STANJE SEKSUALNIH PRAVA �ENA U HRVATSKOJ 2005. GODINE

Sa�etak

U istra�ivanju je sudjelovala 1491 ispitanica iz cijele Hrvatske. Raspon dobi se kre�e od 18 do 93 godine, od �ega je 74% �ena u dobi izme�u 20 i 50 godina. Najve�i broj �ena u uzorku ima zavr�enu srednju �kolu (57%).

Preko 50% �ena nikada nije sudjelovalo na predavanju ili edukaciji o seksualnosti, ali istovremeno je ve�ina �ena upoznata sa seksualnim pravima i 50% na sva pitanja o prepoznavanju seksualnih prava daje sve to�ne odgovore.

�to se ti�e za�tite reproduktivnog zdravlja, 55% �ena ide na preventivne ginekolo�ke preglede jednom godi�nje ili �e��e, a preko 60% je imalo neko ginekolo�ko oboljenje tijekom protekle godine. U uzorku od 640 �ena, starijih od 40 godina, koje su u rizi�nijoj dobi za rak dojke, njih �ak 46% ne ide na redovite mamografske kontrole.

Prosje�na dob u kojoj anketirane �ene stupaju u seksualne odnose je 18.5 godina, a raspon dobi se kre�e od 11 do 35 godina. Pri tome je 54% ispitanica bilo nezadovoljno ili niti zadovoljno, niti nezadovoljno prvim seksualnim odnosom. Naj�e��i razlog stupanja u prvi seksualni odnos je zaljubljenost i ljubav (54%).

Vi�e od 60% ispitanica imale su tri ili manje seksualnih partnera/partnerica, vi�e od polovine �ena (59%) do�ivljava orgazam �esto ili redovito, a 49% �ena je uglavnom zadovoljno svojim seksualnim �ivotom. Preko 30% �ena je imalo iskustvo seksualne avanture za jednu no�. �ene o seksualnosti naj�e��e pri�aju s partnerom/icom i prijateljicama, a s djecom ili roditeljima vrlo rijeko.

Gotovo 7% ispitanica imalo je istospolno seksualno iskustvo, a 84% �ena je svoju seksualnu orijentaciju deklariralo kao heteroseksualnu.

�to se ti�e upotrebe kontracepcije, prilikom prvog spolnog odnosa 66% ispitanica nije koristilo nikakvu za�titu. U svakodnevnom seksualnom �ivotu 45% ispitanica, u dobi od 18 do 50 godina, koristi kontracepciju, od �ega je naj�e��e kori�ten kondom (52%) i hormonalna pilula (18%). Briga o kontraceptivnim sredstvima je ostavljena �enama, jer svega 36% partnera/ica sudjeluje u brizi o kontracepciji.

Preko 60% �ena iz uzorka ima djecu, a naj�e��e �ene imaju dvoje djece (31%). �ak 77% �ena izjavljuje kako su planirale ili planiraju trudno�u, a od razloga koji utje�u na odluku da li �e imati djecu i o broju djece najva�nija je osobna �elja (86%) i �elja partnera (67%).

Kao seksualno nasilje �ene naj�e��e prepoznaju ne�eljene i nasrtljive dodire (94%) i prisilu kako bi se ostvario seksualni odnos (91%). Postojanje elemenata mita o "pravom silovanju" najuo�ljivije je u tome �to �ene smatraju kako silovana �ena mora pru�iti izuzetno jak fizi�ki otpor (36%), kako mora imati te�ke tjelesne povrede (32%), a po�initelj treba biti neki nepoznati manijak (32%).

Istovremeno �ak 68% �ena smatra kako je seksualno nasilje rasprostranjeno u Hrvatskoj. �to se ti�e osobnih iskustava nasilja, ne�eljene seksualne primjedbe i vulgarne ponude do�ivjelo je 55% �ena, ne�eljeno i prisilno dodirivanje tijela 43% �ena, seksualne odnose iznu�ene la�ima i ucjenom 9% �ena, poku�aj silovanja 13%, a silovanje 4% �ena. Po�initelj nasilja je bio partner u 40% slu�ajeva, �lan obitelji u 12% slu�ajeva, prijatelj ili poznanik u 51% slu�ajeva, nadre�ena osoba s posla u 34% slu�ajeva, a nepoznata osoba u 67% slu�ajeva.

O svom iskustvu nasilja �ene naj�e��e pri�aju s bliskim prijateljicama (66%) ili partnerom/icom (39%). Od ukupnog broja �ena koje su do�ivjele nasilje, samo ih je 5% prijavilo nasilje policiji i/ili Dr�avnom odvjetni�tvu. Na pitanje da njima bliska osoba do�ivi seksualno nasilje, 81% �ena smatra kako bi je potaknule da slu�aj prijave policiji.
Na pitanje je li �ena trenutno �rtva nekog oblika nasilja, pozitivan odgovor daje 6% �ena, a 4% trenutno �ivi s nasilnikom.

Ve�ina ispitanica smatrala je ovo istra�ivanje korisnim (72%), ispunjavanje upitnika bilo im je uglavnom zanimljivo (69%) i lagano (65%).