�enska mre�a Pore� 2004.

 

Povratak na aktivnosti
Po�etna stranica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Pore� 12.05.-15.05.2004.

Zapisnik sa sastanka Mre�e

Zaklju�ci sa sastanka Mre�e
sa�etak

1. Prijem novih �lanica u �lanstvo Mre�e

zaklju�ak:

U �lanstvo �enske mre�e Hrvatske primljene su slijede�e udruge i inicijative:
-�Udruga �ena Pula
-�BU�E � Buje
-��enska grupa Vojni�
-�Klub �ena Dvor
-�Gra�anska udruga �enske inicijative �ibensko Kninske �upanije
-�Centar za �ene � Benkovac
-��enska inicijativa Gvozd
-�Gra�anska udruga protiv nasilja Sisak
-�DE�A Dubrovnik
-�NEO AF� Zagreb
-��enska soba Zagreb
Mre�a je bogatija za 11 novih udruga!!!!

2. IZVJE�TAJI

Nakon kra�e rasprave Izvje�taj o radu Mre�e u izvje�tajnom periodu od 04/2003 do 05/2004. je jednoglasno usvojen. Nakon kra�e rasprave financijski izvje�taj za 2003. i prijedlog tro�enja novca za 2004. je jednoglasno usvojen.

3. IZBORI

Za novu koordinatoricu �enske mre�e Hrvatske jednoglasno je izabrana Bojana Genov.

Skup�tina je jednoglasno izabrala koordinatorice:
Gordanu Stojanovi�
�ur�icu Kolarec

Regionalne koordinatorice:
Silva Sumi� � Dalmacija
Mirjana Bilopavlovi� � Slavonija
Sadika Zvirki� � Zagreba�ki prsten
Biserka Mom�inovi� � Istra i Promorsko goranska �upanija Zagreb - ? ZG regija svoju koordinatoricu

Osobe ovla�tene�za zastupanje Mre�e:
Bojana Genov
Biserka Mom�inovi�
Vesna Jankovi�
�ur�ica Kolarec


Na temelju Statua, �l. 2. Skup�tina odre�uje da je sjedi�te �enske mre�e Hrvatske u Malom Lo�inju, B. Viduli�a 28
Obaviti registraciju promjena!
Dogovoreno: -�do kraja provesti ugovor s Otvorenim dru�tvom Hrvatska ( Biba - zadu�ena za provedbu); -�izvje�taj za KtK o ovom sastanku (zadu�enje, Biba) -�godi�nji izvje�taj za KtK (zadu�enje, koordinatorice) -�predla�e prijenos sredstava za Feministi�ku ljetnu �kolu na novi ra�un.
Nakon diskusije dogovorile smo da nema razloga za prijenos novca s �iro ra�una Mre�e u Porecu na novi ra�un (samo �emo izgubiti dio novca kojeg ionako ima premalo).
-�Za sve nove projekte za koje �emo tra�iti novce, otvoriti novi �iro ra�un u Zagrebu
-�Razgovaraju�i o provedbi zajedni�kih akcija�- kampanja dogovorile smo da �emo nastajati planirati izvo�enje kampanja uz sudjelovanje �lanica Mre�e i dobivanje sredstava za te aktivnosti;
-�va�no je dijeliti informacije sa svima grupama, raditi na me�usobnoj podr�ci, obostranoj komunikaciji izme�u�centara kampanje i regija / grupa -�u pripremama kampanje va�no je ocijeniti vlastite kapacitete -�raditi na uspje�nosti kampanja � suradnja s medijima, pritisci na donositelje odluka; -�SVI materijali koji su rezultat kampanje vlastni�tvo su MRE�E i svih �lanica.
-�Va�no je sudjelovanje svih grupa u komunikaciji, apel svim �lanicama � koristimo s cik-cakom.
-�Koordinatorice � dogovoriti detalje oko provo�enja kampanja, vlasni�tva nad materijalima, novcima za grupe koje se jave da sudjeluju u kampanjama. 08. mart: U plenumu, nakon prezentacija, dogovorile smo da �e TIM (Nela, Bojana, Mirjana G., Sadika, Najla i Vesna J.) predlo�iti do 15. 06. kako obilje�iti 08. mart. Sve smo ZA obilje�avanje, ve�u vidljivost, listu zahtjeva, javnost, javnu manifestaciju �enske mo�i, �elimo jaku akciju i lokalno i na nacionalnom nivou.

Koordinatorice �e obavjestiti Mre�u o kona�nom prijedlogu. Za provedbu ove akcije trebaju nam novci i lobiranje na HTV-u. Propitati tko bi htio pomo�i u financiranju ove akcije! Projekt (Vesna i ekipa) �16 dana...� U velikoj grupi: �lanice smatraju da�trebamo nastaviti s javnim aktivnostima protiv nasilja nad �enama. Iskoristiti sve aktivnosti koje provode na�e grupe, Amnesty international, a posebno anketu koju predla�e ��enska soba� koju bismo lako i bez novca mogle provesti. Koordinatorice �e detaljnije planirati kampanju uz TIM�Maja M., Suzana K., Sanja, Ru�ica M., Nata�a B. Novac � projekt! Obrazovanje: -�CD prezentaciju kampanje �ide vrijeme � pro�e rok� za sve grupe -�model radionice (Goga + Bojana) za informiranje nastavnika/ica (u 06/2004) -�polaznice radionice � po dvije �ene iz regije: -�NOVAC za radionicu: -�dio novca (iz donacija IOD-a) namjenjen za regionalne kampanje (svaka regija �e dobiti 6.000 kn�za jednu reg. akciju) -�svaka regija oko 1000 kn za provedbu radionice� -�mogu�e daljnje�financiranje�kampanje i aktivnosti�iz sredstava lokalne zajednice -�edukacije nastavnog kadra (�kole, vrti�i) -�lokalni mediji � TV spot bi se mogao prikazivati u lokalnim medijima (besplatno) -�Vesna J. i �eljka J. su nastavak projekta poslale potencijalnim donatorima.

IZBORI / lokalni i predsjedni�ki:
-�IZBORNA i POLITI�KA PLATFORMA: sve ideje o inovacijama u platformi i pisanju nove politi�ke platforme primaju se. ROK je 01. 07. !!
-�LISTA ZAHTJEVA: -�za lokalne izbore lista zahtjeva nacionalna (plakat + letak) + regionalne specifi�nosti i lokalni zahtjevi!
-�U zahtjeve uklj. status NVO-a (PDV, humanitarne udruge � udruge koje rade za �Op�e dobro�, sredstva iz prora�una za udruge, prostor za rad udruga, natje�aji, zaklada..
-�zadr�ati principjelne stavove nevladinih organizacija -�ne opredjeljivati se, ne davati podr�ku ni jednom kandidatu/kandidatkinji dobiti javne odgovore na postavljena pitanja/zahtjeve i o tome Za sudjelovanje � za utjecaj na promjenu zakona � trebamo novce!
Prostitucija i legalizacija: -�da li je prostitucija�izbor �ena�- odgovor je NE -�da li prostituciju treba legalizirati � odgovor je NE -�da li treba dekriminalizirati �ene koje se bave prostitucijom (�rtava prostitucije, �ena, djece)�� odgovor je DA� -�da li treba ka�njavati klijente � kriminalizirati korisnike usluga � odgovor je DA
-�djelovati prije izmjena Zakona o lokalnim izborima � �l.11 (obaveze pol. stranaka da na liste stave �ene)! -�Poslovnik Sabora �e se mijenjati � zahtjev za vanjskim �lanovima u radu Odbora za ravnopravnost spolova �e i�i u proceduru. Projekti za nastavak rada na publikaciji o Mre�i Projekti za Ured Mre�e Projekti za IZBORE Projekti za obrazovanje Projekti za �16 dana..� Projekti za 08. mart Novac za priznanje Odbor /tim za priznanje novinarima Na sastanku koordinatorica dogovoriti �TO mo�e TKO preuzeti kako nebi ispalo da imamo dobar spisak �elja..

ZAPISNIK SA SASTANKA �enske mre�e Hrvatske Pore�, 12. do 15. svibnja 2004. Prisutne �lanice Mre�e: Branka Poliganovi� - �DELFIN� Pakrac;�Vjera Solar � Gra�anska udruga protiv nasilja Sisak;�Gordana Matanovi� � �enska grupa �BROD� Slavonski Brod;�Nela Pamunovi� � A�KZ Zagreb; Sandra Nu�da � Klub �ena Dvor; Jasminka �prljan � Gra�anska udruga �enske inicijative �ibensko kninske �upanije; Tanja Kolega Sambol � Udruga gra�ana �Centar za �ene Benkovac�, Benkovac;�Silva Sumi� � �enska grupa Split; Snje�ana Krezi� � Udruga �ena HOMO, Donji Lapac; Zdenka �a�ko � SOS �enska pomo� sada, Zagreb; Nata�a Bijeli� � CESI Zagreb, Ivanka Leto � Udruga �ena Pule, Pula; Dragana Soji� � Centar za �ene Vukovar; Du�anka Gu�i� � �enska grupa Vojni�; Milena Basara � SDF � �enska inicijativa ZG/Vojni�; Ramiza Memedi � U�RH �Bolja budu�nost� Zagreb; �ur�ica Kolarec, Centar za �ene ROSA, Zagreb;�Desa Kolesari� � SOS telefon � poziv u pomo�, Virovitica; �ura Dumani� � �enska akcija Rijeka; Najla Kajtezovi� � Udruga LORI Rijeka; Bojana Genov � �enska grupa Lo�inj; �eljana Bunti� Pejakovi� � Klub �ena lije�enih na dojci Split; Marica Nervo � Klub �ena Pakrac; Jany Hansal � DE�A Dubrovnik; Danica Toma�evi� � �enska inicijativa Gvozd; Ljubica Mraovi� � �enska inicijativa Gvozd; Sadika Zvirki� � KORAK Karlovac; Azra Leli� � KORAK Karlovac; Biserka Mom�inovi� � CGI Pore�; Mirjana Bilopavlovi� � Delfin, Pakrac; Jelana Opa�i� Matijevi� � Mirovna grupa OAZA, Beli Manastir, Zorica Uglje�i� � �enska udruga IZVOR, Tenja; Gordana Stojanovi� � Udru�enje �Baranja� Bilje, Sofija Petrovi� � Udru�enje �Baranja� Bilje, Ru�ica Mandi� � Udruga �ena Vukovar; Mirjana Galo � HOMO Pula, Melanija Ivankovi� � Klub �ena Dvor; Mirela Alagi� � PGDI Beli Manastir; Suzana Kunac � B.a.B.e. Zagreb; Maja Mamula � �enska soba Zagreb; Sanja Juras � KONTRA Zagreb; �eljka Jelavi� � Centar za �enske studije, Zagreb, nekoliko �ena BU�E- Buje je dolazilo na sastanak (sve rade izvan udruge..slobodni dani i sezona..??), Vesna Jankovi� � Mre�a; povremeno Silvia �ufi� � CGI Pore� (isplata putnih tro�kova, dostava materijala koje smo zaboravile i sl..) (prisutno 44 �ene (bez Silvie) iz 38 udruga) Odsutne: (8 udruga) Centar za ravnopravnost spolova (prekasno dobile poziv � nisu na cik-caku!!!), Stope nade Split (problemi, ah ti problemi..), Udru�enje �ena Dalj (?),�KU�A SEKA (zauzetost), Udruga �ena Unije Roma Hrvatske (nova zaposlenja, ne mogu tra�iti slobodne dane), NADA � Knin (?), �enska infoteka (zadnje pripreme pred skup u Dubrovniku..nisu mogle do�i), LOBI Samobor (problemi nastali pred dolazak predstavnice, zamjenu u zadnji �as nisu mogle na�i), Udruge koje su prestale s radom: FEMINA � Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek (odlasci �ena, nemaju projekata�ni snage raditi i �enska prava), Zajednica �ena�STVARNOST Osijek (udruga je prestala s radom). Go��e na sastanku: Boriana Jonson Kvinna till Kvinna, Stockholm, Helena �timac Radin, predstojnica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH Gordana Sobol, predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Sabora RH Opravdale nedolazak i uz puno pozdrava i najboljih �elja: Cvijetana Plav�a Mati�, predstojnica Ureda za udruge i pro�elnica Zaklade za razvoj civilnog dru�tva Danica Eterovi� iz Otvorenog dru�tva Hrvatska Zagreb Gordana Luka� Koritnik, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova (bolesna) Zaklju�ci sastanka / skup�tine Mre�e: 12. 05. na po�etku na�eg rada, obavile smo predstavljanje, dobile smo informacije o tehni�kim detaljima (od isplate putnih tro�kova do materijala koje smo pripremile uz �lanice Mre�e, dnevnog rade sastanka � na koji nije bilo primjedaba i sl.). Potom smo razgovarale o prijemu novih �lanica 1. Prijem novih �lanica u �lanstvo Mre�e zaklju�ak: Primile u �lanstvo �enske mre�e Hrvatske slijede�e udruge: -�Udruga �ena Pula -�BU�E � Buje -��enska grupa Vojni� -�Klub �ena Dvor -�Gra�anska udruga �enske inicijative �ibensko Kninske �upanije -�Centar za �ene � Benkovac -��enska inicijativa Gvozd -�Gra�anska udruga protiv nasilja Sisak -�DE�A Dubrovnik -�NEO AF� Zagreb -��enska soba Zagreb Mre�a je bogatija za 11 novih udruga!!!! 13. 05. ujutro: Ponovno�predstavaljanje, dogovor o pravilma rada�i tehni�ki detalji! 2. Izvje�taji o radu Mre�e od sastanka u 04/2003 do danas: 2.1.�Izvje�taj o radu Biserka Mom�inovi� je podnijela izvje�taj o radu Mre�e u 2003.�(koji je ina�e bio na cik-caku, a u pisanoj formi ga imaju sve �lanice), te ga dopunila izvje�tajem o radu u 2004. (tako�er u pisanoj formi) Regionalne koordinatorice su dopunile izvje�taj s novostima iz regija: Dalmacija � odr�ale dva regionalna sastanka, sudjelovale u kampanji obrazovanje (uli�na akcija, okrugli stol), Izbori 2003.g. Planiraju ove godine zajedni�ku akciju � tema: obrazovanje Istra/Promorsko goranska: odr�ale dva regionalna sastanka, ugli�nu akciju, okrugli stol. U 04/2004. odr�ale �otvoreni sat� u Puli (izlo�ba radova, zahtjevi, uz sudjelovanje INK i dvije scene..). Imamo malo udruga... Sadika Zvirki� - Zagreba�ki prsten: odr�ale sastanke, provele aktivnosti kampanja (obrazovanje i izbori). Predlog: Mre�a � pismo podr�ke novim udrugama. Slavonija (11 udruga): odr�ale dva regionalna sastanka, provele aktivnosti kampanje za obrzavanje i izbore, problemi u komunikaciji i nadle�nostima. Imaju dvije nove grupe, a dvije su ugasile svoje aktivnosti. Zagreb: (14 udruga): odr�ale sastanke, provele sve kampanje, problemi s komunikacijom, okupiranost �lanica vlastitim projektima.. Vesna Jankovi� je govorila o pripremama i problemima oko izdavanja knjige (u materijalima). Ru�ica Mandi� � o PETRI � neformalnoj mre�i 12 udruga za prevenciju i eliminaciju trgovanja �enama i djecom, o radu i problemima s kojima se susre�u. Ve�ina �lanica ove mre�e su �lanice �MH. Ru�ica Mandi� i Nera Komani� (�enska soba) su �lanice Nacionalnog tima za suzbijanje trgovine ljudima. Nakon kra�e rasprave Izvje�taj o radu Mre�e u izvje�tajnom periodu od 04/2003 do 05/2004. je jednoglasno usvojen. 2.2.�Financijski izvje�taj Biserka Mom�inovi� je podnijela financijski izvje�taj, izvjetila je skup�tinu da smo pored novaca za odr�avanje sastanka Mre�e�(od KtK) u 2003.g. dobile i sredstva za provo�enje kampanje za rodno osjetljiv obrazovni sustav �Ide vrijeme � pro�e rok� (KtK i Otvoreno dru�tvo), te za izbore (USAID). Izvje�taji o utro�ku novca su u mapama. Biba je govorila i o donaciji Otvorenog dru�tva Hrvatska za �Institucionalno ja�anje Mre�e� za 2004.g. te o dogovoru koordinatorica o na�inu tro�enja tog novca (sastanci koordinatorica, regija, zajedni�ke regionalne�akcije, WEB, knjiga). I taj dogovor o�tro�enju novca je u mapi. Iz svega se vidi i opredjeljenje koordinatorica da u Zagrebu imamo Ured Mre�e, kao tehni�ki i organizacijski servis Mre�e. Nakon kra�e rasprave financijski izvje�taj za 2003. i prijedlog tro�enja novca za 2004. je jednoglasno usvojen.

3. Izbori za koordinatorice Mre�e

3.1.�Izbor koordinatorice Mre�e

Biserka Mom�inovi� je podsjetila da je ovo i izborna skup�tina (mandati, na dvije godine), te da je�obavijestila sve �lanice Mre�e da promisle o kandidatkinjama za novu koordinatoricu Mre�e. Na cik-caku nije pokrenuta nikakva inicijativa za novu koordinatoricu. Prije izbora usvojena je izborna komisija za brojenje glasova u sastavu: Ramiza Memedi, Snje�ana Krezi� i Nata�a Bijeli�. Biserka Mom�inovi�, prenosi Skup�tini prijedlog dosada�njih koordinatorica Mre�e da nova koordinatorica bude Bojana Genov, dugogodi�nja aktivistica, jedna od voditeljica Ad hokica iz 1999.g.

Od �lanica Skup�tine predlo�ene su za koordinatoricu Mre�e: -�Sadika Zvirki� -�Vesna Jankovi� Sadika Zvirki� i Vesna Jankovi� su se zahvalile na kandidaturi i odbile kandidaturu.

Skup�tina je odlu�ila da se glasanje izv�i javno.

Za novu koordinatoricu �enske mre�e Hrvatske jednoglasno je izabrana Bojana Genov.

Bojana Genov se zahvalila �enama na povjerenju. Zahvalila je u ime Mre�e Biserki Mom�inovi� na dosada�njem radu i predala dar �lanica (privjesak � �enski znaki�)!! Biba je pala u komu al' to nije za slu�beni izvje�taj,�zahvalila se �enama na daru...

3.2. Izbor koordinatorica koje biraju sve �lanice Mre�e:

Biba je Skup�tinu upoznala s prijedlogom koordinatorica da dosada�njim koordinatoricama, Gordani Stojanovi� i �ur�ici Kolarec produ�i mandat. �lanice Skup�tine predlo�ile su Nelu Pamukovi�. Nela Pamukovi� nije prihvatila kandidaturu jer je prezauzeta. Skup�tina je donijela odluku da se glasanje obavi javno. Skup�tina je jednoglasno izabrala koordinatorice: -�Gordanu Stojanovi� -��ur�icu Kolarec

3.3. Izbor reginalnih koordinatorica:

�lanice Mre�e iz Zagreba te Istre i primorsko goranske �upanije su se povukle kako bi izabrale svoje regionalne koordinatorice. Istra i primorsko goranska �upanija je izabrala za regionalnu koordinatoricu Biserku Mom�inovi�. Zagreba�ke grupe nisu mogle izabrati svoju koordinatoricu jer pristune �ene imaju ionako previ�e poslova i obaveza. Dogovorile su da �u�rica Kolarec sazove sastanak zagreba�kih grupa i da o izboru obavjeste Mre�u. Skup�tina je jednoglasno�potvrdila�izbor regionalnih koordinatorica: Silva Sumi� � Dalmacija Mirjana Bilopavlovi� � Slavonija Sadika Zvirki� � Zagreba�ki prsten Biserka Mom�inovi� � Istra i Promorsko goranska �upanija Zagreb - ? Mre�u �e u novom dvogodi�njem mandatu voditi: Bojana Genov, koordinatorica Mre�e Gordana Stojanovi�, koordinatorica �ur�ica Kolarec, koordinatorica Silva Sumi�, regionalna koordinatorica Sadika Zvirki�, regionalna koordinatorica Mirjana Bilopavlovi�, regionalna koordinatorica Biserka Mom�inovi�, regionalna koordinatorica te regionala koordinatorica iz Zagreba

4. Odluka o zastupanju Mre�e:

Biba uvodno govori o poslovima koji predstoje: -�do kraja provesti ugovor s Otvorenim dru�tvom Hrvatska ( prijedla�e da ostane zadu�ena za provedbu); -�izvje�taj za KtK o ovom sastanku (zadu�enje, Biba) -�godi�nji izvje�taj za KtK (zadu�enje, koordinatorice) -�predla�e prijenos sredstava za Feministi�ku ljetnu �kolu na novi ra�un. Nakon diskusije dogovorile smo da nema razloga za prijenos novca s �iro ra�una Mre�e u Porecu na novi ra�un (samo �emo izgubiti dio novca kojeg ionako ima premalo). -�Za sve nove projekte za koje �emo tra�iti novce, otvoriti novi �iro ra�un u Zagrebu. Na temelju svega Skup�tina je jednoglasno donijela Odluku o osobama ovla�tenim�za zastupanje Mre�e: -�Bojana Genov -�Biserka Mom�inovi� -�Vesna Jankovi� -��ur�ica Kolarec

5. Ostale odluke:

-�Razgovaraju�i o provedbi zajedni�kih akcija�- kampanja dogovorile smo da �emo nastajati planirati izvo�enje kampanja uz sudjelovanje �lanica Mre�e i dobivanje sredstava za te aktivnosti; -�va�no je dijeliti informacije sa svima grupama, raditi na me�usobnoj podr�ci, obostranoj komunikaciji izme�u�centara kampanje i regija / grupa -�u pripremama kampanje va�no je ocijeniti vlastite kapacitete -�raditi na uspje�nosti kampanja � suradnja s medijima, pritisci na donositelje odluka; -�SVI materijali koji su rezultat kampanje vlastni�tvo su MRE�E i svih �lanica. -�Va�no je sudjelovanje svih grupa u komunikaciji, apel svim �lanicama � koristimo se cik-cakom: cik-cak@zamir.net -�ako niste na cik-caku, evo upute za uklju�ivanje na na�u zatvorenu listu: subscribe cik-cak@zamir.net majordomo@zamir.net Za pomo� mo�ete se obratiti moderatoricama; Aidi Bagi� i Bojani Genov! Aida Bagi� predla�e Nevenku Sudar za jo� jednu moderatoricu cik-caka! Prijedlog je usvojen, molimo Nenu da se javi, da li se sla�e!!! Zbog jasnog kontaktiranja s drugima bilo bi dobro da Mre�a otvori svoju E-mail adresu. O tome �e dogovoriti koordinatorice Mre�e. 2. �eljka Jelavi�: Informacija o sastanku odr�anom 12. 05. U�Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, odr�an je sastanak na kojem su Sanja Sarnavka i �eljka Jelavi� prezentirale stavove i zahtjeve Mre�e izre�ene kroz kampanju �Ide vrijeme�- pro�e rok�. Do sastanka je do�lo nakon na�eg sastanka s Helenom �timac Radin i njezine intervencije. Na sastanku u Ministarstvu je dogovoreno: -�da �e Helena �timac Radin uputiti prijedlog o uklju�ivanju stru�njakinja�Mre�e u rad Povjerenstava za�ud�benike (za svaki razred/svaki predmet imenovano je Povjerenstvo). -�daljnji rad na suradnji Ministarstvo ��ekspertice Mre�e�radi edukacija zaposlenih u ministarstvu, �lanova/ica�povjerenstava, -�u suradnju sa Zavodom za unapre�enje �kolstva raditi na provo�enje edukacija za nastavni kadar o rodno osjetljivom obrazovanju. 5.�Planiranja, dogovori, razgovori: 5.1.�O�na�inu�obilje�avanja�08. marta Nakon uvodnih rije�i te ovogodi�njem obilje�avanju 08. marta (dodjela priznanja novinarima), radile smo u regionalnim grupama i promi�ljale o aktivnostima koje bismo mogle/�eljele provesti u kontekstu suradnje s drugima i ja�anja �enskog aktivizma. Slavonija: -�centralna proslava u Zagrebu -�iz regije � svaka grupa �alje 4 � 5 �ena u Zagreb, tj. oko 40 �ena dolazi u ZG -�novac za akciju: -�mjese�nom �tednjom od 10 kuna po �lanici osigurati novac za akciju (put i sl.) -�kasica za psovke -�prodajne akcije -�kontaktirati lokalna Povjerenstva Zagreb: -�Nagrada novinarkama (formirati komisiju za nagrade) -�demonstracije uz podr�ku: -�studentice �enskih studija -�suradnja sa sindikatima -�grupe mobiliziraju korisnice, suradnice, �lanice, volonterke -�politi�arke -��enski zahtjevi/ pet bazi�nih zahtjeva: -�1. rad -�2. nasilje -�3. zdravstvo -�4. edukacija -�5. �ene i politika -�Na glavnom trgu � povorka Trg � Sabor -�procjena broja �ena: 100 BaBe, 100 �enski studiji, 50 �enska soba, 50 CESI, 50 Bolja budu�nost, 50�Centar Rosa, 20 SOS �enska pomo� sada, + �enski forumi stranaka + mame, sestre, prijateljice, partnerice -�svaka regija po jedan autobus �ena -��upanijska i gradska povjerenstva � jedan autobus -�pravovremeno obavijestiti povjerenstva i institucije o akciji (ve� u 09/2004...g) -�povezati se sa �enama antifa�istkinjama, umirovljenicama -�mobilizirati neutralne udruge (na prm. RODE) -�javni apeli (anga�man novinarki), radio jingl, plakat, letak -�govornice/ci�na Trgu!!!! -�cilj: vidljivost �ena i �enskog pokreta, artikuliranje i provedba politi�kih zahtjeva -�Happening: razglas, bina, performans, izvo�a�i/ce, program (sponzorira Skup�tina grada) Istra / Rijeka: -�Istovremene regionalne proslave! UTORAK /12:00 sati!!!! geslo�KRUH I RU�E� -�regionalna akcija u PULI!!!! -�resursi: suradnja sa sindikatima (u obrazovanju, SSSH, Sindikat Istre i Kvarnera) -�potpora lokalne samouoprave i Povjerenstava za ravnipravnost spolova u Istri, te Odbora za ravnopravnost u Promorsko goran. �up. -�Udruge u ROJCU (�eljko) U Zagrebu � dodjela nagrada u ponedjeljak, 07. 03.! -�kako u Puli? povorka po gradu, transparenti, karanfili, skup s govorima na Forumu + pjevanjem -�trebamo? -�stage + rasvjeta + razglas � (Silvijin de�ko � za normalno para) -�glazba � Mirjana (pronalazi), platno za pisanje poruka sudionica: ZA�TO sam danas ovdje.. -�lista zahtjeva � prema vlasti i poslodavcima,�rade je Branka �., Biba, Mirjana, sindikalistice -�govornice: sindikalistice, Biba, Bojana, Mirjana -�NOVAC: Biba prvi prijedlog prora�una za lokalnu samoupravu i �upaniju -�IZ RIJEKE: jedan autobus �ena (Najla, Bojana, �ura) -�Prije aktivnosti: INFO LETAK o 08. MARTU � Bojana Zagreba�ki prsten: mi vidimo 08. mart � dan �enske mo�i u RH! �enski zahtjevi � �enska delegacija u Vladu s zahtjevima za rje�avanje problema -�lokalno: udruge + sindikati + gra�anke + �upanije + gradovi + op�ine mediji: nacionalni � regionalni � lokalni ZAHTJEVI: lista prioriteta za dr�avni � regionalni � lokalni nivo! kao BUKET cvije�a � BUKET zahtjeva � svaki zahtjev druga boja! SVE �ene tra�e prijem kod predstavnika VLASTI, 08. 03. u 11:55 sati Osigurati: simbol � crveni cvijet (karanfil), organizirati povorke s transparentima ROK: sljede�i�sastanak regije � priprema liste zahtjeva Dalmacija i..: -�zajedni�ki slogan i materijal za cijelu RH -�istovremeno obilje�avanje 08. 03. u svim ve�im gradovima: DU, ST, ZD, GS, �I -�istovremeno medijsko pra�enje -�MOGU�NOSTI: -�suradnja i aktiviranje lokalne vlasti, sindikata, NVO-a; lokalnih medija, lokalnog gospodarstva, javnih li�nosti.. -�iskoristiti sve svoje mogu�nosti i potencijale U plenumu, nakon prezentacija, dogovorile smo da �e TIM (Nela, Bojana, Mirjana G., Sadika, Najla i Vesna J.) predlo�iti do 15. 06. kako obilje�iti 08. mart. Sve smo ZA obilje�avanje, ve�u vidljivost, listu zahtjeva, javnost, javnu manifestaciju �enske mo�i, �elimo jaku akciju i lokalno i na nacionalnom nivou. Koordinatorice �e obavjestiti Mre�u o kona�nom prijedlogu. Za provedbu ove akcije trebaju nam novci i lobiranje na HTV-u. 5.�2. Aktivnosti MRE�E protiv nasilja nad �enama Dogovor o aktivnostima �lanica Mre�e za �16 dana aktivizma protiv nasilja nad �enama�! SLAVONIJA I BARANJA : -�zajedni�ka akcija � distribucija materijala -��G �Brod� - radio emisija � plakati -�VUKOVAR � radio emisija (izvje�taj SOS-a), dijeljenje materijala -��Baranaj� - aktivnosti � nenasilje u �kolama ( cca 2000 djece + 55 nastavnika/ica) -�IZVOR � radio i TV emisija -�proizvodnja i distribucija promo materijala! ZAGREB: -�prevencija nenasilja i mlade �ene -�postoje�i projekti CESI-a -�postoje�i projekti �ENSKE SOBE -�JAVNA kampanja/anketa: �Kakav bi mi�bio �ivot da nema nasilja protiv �ena� -�Kampanju �16 dana...��spojiti�s V-day kampanjom za 2005.g. i dalje....... ZAGREBA�KI PRSTEN: -�pokrenuti aktivnosti tamo gdje ih nema (grupe pokre�u srodne aktivnosti) -�na prm: -�ljudska prava � Sisak -��enska prava � Sisak -�dje�ja prava � Vojni�, Sisak -�tre�a dob, socijalna isklju�enost � siroma�tvo, �ensko zdravlje.. -�prijaviti grupe koje sudjeluju u aktivnostima -�potrebe � grupe ?? ISTRA � PRIM. GORANSKA � -�prijedlozi: -�nacionalna kampanja � u ime Mre�e ��materijali ��sve grupe iz na�e regije sudjeluju u distribuciji materijala -�tra�iti od Povjerenstava pla�ene oglase u novinama -�akcija / lokalno: -�uz sudjelovanje Forum kazali�ta /INK�a pripremiti dvije � tri scene nasilja i javno ih prikazati. Snimanje scena i reakcija publike � HOMO Pula TV NOVA prikazuje snimke + go��e koje komentiraju! DALMACIJA I LIKA: -�dijeljenje materijala protiv nasilja; -�Lokalna akcija � okrugli stolovi,�dilanje materijala + akcije protiv trgovine �enama! U velikoj grupi: �lanice smatraju da se treba nastaviti s javnim aktivnostima protiv nasilja nad �enama. Iskoristiti sve aktivnosti koje provode grupe, Amnesty international, a posebno anketu koju predla�e ��enska soba� koju bismo lako i bez novca mogle provesti. Koordinatorice �e detaljnije planirati kampanju uz TIM�Maja M., Suzana K., Sanja, Ru�ica M., Nata�a B. Govorilo se i potrebi odvajanja politi�ke od izborne platforme. U ve�ernjim satima prikazale smo film �Ljilja za uvijek�. Dru�enje i neobavezni dio provele smo prema osobnim preferencijama. 14. 05. (petak): 5.2.�Obrazovanje: Uvodno par rije�i o kampanji i mogu�im aktivnostima�u 2004. g.: -�izlo�ba dje�jih radova na temu ud�benika (akcija provedena 14. 06. 2003) i tematski razgovori o ud�benicima, rodu i sl: ��21. 04., u PULI, u MMC LUKA,�provedena reg. akcija, uz prezentaciju stavova Mre�e, analizu ud�benika POVIJESTI (Rajka Poli�),�izlo�bu dje�jih radova, prezentaciju ilustracija ud�benika iz drugih zemalja, te uz sudjelovanja FORUM Kazali�ta (INK-a) i dvije scene diskriminacije �ena. Mediji: HTV, GI...) ��drugi dio regionalne akcije u RIJECI planiramo izvesti od 01. do 06. 06. 2004. ��KARLOVAC � planira regionalnu akciju provesti od 07. do 13. 06. ��VIROVITICA: plan akcije od 01. 10 . do 05. 10. ��SLAVONIJA: od 06. 10. do 06. 11. (Vukovar, Beli Manastir, Pakrac, Osijek) ��DALMACIJA: do 10. do 20. 11. 2004. Da bismo te aktivnosti obavile �to bolje, dogovorile smo: -�CD prezentaciju kampanje �ide vrijeme � pro�e rok� za sve grupe -�model radionice (Goga + Bojana) za informiranje nastavnika/ica (u 06/2004) -�polaznice radionice � po dvije �ene iz regije -�NOVAC za radionicu: -�dio novca (iz donacija IOD-a) namjenjen za regionalne kampanje (svaka regija �e dobiti 6.000 kn�za jednu reg. akciju) -�svaka regija oko 1000 kn za provedbu radionice -�mogu�a financiranja kampanje i aktivnosti�iz sredstava lokalne zajednice -�edukacije nastavnog kadra (�kole, vrti�i) -�lokalni mediji � TV spot bi se mogao prikazivati u lokalnim medijima (besplatno) -�Vesna J. i �eljka J. su nastavak projekta poslale potencijalnim donatorima. FLJU� ( Feministi�ka ljetna �kola)�od 17. do 25. 09. u Tuheljskim toplicama (na po�etnice i napredne) � �eljka zamolila �ene da se, nakon obavijesti na cik-caku da se prijave! 5.3.�IZBORI Dogovorile smo da razgovaramo o izborima za lokalne organe vlasti i predsjedni�kim izborima. U regionalnim grupama odgovarale smo na pitanja: �to �elimo poru�iti, KOME? �TO na�a regija ima/ mo�e/ ho�e? Mo�emo li se anga�irati u predsjedni�kim izborima? �to ako se kandidira Kosor? Izvje�taji po regijama: ZAGREB: -��enske kvota na izbornim listama -�zastupljenost �ena u javnim istupima -�ulazak NVO predstavica u tijela na �upanijskom i gradskom nivou kao vanjske �lanice: -�gradske koordinacije za ravnopravnost spolova -�povjerenstva za ravnopravnost spolova pri gradskom poglavarstvu -�vanjsko �lanstvo u relevantnim uredima -�PRAVILNIK o dodjeli gradskim prostora -�politi�ki predstavnici na svim nivoima moraju biti rodno osvije�tanei te da se njihovi ekscesi sankcioniraju strana�kim mehanizmima i zakonima RH -�Odluke (koji bi mi morale donijeti): -��elimo Ad hoc koaliciju za izbore i u njoj moraju biti predstavljene sve �enske NVO u Zagrebu -�dogovor o sazivanju prvog sastanka na kojem �emo odrediti strategiju i platformu, postaviti set pitanja predstavni�kim kandidatima u odnosu na platformu i tra�iti njihovo javno izja�njavanje -�ODVOJITI�POLITI�KU PLAFTORMU �MH OD IZBORNIH PLATFORMI� -�Odnos Ad hoc koalicije i �enske mre�e Hrvatske? -�Zagreba�ka grupa (regija) �eli biti dio nacionalne Ad hoc koalicije -�Jedna � revidirana i nadopunjena izborna platforma! -�LOKALNE zahtjeve formuliraju regije! DALMACIJA i LIKA: 1.�PORUKE: -��ENAMA: da se vi�e uklju�e�u politi�ki �ivot -�POLIT�KIM STRANKAMA : -�da se otvore uklju�ivanju �ena u politi�ki �ivot -�da na listama budu ravnopravno zastupljeni��ene i mu�karci -�da stranke svojom politikom motiviraju �ene kako bi im se pridru�ile U 5 �upanija � koordinacija udruga i razmjena planova akcija radi djelovanje svake pojedine na terenu DONJI LAPAC BENKOVAC -�ZADAR 2.�Kampanja 2.1.prema nominiranim kandidatima -�na�i zahtjevi�� potpisi kandidata/kandidatkinja -�jelovanje�na�promicanju�Platforme �MH 2.2. prema bira�icama � lokalno da biraju najnaprednije kandidate/kandidatkinje -�U vezi predsjedni�kih izbora � vid podr�ke i solidarnosti jer je rije� o �eni (Kosor) Alternativa??? SLAVONIJA I BARANJA: -�niti jedna grupa nije motivirana za izbore -�mo�emo podr�ati aktivnosti ostalih grupa -�anga�man oko Povjerenstava za ravnopravnost spolova na lokalnom i �upanijskom nivou -�Predsjednica Kosor � ve�ina NE! -��Mi �elimo �enu a ne pi�ku� ZAGREBA�KI PRSTEN: 1.�IZBORNE LISTE sa KVOTAMA ( 52% �ena i 48 % mu�karaca)! 2.�SENZIBILIZIRANOST: -�uvo�enje obavezne edukaicje o rodno osjetljivom obrazovanju, nenasilnoj komunikaciji, po�tivanju ljudskih prava! -�u urbanisti�ke planove uklj. potrebe invalidnih osoba -�ekolo�ko osje�tavanje -�vi�e �ena na rukovode�im mjestima u politici, gospodarstvu, kulturi, �kolstvu, zdravstvu i ostalim strukturama, vlasti ... -�osigurati u prora�unu sredstva za �enske grupe i op�inska povjerenstva za ravnopravnost spolova -�uspostaviti mehanizme kontrole rada privatnih domova za starije i nemo�ne osobe, te otvarati nove domove ili centre za socijalno ugro�ene -�izgradnja / planiranje: u �etiri godine mandata � izgradnja 500 stanova za samohrane majke i �rtve obiteljskog nasilja -�PRIORITET � zapo�ljavanje u poduze�ima u vlasni�tvu grada za samohrane majke koje su pre�ivjele obiteljsko nasilje (10 radnih mjeseci godi�nje) -�ve�a izdvajanja sredstava iz prora�una za prirodno talentiranu djecu -�definicija objekata za kulturu � sporost -�osnivanje socijalnih�vije�a gradova s obaveznom izradom socijalne karte radi odre�ivanja prioriteta PORUKE POLITI�KIM STRANKAMA: kandidatima i kandidatkinjama bira�ima i bira�icama RESURSI: �enske NVO, �enska mre�a Karlova�ke �upanije (uklj. �ene iz pol. stranaka) Organizirati: okrugle stolove, tribine, su�eljavanja, i info javnosti o odgovorima na na�e zahtjeve. Ho�emo ostvarenje zahtjeva. Dostupnost resornim voditeljima programa �ENA � PREDSJEDNICA: Definirati zahtjeve Mre�e � podr�ati je ako ih usvoji,�stvoriti od nje pozitivnu partnericu. ISTRA � Primorsko goranska �: �to �elimo poru�iti: -�POLITI�ARIMA: -�ne�emo glasati za liste na kojima je manje od 40% �ena -�pratit �emo provo�enje posebnih mjera za unapre�enje polo�aja �ena -�glasati �emo za one koji u svom programu imaju razvijenu strategiju stanogradnje -�BIRA�IMA I BIRA�ICAMA: -�birajte, smjenjujte i glasajte za ONE koji imaju programe (vidi gore) i zadovoljavaju va�e potrebe �TO REGIJA IMA/ MO�E / HO�E: -�Povjerenstva u ISTRI � 1 �upanijsko, 7 gradskih, Odbor u PG��i 1 gradsko! � Pla�eni oglasi povjerenstava za KVOTU! -�OKRUGLE STOLOVE / SU�ELJAVANJA: Pula � Rijeka + pitanja sa stupa srama! -�uli�ne akcije � podjela materijala Na NACIONALNOM NIVOU: -�zajedni�ki promo materijali, SPOT (40% �ena!!!!) -�koordinatorice �ine osnovni TIM za izbore + dobrovoljke -�distribucija materijala: dobre stare poruke + ne�to novog, uz 51% i sl.. PREDSJEDNI�KI IZBORI: -�ANGA�MAN ako se kandidira �ena -�ako se NE kandidira �ena � prigovaramo pol. strankama (ako se kandidira �ena, �upamo kosu) (izdvojeno mi�ljenje, Bojane G. � svaku pa i Kosor, podr�ati) U raspravi koja je uslijedila dogovorile smo: -�Ad hoc ne�emo ponovno aktivirati � osnivanjem �MH htjele smo dobiti ve�u vidljivost � pa �emo i ove aktivnosti provoditi pod nazivom �MH! -�suradnja s drugim NVO-a je dobrodo�la (zelene, druge �enske udruge..) -�IZBORNA i POLITI�KA PLATFORMA: sve ideje o inovacijama u platformi i pisanju nove politi�ke platforme primaju se. ROK je 01. 07. !! -�LISTA ZAHTJEVA: -�za lokalne izbore lista zahtjeva nacionalna (plakat + letak) + regionalne specifi�nosti i lokalni zahtjevi! -�U zahtjeve uklj. status NVO-a (PDV, humanitarne udruge � udruge koje rade za �Op�e dobro�, sredstva iz prora�una za udruge, prostor za rad udruga, natje�aji, zaklada.. Predsjedni�ki izbori: odgovori na na�u LISTU pitanja/ zahtjeva putem medija proslije�uju se do bira�ica -�zadr�ati principjelne stavove nevladinih organizacija -�ne opredjeljivati se, ne davati podr�ku ni jednom kandidatu/kandidatkinji -�dobiti javne odgovore na postavljena pitanja/zahtjeve i o tome obavijestiti bira�ice 5. 4. PROSTITUCIJA �ur�ic Kolarec, uvodno o prostituciji, dala nam je primjerak �oglasa� za novine. Ve�ina�aktivnosti dr�ava�usmjerene su�prema �rtvi i kako joj pomo�i! Malo aktivnosti kako sprije�iti prostituciju. �to u�initi da do toga ne do�e? Malo odgovora na pitanje: kako sprije�iti model pona�anja, naviku na dominaciju i mo�, koja se iskazuje kupovanjem�druge osobe i njezinih �usluga�. Siroma�tvo i izbor prostitucije u situaciji bez izbora. Legalizacija prostitucije � odgovor je NE sirama�tvu, nezaposlenosti �ena. Prostitucija nije profesija (niti se u obitelji, ni u �kolama ne priprema �kadar� za bavljenjem tom djelatno��u) U razgovoru smo do�le do slijede�ih konstatacija: -�da li je prostitucija�izbor �ena�- odgovor je NE -�da li prostituciju treba legalizirati � odgovor je NE -�da li treba dekriminalizirati �ene koje se bave prostitucijom (�rtava prostitucije, �ena, djece)�� odgovor je DA -�da li treba ka�njavati klijente � kriminalizirati korisnike usluka � odgovor je DA -�posljedice legalizacije prostitucije: -�otvaranje bordela u velikom broju, -�makroi postaju �biznismeni�, -��Institucije� pod kontrolom -�legalizacija pod�injene pozicije Od zagovaratelja legalizacije prostitucije �ut �emo o dobrim stvarima: -�pravo iz �radnog odnosa� (porez + zdravstveno + mirovinsko) -�udru�ivanje u sindikate -�medicinska pomo� �enski studiji �e uskoro imati tematsku lingvisti�ku raspravu o upotrebi rije�i u kontestu prostitucije, pa �e nam o razultatima ovog skupa javiti, da i mi, �to je pravilnije mogu�e upotrebljavamo termine iz ove teme (djelatnice u prostituciji, prostitutke, korisnici usluga i sl..) 5.4.� -�razgovori i dogovori za sastanak s Helenom �timac Radin, predstojnicom Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH i Gordanom Sobol, predsjednicom Odbora za ravnopravnost spolova Sabora RH (Gordana Luka� Koritnik, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova je oboljela pa nije stigla na sastanak). -�o umjetnoj oplodnji (samo za �ene u braku i iznvabra�nim zajednicama) � na taj prijedlog Zakon B.a.B.e i �enski studiji su dale primjedbe! -�Alimentacijski fond � kao na�in brze naplate alimentacije! -�PLANOVI posebnih mjera za uvo�enje ravnopravne odnose � svi du�ni donijeti do 31. 07. ove godine (godinu dana od stupanja na snagu zakona) -�MJERE: edukacije za rodno osjetljiv obrazovni sustav -�Odnos: demografske obnove i provo�enja politike ravnopravnosti spolova! -�Konf. za tisak � �MZ (Bojana i �eljka J.) + go��e subota, 15. 05. razgovor �lanica s Gordanom Sobol i Helenom �timac Radin �ule smo va�no: -�djelovati prije izmjena Zakona o lokalnim izborima � �l.11 (obaveze pol. stranaka da na liste stave �ene)! -�Poslovnik Sabora �e se mijenjati � zahtjev za sudjelovanjem �ena iz NVO-a u radu Odbora za ravnopravnost spolova �e i�i. -�.Poruke iz vlasti � zaposlenje ili obitelj -�SDP u statut promjene u korist �ena (40% minimun �ena), izbor pokazali da je u tijelima stranke 55% �ena -�Zakon o medijima i zabrana reklamiranja proizvoda zloupotrebom �enskog tijela. U 11:30 na�konferenciji�za novinare govorile su Helena �timac Radin, �eljka Jelavi�, Bojana Genov i Gordana Sobol. OSTALI DOGOVORI / INFORMACIJE/ IDEJE: -�sastanak kod pravobraniteljice Gordane Luka� Koritnik: u petak, 21. 05. u 12:30 sati! (Biba obavje�tava Ured), Ured pravobraniteljice je na adresi; Zagreb, Preobra�enska 4, tel: 01/ 48 48 100, 48 28 033, fax : 48 44 600 Na�e predstavnice: Bojana, Nela, Sadika, �eljka, Mirjana B., Milena, Sanja, Maja M. -�Sastanak koji organizira Mary Ann Rukavina Cipeti� - Centar za Jedankost Spolova u Kaptolu 27, bit �e 24. 05. (u xx sati � provjeriti!!), a na sastanak ispred Mre�e idu: Martina, Bojana, Sadika, Vesna Ka., i eventualno Biba) Za WEB: dostaviti stare fotografije sa sastanaka Mre�e ( i drugih aktivnosti) -�dostaviti i nove fotografije -�javiti novo sjedi�te Mre�e -�adrese svih novih �lanica i a�urne adrese starih -�izvje�taj za WEB sa ovog sastanka MRE�E -�sve �lanice koje imaju svoju WEB stranicu da je �daju� za WEB �MH (linkovi) -�dokumentacija o nasilju nad �enama � za WEB stranicu! - dobile informaciju o kampanji GRAK za ve�u vidljivost udruga civilnog dru�tva - bilo bi dobro da imamo ISKAZNICE � za �lanstvo u �MH (Maja M.) - sastanci Mre�e i dalje u PORE�U! - svima OBAVIJEST o novoj koordinatorici MRE�E (kontakti, tel. i sl.) - pismo Cvjetani Plav�a Mati� � sastanak? -�podsjetnik: na slijede�i sastanak Mre�e�donijeti gitaru ( zadu�ena �UKA),

POVRATAK NA PO�ETAK STRANICE...