�enska mre�a Hrvatske    

Aktivnosti
Women's Network Croatia
2004.
gender
Informacije
Sadr�aj
 

Obilje�ena 25. godi�njica dono�enja UN Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije �ena - CEDAW 15.12.2004.
Koordinacija za ostvarivanje ustavnog na�ela ravnopravnosti spolova koju �ine Predstojnica Ureda za ravnopravnost spolova Helena �timac Radin, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Gordana Luka� Koritnik, predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova sabora RH Gordana Sobol, �lanica UN Odbora za uklanjanje diskriminacije �ena Dubravka �imonovi� i koordinatorica �enske mre�e Hrvatske Bojana Genov sve�anim je skupom 15. prosinca u Zagrebu u hotelu Dubrovnik obilje�ila 25. godi�njicu dono�enja UN Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije �ena.
Tom je prigodom skupu od dvjestotinjak gostiju predstavljena knjiga Kratki vodi� kroz Konvenciju (CEDAW), koja sadr�i tekst Konvencije, komentare, preporuke Odbora UN, te tekstove o zna�aju Konvencije za rad institucija za za�titu �enskih ljudskih prava i nevladinih organizacija.
Prema rije�ima urednice Dubravke �imonovi� �Konvencija je instrument u borbi protiv diskriminacije na osnovi spola koji je toliko mo�an, koliko ga �ene poznaju i koliko se uspje�no njime slu�e�. Namjera ovog vodi�a je omogu�avanje bolje primjene Konvencije �enama, ali i institucijama, sudovima i pravnicima.
Bojana Genov, koordinatorica ZMH, istaknula je dvije znakovite zanimljivosti u vezi sa Konvencijom: Konvencija nikada nije slu�beno prevedena niti objavljena u RH, mada je Hrvatska potpisnica Konvencije od svoga osamostaljenja i usprkos preporuci da dr�ave �lanice Konvencije objave i populariziraju tekst Konvencije; obilje�avanju obljetnice Konvencije nije prisustvovao nitko iz Ureda Predsjednika, Vlade RH, ve�ina zastupnika i zastupnica Hrvatskog sabora, kao i ve�ina medija.
Ove pojave svjedo�e o ambivalentnom stavu hrvatske politike i hrvatske javnosti prema �enskim ljudskim pravima � podupiranje na deklarativnoj razini i ignoriranja na svakoj drugoj.

U sklopu kampanje za postizanje paritetne demokracije organizirale smo 29.11. u Novinarskom domu u Zagrebu okrugli stol o inicijativi za uvo�enje zakonskog normiranja broja �ena na kandidacijskim listama.

Budu�i da ba� ona donose odluke o promjeni zakona, pozvale smo vodstva parlamentarnih stranaka, te uz njih pravne stru�njake i politologe. Od trinaest parlamentarnih stranaka pozivu su se odazvala vodstva IDS (potpredsjednica) i LS (glavni tajnik), HNS, HSS i DC poslali su voditeljice �enskih inicijativa, dok je SDP delegirao Gordanu Sobol.

Sude�i po tome da vladaju�a stranka i �efovi vode�ih stranaka nisu osjetili va�nost teme, broj �ena u gradskim, op�inskim i �upanijskim vije�ima i skup�tinama i dalje �e ovisiti o senzibilitetu lokalnih podru�nica stranaka, koji je dosad rezultirao s 7% �ena u gradskim i op�inskim vije�ima, te 13% u �upanijskim skup�tinama. transkript izlaganja

16 dana aktivizma 25.11.-10.12.2004.

�enska mre�a Hrvatske provela je 16 dana aktivizma uglavnom na ulicama i trgovima. Aktivistkinje 45 �enskih udruga su dijelile letak Kako bi izgledao �ivot bez nasilja u kojemu su �ene kratkim re�enicama pokazale da je nasilje sastavni dio �enskih �ivota, ali da im nije oduzelo sposobnost za smijeh, radost i odmak od svojih neda�a.
�Remen dr�i hla�e, a ne red u ku�i�.
�Nao�ale bi bile samo modni dodatak�.
�Ne bi mi trebala �minka na o�ima�.
Letak su zamislile, pripremile, tiskale i distribuirale �lanice �enske sobe iz Zagreba.
14.000 letaka podijeljeno je u Pore�u, Puli, Buju, Umagu, Rijeci, Malom Lo�inju, Splitu, Dubrovniku, Zagrebu, Karlovcu, Donjem Lapcu, Pakracu, Daruvaru, Osijeku, Vukovaru, Vinkovcima, Bilju...........
U Puli je odr�ana promocija knjige Cyntie Cocburn i izlo�ba fotografija.

U Puli, Pore�u i Rijeci su Cesi imale akcije u �kolama pritiv nasilja u maloljetni�kim vezama.
Lezbijska udruga LORI u Rijeci prikazala je crtani film NASILJE JE ZLO�IN � REAGIRAJMO.
Na Dan ljudskih prava HOMO Pula je otvorio izlo�bu politi�ke karikature, a Centar za gra�anske inicijative u Pore�u u Atelieru "I" je organizirao proslavu Dana ljudskih prava.
�enska grupa Brod je imala zapa�enu uli�nu akciju i radio emisiju u kojoj su izjave o nasilju uz njih dale i �enska soba i potpredsjednica Vlade Jadranka Kosor.
�enska grupa Karlovac "Korak" obiljezila je Me�unarodni dan borbe protiv nasilja nad zenama projekcijom filma "Ljilja 4-ever" i diskusijom na temu prostitucije i trgovanja �enama i djecom. Doga�aju su bili prisutni predstavnici policijske uprave, �upanijskog i op�inskog dr�avnog odvjetni�tva, Centra za socijalnu skrb, lije�nici, pedagozi iz srednjih skola i u�enici. Zensku grupu Karlovac "Korak" posjetio je predsjednik RH Stjepan Mesic. U Koraku ka�u da je predsjednik pokazao dobro poznavanje problematike, usprotivio se legalizaciji prostitucije i naglasio va�nost djelovanja �enskih udruga.
U Zagrebu je odr�an okrugli stol na kojem je predstavljen i TV spot protiv nasilja nad zenama 'Svaka �etvrta �ena padne niz stepenice' koji je izradio Autonomni �enski centar iz Beograda, a Autonomna �enska ku�a Zagreb preradila tekst i glasovnu poruku. Na okruglom stolu su govorile Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Gordana Luka� Koritnik, predstojnica Ureda za ravnopravnost spolova Helena �timac Radin, potpredsjednica Vlade RH Jadranka Kosor, te brojne aktivistkinje.
Spot Centra za �ene i Autonomne �enske ku�e Zagreb 'Svaka �etvrta �ena padne niz stepenice' emitiran je na HTV-u I i II, RTL-u i TV Nova od 24.11.04. do 10.12.04., te na Z1 25.11.04., vi�e puta dnevno besplatno u slobodnim terminima, te u sklopu informativnih programa i razli�itih emisija.
RTL je tako�er emitirao dva TV spota nastala u okviru kampanje STOP nasilju nad �enama 1997. i 1998. godine.
Centar za �ene i Autonomna �enska ku�a Zagreb odr�ali su tribinu u Kulturno-informativnom centru u suradnji s Uredom za ravnopravnost spolova Vlade RH.
Autonomna zenska kuca Zagreb prevela je i izdala � Put iz nasilja: Priru�nik za otvaranje i vo�enje sklonista za �ene� u izdanju WAVE-a (Women against Violence Europe). Priru�nik je izuzetno zna�ajan za promociju i osvje��ivanje principa rada i standarda feministi�kih skloni�ta za �ene �rtve nasilja u postoje�im uvjetima nastanka razli�itih vrsta domova, skloni�ta, prihvatili�ta i sl. koje osnivaju dr�ava, politi�ke stranke i crkva, a koji rade na potpuno razli�itim principima rada koji su �esto protiv interesa �ena.
Predstavljeno je drugo pro�ireno izdanje bro�ure Prostitucija i trgovanje �enama koju je priredio Centar za �ene �rtve rata - ROSA.
Na okruglom stolu u Skup�tini Grada Zagreba u povodu obilje�avanje 25.11. predstavljeni su rezultati kampanje �Stop nasilju iza zatvorenih vrata� koju je provodila Gradska koordinacija za ravnopravnost spolova u suradnji sa Policijskom upravom zagreba�kom. Predstavljene su i organizacije koje rade na suzbijanju nasilja protiv �ena, pri �emu je Autonomna �enska ku�a Zagreb predstavila rezultate istra�ivanja o rasprostranjenosti obiteljskog nasilja i mre�u PETRA protiv trgovanja �enama.
Internet portal HINET je objavio odgovore Autonomne �enske ku�e Zagreb na 20 pitanja o obiteljskom nasilju povodom Me�unarodnog dana protiv nasilja u obitelji (o statisti�kim podacima, rasprostranjenosti nasilja, predrasudama, za�to �ene ostaju u nasilnim vezama itd.).
Na cjelodnevnom obilje�avanju Dana ljudskih prava na Cvjetnom trgu u Zagrebu u organizaciji Ureda za ljudska prava Republike Hrvatske javno je predstavljena mre�a PETRA i prikupljani su potpisi podrske za zakonsko uvo�enje ka�njavanja korisnika seksualnih usluga.
U Pakracu u Gradskoj vije�nici je odrzana tribina pod naslovom: NERAVNOPRVAN POLOZAJ ZENA - EKONOMSKA I DRUSTVENA MARGINALIZACIJA, na kojoj su sudjelovale Predstojnica Vladinog ureda za ravnopravnost spolova te aktivistkinje CESI i Centra za �ene ROSA Zagreb. Prisustvovali su predstavnoci grada, �upanije, policije, obrazovnih institucija i Misije OSCE u RH.
U U�eni�kom domu Pakrac odr�ana je radionica na temu: TRGOVANJE LJUDIMA - NASA ZBILJA, a u sklopu radionice prikazan je edukativni film LJILJA FOREVER.
�enska udruga �Izvor� je u suradnji s Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Osje�ko-baranjske �upanije organizirala raspravu na temu �Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova u praksi� za predstavnice i predstavnike sudstva, odvjetni�tva, policije, centara za socijalnu skrb, zdravstva, medija, prihvatili�ta za �ene, povjerenstava i nevladinih organizacija te pojedinaca i pojedinki koji se u svom profesionalnom radu susre�u s problemom nasilja u obitelji.
Mediji su bili preplavljeni napisima o aktivnostima �enskih udruga i njihovim izjavama protiv nasilja nad �enama, a na radio stanicama su odr�ane brojne emisije i razgovori sa aktivistkinjama.
Ministarstvo obitelji, branitelja i me�ugeneracijske solidarnosti je na tribini u Europskom domu predstavilo Strategiju borbe protiv obiteljskog nasilja, u �ijem su dono�enju sudjelovale i �lanice Mre�e Neva Toelle i Sadika Zvirki�, a koju �lanice Mre�e ocjenjuju dobrim dokumentom. Sa strane Mre�e upu�ena je primjedba na ime dokumenta, koja je sadr�avala zahtjev da se u nazivu strategije imenuje nasilje nad �enama (umjesto obiteljskog nasilja). Ova primjedba nije uva�ena, pa su �ene kao naj�e��e izlo�ene nasilju ostale, u skladu s patrijarhalnom tradicijom, u paketu sa djecom i starcima.
16 dana aktivizma protiv nasilja nad �enama 2004. godine obilje�ili su aktivizam �ena iz svih �enskih nevladinih organizacija, ve� iznimno dobra educiranost i interes medija i sve ve�a prisutnost predstavnika i predstavnica institucija.
Center for Women's Global Leadership - izvje�taj (PDF)
http://www.cwgl.rutgers.edu/16days/kit04/cal.pdf
U organizaciji Ureda za ravnopravnost spolova i Centra za edukaciju i savjetovanje �ena (�enska mre�a Hrvatske) odr�ani su seminari PROVO�ENJE RODNO OSVIJE�TENE POLITIKE, prosinac 2004
U organizaciji Ureda za ravnopravnost spolova i Centra za edukaciju i savjetovanje �ena (�enska mre�a Hrvatske) odr�ani su seminari PROVO�ENJE RODNO OSVIJE�TENE POLITIKE u Sisku (10.-.12. rujna), Zadru (3.-5. studenog) i Osijeku (3.-.5. prosinca).
Na seminaru su sudjelovali �lanovi i �lanice novoosnovanih Povjerenstava za ravnopravnost spolova, koordinatori za ravnopravnost spolova ureda dr�avne uprave i �lanice nevladinih organizacija.
Sudionice i sudionici seminara dobili su uvid u rad i nadle�nosti institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova, osnovne pojmove rodno osvije�tene politike i dikriminatorne prakse na podru�ju jezika, rada i zapo�ljavanja, ekonomije i politi�ke participacije koju im je zada�a mijenjati.
Bojana Genov je predstavila inicijativu �enske mre�e Hrvatske o izmjeni Zakona o izboru �lanova predstavni�kih tijela podru�ne i lokalne samouprave, kojom na kandidacijskim listama niti jednog spola ne bi smjelo biti manje od 40%, a kandidati i kandidatkinje bi se navodili na listama naizmjeni�no, uz zakonsku obvezu po�tivanja redosljeda sa kandidicijskih lista pri formiranju predstavni�kih tijela.
Zaklju�ci seminara poduprli su ovu inicijativu �MH i sadr�avaju obvezu �upanijskih povjerenstava da na lokalnoj razini organiziraju mini kampanje za �to ve�e u�e��e �ena na mjestima odlu�ivanja.
Izvje�taj o provo�enju projekta
Sastanak u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i �porta 23.11.2004.
Predstavnice �enske mre�e Hrvatske �eljka Jelavi� (Centar za �enske studije), Sofija Petrovi� (Udru�enje za ljudska prava Baranja) i Bojana Genov (koordinatorica Mre�e) prisustvovale su sastanku u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i �porta na kojem su upozorile na diskriminacijsku praksu postoje�ih ud�benika u upotrebi jezika, predstavljanju rodnih uloga i nedostatku pune informacije o odnosima me�u spolovima uklju�uju�i spolni odgoj. Tako�er su izrazile nezadovoljstvo �injenicom da je izostala svaka suradnja Ministarstva sa nevladinim udrugama za za�titu �enskih ljudskih prava.
Tom su se prigodom osvrnule na ve� objavljeni dio predlo�enog Kataloga znanja, iznose�i svoje primjedbe i bojazni da �e novi �kolski programi i slijedom njih i ud�benici sadr�avati ve�inu rodnih stereotipa kao i dosad.
�enska mre�a Hrvatska analizira predlo�ene Kataloge znanja sa stanovi�ta rodne ravnopravnosti, te �e analizu dostaviti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i �porta kao doprinos javnoj raspravi o reformi obrazovnog sustava.

�enska mre�a Hrvatske poslala je Odboru za ravnopravnost spolova Sabora RH prijedlog izmjene Zakona o izboru �lanova predstavni�kih tijela jedinica lokalne i podru�ne (regionalne) samouprave.
Smatraju�i da bez paritetne zastupljenosti nema demokracije i da je podzastupljenost �ena u tijelima lokalne i regionalne samouprave dramati�na (7% �ena u vije�ima gradova i op�ina, 13% u �upanijskim skup�tinama) predla�emo izmjenu postoje�eg �lanka 11., koji ka�e da su predlagatelji lista du�ni voditi ra�una o ravnopravnosti spolova. �lanak 11. ne sadr�i sankciju za neprovo�enje zakona, pa se svi predlagatelji lista, kako stranke tako i nezavisne liste, nalaze u ulozi naka�njenih prekr�itelja zakona.
Predla�emo normiranje broja �ena na kandidacijskim listama tako da niti jednog spola ne bude manje od 40%, da se �ene i mu�karci navode naizmjeni�no, a da liste koje ne udovoljavaju ovom kriteriju ne budu prihva�ene od Izbornih povjerenstava u izbornu utakmicu.
Tekst prijedloga zakona

�enska mre�e Hrvatske uputila je pravobraniteljici za ravnopravnost spolova zahtjev da pokrene ispitivanje zakonitosti Nacionalne klasifikacije zanimanja, smatraju�i da je u klasifikaciju ugra�ena dru�tvena predrasuda prema �enama kao manje vrijednom spolu, �to se o�ituje selektivnom upotrebom imenica �enskog i mu�kog roda.
Sva su zanimanja u klasifikaciji navedena u mu�kom rodu, izuzev sljede�ih: primalja, tajnica, sekretarica, doma�ica zrakoplova, sobarica, stjuardesa, paziteljica djece, dadilja, hostesa, gatara, seljakinja, doma�ica seoskog turizma, vezilja, ku�na pomo�nica, �ista�ica, sprema�ica, pralja i gla�arica.
�enska mre�a Hrvatske smatra kako ovime hrvatsko dru�tvo oda�ilje poruku koja su zanimanja dru�tveno po�eljna za �ene; sa svojom osebujnom upotrebom imenica mu�kog i �enskog roda nazivlje zanimanja se koristi u natje�ajima za zapo�ljavanje i slu�i za dalju reprodukciju stereotipa o �enskim i mu�kim zanimanjima te poti�e diskriminaciju �ena prilikom zapo�ljavanja.
Tako�er ova klasifikacija odri�e dostojanstvo �enama na zavr�etku �kolovanja, kada dobiju diplome za zanimanja iskazana u mu�kom rodu i potom na takav na�in budu oslovljavane cijeli svoj profesionalni vijek.
Tekst zahtjeva
�enska infoteka: Kruh i ru�e br. 18/ 2003.SEKSIZAM U JEZIKU

Vjesnik 25.11.2004. U klasifikaciji zanimanja ugra�ene predrasude prema �enama

Bilje�ka sa sastanka sa predstojnicom Ureda za ravnopravnost spolova

Godi�nja nagrada Maja Miles za afirmaciju statusa �ena i �enskih prava u hrvatskim medijima

Ured: B. Viduli� 28, 51550 Mali Lo�inj
Telefon: 051 233 650 Fax: 051 233 567
e mail: koordinatorica@zenska-mreza.hr
Kontakt osoba: Bojana Genov, koordinatorica
Telefon 098 215 858


 
O nama

Civilno dru�tvo
� Civilno dru�tvo.hr, portal �iju je izradu potakla Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga dru�tva
Obnovljeno
21. o�ujka 2006.

Webmajstorica
Bojana Genov

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 �enska mre�a Hrvatske okuplja organizacije, grupe i inicijative koje su prepoznale da su �ene diskriminirane te ekonomski, politi�ki i statusno marginalizirane. Vo�ena feministi�kim principima �enska mre�a Hrvatske ne miri se s patrijarhalnim sustavom i suprotstavlja se svim oblicima diskriminacije po spolu.
 Women's Network Croatia unites organizations, groups and initiatives that recognized discrimination against women who are often economically and politically marginalized; it opposes all sorts of gender discrimination.
Korisni linkovi

Report 2005
Report 2005
   
�enska mre�a Hrvatske - Women's Network Croatia 2006.
 
vrh