim i subverzivnim i pozivanjem policije te oda�iljanjem posve neistinitog priop�enja novinarima. Za vrijeme trajanje incidenta djeca su u �koli ( bio je veliki odmor) urlikala, mahala sa prozora u�ionica i nasla�ivala se samoponi�enjem i nekontroliranim istupom ravnateljice.
Obra�amo vam se jer je tom je prilikom ravnateljica Voki� izrekla nekoliko krajnje zabrinjavaju�ih stavova, koji upu�uju na to da nije dobro shvatila i da nije sposobna raditi na ostvarenju odgojnih ciljeva �kole koje je istaklo MZO�:
� oduzimanjem podlo�ki za mi�eve od djece koja su ih unijela me�u svojim osobnim stvarima u �kolu napala je na dostojanstvo u�enika i na njihovu imovinu, te je time veoma izravno poru�ila u�enicima da ih ne po�tuje, da nema povjerenja u njihovu prosudbu te da oni na tu prosudbu niti nemaju pravo;
� izri�u�i stav da djeca mogu dobiti poruke samo preko roditelja odrekla je odgojno pravo i obvezu �kole;
� galamom na aktiviste i novinare dala je zoran primjer neviliziranog i nasilni�kog pona�anja, te opasan model za rje�avanje ne�eljenih situacija.
Smatramo da su pona�anjem ravnateljice Voki� dovedeni u pitanje odgojni ciljevi �kole (razvijanje samopo�tovanja i po�tovanja drugih (empatija, simpatija, pomaganje, prijateljstvo, suradnja, altruizam, po�tenje, plemenitost).... poticanje �u�enja, znati�elje i zadivljenosti za prirodu i svijet....razvijanje sposobnosti prosu�ivanja, razmi�ljanja, promatranja i samostalnog djelovanja (osobito sposobnosti kriti�ke prosudbe razli�itih ponuda suvremenog svijeta).....razvijanje osje�aja za osobnu odgovornost .......razvijanje sposobnosti samoodgoja......razvijanje sposobnosti za dru�tveni anga�man, tj. za aktivno i odgovorno sudjelovanje u �ivotu dru�tva), da je bitno naru�en ugled �kole te da su o�te�ena djeca koja su gospo�u Voki� imala prilike vidjeti, �uti, konzumirati njezine poruke i ostati bez podlo�ki za mi�eve.
Stoga tra�imo od ravnateljice Voki� da se za nasilni�ko pona�anje i la�ne izjave ispri�a djeci, aktivistima i novinarima te povrat imovine (podlo�ki za mi�eve koji su postali njihovim vlasni�tvom onim trenutkom kada su ih dobrovoljno preuzeli od aktivistkinja). Tako�er preporu�amo MZO� da u interesu djece i ugleda �kole preispita kapacitete ravnateljice Voki� za obavljanje ove odgovorne du�nosti.

U prilogu: podlo�ke za mi�eve

U Zagrebu, 23. o�ujka 2005.

Bojana Genov
koordinatorica